Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТОДИКА ГИГИЕНИЧескОЙ ОЦЕНКИ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ИХ ВЛИЯНИЕ. САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ Труда

Читайте также:
  1. A. периоды наибольшей чувствительности организма к воздействию факторов среды
  2. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  3. Cохранение данных в двоичных файлах.
  4. I. Исследование клеточных факторов неспецифической резистентности.
  5. I. Цели и задачи учебной и производственной практики
  6. III. Критерии оценки РЕЗУЛЬТАТОВ практики
  7. IV этап – Исследование среды бизнеса
  8. IV. Информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду
  9. IV. Периоды (этапы) развития организма.
  10. PEST - анализ внешней среды

 

Психологічні методи – це способи впливу на об'єкт управління, які базуються на використанні соціальне-психологічних факторів і спрямовані на управління соціально-психологічними відносинами, що складаються в колективі, для досягнення поставлених перед організацією цілей. Вони призначені впливати на процеси формування та розвитку колективів.

Значне місце в діяльності менеджерів належить методам пере­конання, тому вони є важливими для вивчення й застосування. Вміння враховувати методи переконання (психологічні фактори) й за їх допомогою цілеспрямовано впливати на працівників допома­гає керівникові сформувати колектив із спільними метою й завдан­нями. Соціологічні дослідження підтверджують, що успіх діяль­ності керівника на 15% залежить від його фахового рівня й на 85% - від уміння працювати з людьми. Знаючи особливості по­ведінки, характер кожного працівника, можна прогнозувати його поведінку в необхідному для колективу напрямі. Кожній групі лю­дей, кожному колективу притаманний певний психологічний клімат. Тому суттєвою умовою створення й розвитку трудових ко­лективів є дотримання в них принципів психологічної сумісності. Недостатня увага до соціальних і психологічних аспектів уп­равління є основою нездорових взаємовідносин у колективі, що може призвести до різкого зниження продуктивності праці (до 15%). Як засвідчує практика, формування позитивного морально-психологічного клімату, виховання почуття товариськості і взаємодопомоги відбувається більш активно при формуванні рин­кових відносин. Тому менеджерам підприємств готельно-ресто­ранного бізнесу для найбільш результативного впливу на працівників слід не лише знати моральні й психологічні особли­вості окремих виконавців та соціально-психологічні характерис­тики окремих груп і колективів, але й здійснювати управлінський вплив за допомогою соціально-психологічних методів управління. Для цього доцільно застосовувати сукупність специфічних спо­собів впливу на відносини й зв'язки, які виникають в трудових ко­лективах, а також на соціальні процеси, які в них відбуваються.

Успіх діяльності керівника залежить також від того, наскільки вірно він застосовує систему психологічних методів впливу, які формують позитивні міжособистісні відносини:

- метод формування та розвитку первинних колективів;

- гуманізацію праці (дизайн робочих місць, застосування поло­жень ергономіки, впровадження сучасного технічного обладнання);

- психологічну мотивацію;

- психологічні методи відбору й навчання працівників;

- формування оптимального психологічного клімату колек­тиву.

Основними методами формування оптимального психологіч­ного клімату колективу найчастіше виступають: стиль керівництва, культура управління та етика управлінської діяльності.

МЕТОДИКА ГИГИЕНИЧескОЙ ОЦЕНКИ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ИХ ВЛИЯНИЕ. САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ Труда


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав