Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Читайте также:
  1. Глубокоуважаемые коллеги!
  2. Глубокоуважаемые коллеги!
  3. друзья! коллеги! если вы выберете меня президентом
  4. Уважаемые господа!
  5. Уважаемые дамы и господа!
  6. Уважаемые друзья!
  7. Уважаемые друзья!
  8. УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
  9. Уважаемые коллеги
  10. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

1.Приро́дні ресу́рси- це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини. Природні ресурси поділяються на ресурси неживої природи і ресурси живої природи. Речовина природи, яка залучена до суспільного виробництва і складає його сировинну і енергетичну базу.

Ресурси поділяються на: первинні, вторинні, невичерпні, вичерпні, відновні і невідновні.

Природні ресурси — сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини і суспільства. П.р. класифікують за різними критеріями: приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо); можливістю відтворення в процесі використання — на вичерпні (поновлювальні й непоновлювальні П.р.) і невичерпні та ін. До П.р. входять сонячна енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, ґрунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини. Осн. напрям освоєння природних ресурсів — їх комплексне використання.

Види природних ресурсів

Класифікація за вичерпністю та використанням

Величина запасів природних ресурсів має значні відмінності, а отже існує небезпека повного використання деяких з них. Тому важливо знати їх особливості щодо вичерпності. За цією ознакою всі ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні. Перші в свою чергу поділяють на відновні і невідновні.Відтворення природних ресурсів відбувається протягом великого проміжку часу. Вичерпні природні ресурси - це ресурси, що скорочуються у міру їх використовування. До вичерпних належать мінеральні й лісові ресурси, але якщо лісові відновлюються (виростають нові дерева), то для утворення нафти потрібно мільйони років.

невідновні (мінеральні, земельні ресурси);

- відновні (ресурси рослинного і тваринного світу);

- частково невідновні - це ті, швидкість відновлення яких нижча за рівень господарського споживання (орні ґрунти, ліси, регіональні водні ресурси

Невідновні ресурси характеризуються обмеженими запасами і використовувати їх можна лише раз. Поповнення цих ресурсів на Землі практично не можливе через відсутність умов, у яких вони виникли багато мільйонів років тому, або воно відбувається надзвичайно повільно. До таких ресурсів належать насамперед багатства надр. В багатьох випадках відновність або невідновність природних ресурсів залежить від ставлення до них людини.

До невичерпних ресурсів відносять енергію Сонця, внутрішню енергію Землі, води Світового океану, тобто ті, які практично вичерпати неможливо. 2.Використовують природні ресурси у промисловості, сільському господарстві, транспорті, а також для лікування, відпочинку, тощо. Отже, можна виділити такі групи ресурсів за використанням:

· засоби праці (земля);

· - джерела енергії (енергія рік, атомне паливо, запаси горючих копалин);

· - сировина і матеріали (різні мінерали, ліси);

· - предмети споживання (питна вода, гриби, продукти рибальства);

· - рекреаційні території (місця відпочинку);

· - генетичний фонд (заповідники, виведення нових порід тварин і сортів рослин).

Реальні природні ресурси використовуються у виробництві на певному рівні розвитку продуктивних сил суспільства. Можна виділити ще таку категорію, як потенційніресурси, які, хоч і потрібні суспільству, але не можуть бути залучені з якихось причин, наприклад, через недостатню технічну оснащеність виробництва. Яскравим прикладом є водні ресурси: вода дефіцитна не тому, що її мало (величезні запаси води містить Світовий океан), а тому, що не вся вона може бути поки що використана у виробництві (наприклад, солоні води морів і океанів). Потенційні ресурси можуть переходити у реальні - морська вода там, де є опріснювачі, вже стала реальним ресурсом. Ліси - це реальні ресурси, але в деяких недоступних районах вони стають потенційними. Природні ресурси, залишаючись величиною постійною, можуть набувати нового значення залежно від зміни технічного рівня виробництва і з потенційних перетворюватися на реальні. За можливістю заміни природні ресурси поділяють на замінні (наприклад, метали можна замінити керамікою, пластмасами) та незамінні(прісна вода для пиття, атмосферний кисень для дихання). Незамінні ресурси не можуть бути замінені іншими ні зараз, ні у майбутньому, ні практично, ні теоретично.

Серед ресурсів для промисловості найбільше значення мають мінеральні, лісові, водні та гідроресурси. Для сільського господарства важливі земельні та водні ресурси. Воно, як і транспорт, дуже залежить від природних умов, зокрема клімату, рельєфу. Своєрідним видом ресурсів за використанням є рекреаційні. Сюди відносять як елементи природи (сприятливий клімат, узбережжя морів чи озер, лісові масиви, мінеральні джерела і т. ін.), так і культури (пам'ятки культури, місця історичних подій). Рівень забезпечення країни чи певної території природними ресурсами, виражений у грошовій формі, називають природоресурсним потенціалом території (ПРПТ). Від нього значною мірою залежить економічний розвиток як країни в цілому, так і окремих її частин.

Загрузка...

У виробничій і господарській діяльності люди використовуютьводу як сировину (приготування страв, напоїв), реагент для здійснення різних хіміко-технологічних процесів, теплоносій в теплоенергетичних процесах та для охолодження обладнання і матеріалів, а також використовують для очищення, миття, зрошення полів і поливання рослин, гідротранспортування тощо. З океанів, морів, річок і водойм виловлюють рибу та інших тварин, з підводних родовищ видобувають різну сировину (манган, нікель, кобальт, залізо та ін.) і паливо (нафту, газ, газогідрати), збирають водяні рослини. Водне середовище використовують для транспортування вантажів (водний транспорт), а також для місць відпочинку.

Атмосферне повітря використовують у промисловості як реагент для спалювання палива, теплоносій для нагрівання й охолодження продуктів, обладнання та приміщень, для добування зріджених газів (кисню, азоту, інертних газів). Атмосферний кисень .є умовою життя людей . багатьох тварин. Без їжі людина може прожити до двох місяців, без води – тиждень, а без повітря – кілька хвилин. За добу людина споживає 500 л кисню, пропускаючи через легені 10 тис. літрів (12 кг) повітря.

Поглинута біосферою сонячна радіація витрачається на здійснення роботи для забезпечення процесів життєдіяльності рослинного й тваринною світу та людського суспільства, частково розсіюється в космічний простір. Для організації матер.ального виробництва людина також використовує енергію, яку вона виробляє з викопного палива та добуває з природних джерел. Кількість енергії, що виробляється в світі, невпинно зростає одночасно із зростанням потреб людини. Енергію добувають різними шляхами:

спалюванням нафти и й газу, вугілля, гідроелектростанціями, атомними електростанціями.

Грунтзабезпечує рослини поживними речовинами та водою. Він

Трансформує кліматичні фактори, відіграючи велику роль у колообігу речовин, води та вуглекислого газу. Грунт може підсилювати дію окремих абіотичних факторів (наприклад, зменшувати вплив атмосферної посухи за рахунок водоутримувальної здатності гумусу, руйнувати біологічно шкідливі речовини. Родючі грунти є важливим потенціалом для розвитку сільського господарства.

До природних ресурсів загальнодержавного значення належать:
а) територіальні та внутрішні морські води;
б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони; в) атмосферне повітря; г) підземні води;
ґ) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області; д) лісові ресурси державного значення;
е) природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
є) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони тощо.

Питання для самоконтролю:

1.Що таке природні ресурси й умови, яка відмінність між ними?

2.Які є види природних ресурсів у кожній з геосфер?

3.Як класифікуються природні ресурси за вичерпністю?

4.Які найважливіші види ресурсів для промисловості і сільського господарства?

5.Що таке рекреаційні ресурси?

6.Що називають природоресурсним потенціалом території?

7. Зобразіть схематично класифікації природних ресурсів за вичерпністю та використанням.

8.Використання природних ресурсів?

9.встановіть відповідність:

А.Вичерпні природні ресурси-2;

Б.Невичерпні природні ресурси-4; В.Поновлювальні природні ресурси-1

1.рослинний світ; 2.корисні копалини; 3.сіль; 4.сонячна енергія

10..Встановіть відповідність:

А.Відновні природні ресурси Б.Невідновні природні ресурси

В.Частково-невідновні природні ресурси

1.водні ресурси; 2.грунти; 3.залізна руда; 4.тваринний світ

11.Яке правило застосовується для раціонального використання природних ресурсів?

1.правило 3%, 2.правило 5%, 3.правило 1%,

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Кафедра русской литературы и издательского дела Башкирского госуниверситета приглашает принять участие магистрантов, аспирантов, соискателей и молодых преподавателей (до 35 лет) в VI выпуске сборника научных трудов «Современные проблемы литературоведения, лингвистики и коммуникативистики глазами молодых ученых. Традиции и новаторство».

Сборник регистрируется в РИНЦ, ему присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).

В сборнике публикуются как самостоятельные статьи начинающих исследователей, так и статьи в соавторстве с научными руководителями или коллегами по современным проблемам исторической и теоретической поэтики русской и зарубежной литературы, а также посвященные решению актуальных задач коммуникативистики и лингвистики.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Теоретична частина| История создания

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав