Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.

Читайте также:
  1. Вантажопіднімальні крани за характером є рухомими машинами у процесі експлуатації яких виникають небезпечні ситуації.
  2. Визначають, розподіляютьта готують
  3. За роки війни якісний склад кадрів ВТУ різко погіршав. Це пояснюється залученням на роботу осіб, що не підлягають призову в армію за станом здоров'я і зросту, а також жінок.
  4. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню на виробництві, їх причини. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві
  5. Підготовка переліку питань, що підлягають перевірці
  6. Профілактична робота щодо запобігання виробничому …. неможлива без оцінки ризиків, пов’язаних з виробничими процесами, і подальшого управління ними.
  7. Управління окремими видами загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування здійснюють страхові фонди.
  8. Форми фінансового контролю (попередній, поточний, наступний, обов’язковий, ініціативний). Методи фінансового контролю: документальні і натуральні
  9. Які податкові зобов’язання не підлягають оскарженню?

Натуральна премія — премія, що покриває ри­зик за певний проміжок часу. Вона відповідає фак­тичному розвитку ризику. На даний проміжок часу дорівнює ризиковій премії. У довгостроковому періоді вона змінюється зі щорічною зміною ризику. На­приклад, у договорах зі страхування життя із зрос­танням тривалості життя зростає натуральна пре­мія. Страховик вивчає тенденції розвитку натураль­ної премії і з урахуванням їх вносить корективи в політику страхової компанії.

Постійні (фіксовані) премії — внески, які з пли­ном часу залишаються незмінними. Найпоширеніші вони в майновому страхуванні, властиві сталим ри­зикам, хоча стабільність відносна, оскільки зі зміною технологій змінюються і ризики, і премії.

В. За формою сплати страхових внесків їх розподіляють так:

- одноразові;

- поточні;

- річні;

- розстрочені.

Одноразова премія сплачується страхувальником страховику за весь період страхування наперед.

Поточні страхові премії — частина від загаль­них зобов'язань страхувальника перед страховиком. Сума поточних внесків більша від одноразового внеску.

Річний внесок — одноразовий внесок за догово­рами, які мають річний термін дії. Цей внесок непо­дільний. В особистому страхуванні мають місце стро­кові та довічні річні страхові премії.

Розстрочена премія — розподілена на частини річна премія (за півріччями, кварталами, місяцями).

Г. За часом сплати страхових премій їх роз­поділяють так:

- авансові;

- попередні.

Авансові премії — платежі, які страхувальник сплачує страховику до настання терміну їх сплати, зазначеного в договорі.

Попередня премія — дозволена страховиком повна або часткова сплата внеску до настання стро­ку сплати, її розглядають як внесок заощаджу валь­ного характеру. На ці премії нараховують відсотки за вкладами. З настанням страхового випадку до закінчення строку договору страхувальник або спад­коємець отримують крім страхової суми ще й ті страхові премії, за якими строк сплати ще не на­став. У цьому відмінність між авансовими та попе­редніми преміями.

Д. Залежно від того, як страхові платежі відображаються в балансі страховика, розрізня­ють такі премії:

- перехідну;

- ефективну;

- результативну.

Перехідні премії утворюються внаслідок незбігання календарного та страхового року. Якщо за­страхований зробив річний внесок, а застрахував­ся він, скажімо, у четвертому кварталі, то 3/4 його річного платежу переносять на наступний кален­дарний рік. Це перехідні платежі.

Ефективна премія — вся сума наявних страхо­вих платежів, які перебувають в розпорядженні стра­ховика в поточному році.

Результативна премія — різниця між річною нетто-премією і перехідними платежами.

Е. За величиною розрізняють такі премії:

- необхідну;

- справедливу;

- конкурентну.

Необхідна премія — внесок, величина якого до­статня для того, щоб страховик зміг здійснити ви­плати страхових сум та від шкодувань.

Справедлива премія на засадах справедливості гри та теорії ймовірності відображає еквівалентність зобов'язань сторін, котрі беруть участь у договорі страхування.

Конкурентна премія — внесок, який у ринко­вих умовах дає змогу страховику залучити макси­мальну кількість страхувальників.

Є. Залежно від способу нарахування страхо­вих премій їх розподіляють так:

- середні;

- ступеневі;

- індивідуальні.

Середні премії — платежі, які обчислюють як середньоарифметичну для всієї страхової сукупності, їх застосовують за умови, коли у страховика немає інформації щодо розвитку ризику.

Ступеневі передбачають при визначенні величи­ни страхової премії врахування ступеня ризику.

Індивідуальні премії враховують індивідуальні особливості об'єкта страхування.

Крім уже перерахованих виділяють ще основну премію, яка визначається на момент підписання до­говору, та додаткову, яка передбачає надбавки до основної. Якщо ж страховик передає частину ризиків у перестрахування, то він передає страхувальнику і частину премії, її називають перестраху вальною премією.

Цільмерівська (резервна) премія дорівнює сумі нетто-премії та витрат із укладення договорів стра­хування за рік.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 66 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав