Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ознаки визнання активу

Читайте также:
  1. Акти застосування норм права, їх ознаки та види
  2. Атрибутивні ознаки і властивості культури
  3. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  4. Військова блокада Литви. Міжнародне визнання
  5. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  6. Держава:поняття та ознаки
  7. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види
  8. Діагностичні ознаки бонітування ґрунтів
  9. Добровільне визнання батьківства.
  10. Договори, що опосередковують акціонерні відносини: поняття, ознаки, види.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

· Оцінка може бути досто­вірно визначена

· Очікується отримання вмайбутньому економічних вигод*, пов’язаних з його використанням

Обороні активи– це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу, чи протягом 12 місяців з дати балансу. Виділяють такі оборотні активи: грошові кошти в касі і на рахунках у банках; виробничі запаси; короткострокові фінансові інвестиції; дебіторська заборгованість — поточна заборгованість із терміном погашення протягом одного року (заборгованість підзвітних осіб, заборгованість покупців); витрати майбутніх періодів — витрати, які мали місце протягом поточного або попередніх періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Всі інші активи – необоротні - термін їх корисного використання більше одного року або одного операційного циклу, який перевищує рік. Вони діляться на: основні засоби; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи.

* Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів чи послуг

Види оборотних активів підприємства

1. Грошові кошти та їх еквіваленти

· Готівка в касі

· Готівка на поточних та інших рахунках у банку

· Еквіваленти грошових коштів

2. Запаси

· Виробничі запаси (матеріали, сировина,запасні частини, інш.)

· Незавершене виробництво

· Готова продукція

· Товари

· Малоцінні та швидко-зношу­вальні предмети

· Інші

3. Поточна дебіторська заборго­ваність

· Заборгованість покупців за товари, роботи, послуги

· Векселі одержані

· За розрахунками з бюджетом

· За виданими авансами

· З нарахованих доходів

· Іншапоточна дебіторська заборгованість

4. Поточні фінансові інвестиції – Фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Види необоротних активів

Основні засоби Будівлі, споруди,транспортні засоби, меблі,устаткування, інш.
Нематеріальні активи Фірмові знаки, програмне забезпечення для ЕОМ, авторські права, гудвіл, інші
Довгострокові фінансові інвестиції Інвестиції в цінні папери, статутний капітал інших підприємств на строк більше одного року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент
Довгострокова дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість, яка не буде погашена протягом року  
Інші Які не включаються до раніше наведених

У балансі актив відображається тільки за умови, якщо:

• оцінка його може бути достовірно визначена;

• очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

Рахунки активів — це рахунки 1—3 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі — План рахунків). На них обліковують необоротні активи, оборотні активи, відкладені витрати та необоротні активи, призначені для продажу. Рахунки джерел утворення засобів об’єднують рахунки класів 4—6 Плану рахунків та включають джерела власних, залучених засобів, відкладені доходи. Рахунки господарських процесів включають рахунки обліку доходів і результатів діяльності (7 клас) та рахунки обліку витрат (8 і 9 класи).

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав