Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Власний капітал, його види як об’єкти обліку. Рахунки для обліку власного капіталу.

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  3. Вартість залучення власного капіталу є лінійно зростаючою функцією до рівня заборгованості підприємства.
  4. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  5. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  6. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  7. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  8. Відображення в обліку окремих господарських операцій
  9. Відображення даних обліку надходження основних засобів в статтях фінансової звітності
  10. Відображення обліку готівки в касі встаттях фінансової звітності

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.

Основою фінансових ресурсів підприємства є власний капітал. У його склад включають:

Статутний капітал Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства  
Пайовий капітал Сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами  
Додатковий вкладений капітал Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість (акціонерні товариства)Інший вкладений засновниками капітал без рішень про зміни розміру статутного капіталу
Інший додатковий капітал Сума дооцінки необоротних активів, вартість активів безоплатно отриманих підприємством від інших фізичних або юридичних осіб та інші види додаткового капіталу
Резервний капітал Сума резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно до діючого законодавства або статутних документів. Використовується за передбаченими Статутом напрямками – покриття збитків, погашення боргів при ліквідації, виплата дивідендів за привілейованими акціями тощо (розмір щорічних відрах. Не менше 5 %)
Нерозподі­лений прибуток (або непокритий збиток) Сума прибутку, яка реінвестована у підприємств або сума непокритого збитку. Нерозподілений прибуток – це прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу
Неоплачений капітал Заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу  
Вилучений капітал Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у його учасників  

Інформація про власний капітал наводиться в пасиві балансу за розділом І "Власний капітал". Для обліку власного капіталу призначені рахунки класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань". Між складом статей балансу та бухгалтерськими рахунками з обліку власного капіталу є пряма узгодженість.

Для правильної організації бухгалтерського обліку власного капіталу потрібно чітко розрізняти його складові.

Рахунок 40 «Статутний капітал» враховується і узагальнюється інформація про стан та рух статутного капіталу підприємства. За кредитом р. 40 « Статуний кап.» збільшення, за дебетом – зменшення. Сальдо повинно = розміру с. к. зафіксованого в уст. док. підп. Аналітичний облік ведеться за видами капіталу за кожним учасником.

Рахунок 41 «Пайовий капітал» узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів суспільства. Обліковують частину варості майна що розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зрост./зменш. майна протягом ді-ті підпр. Аналіт. Обл.. ведеться за видами кап.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» узагальнюється інформація про суми, що перевищує їх номінальну вартість на вартість випущених акцій, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Рахунок 42 має такі субрахунки:

421 “Емісійний дохід”; відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій підприємства на фондовому ринку

422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

423 “Дооцінка активів” відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.

424 “Безоплатно одержан інеоборотні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатноодержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 43 «Резервний капітал» облік та узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 42 відображається збільшення за дебетом —зменшення.

Рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» облік нерозподіленого прибутку або непокритих збитків поточного і минулих років, а також використання в поточному році прибутку. За кредитом – збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку.Субрахунки: 441 «Прибуток нерозподілений» - наявність та рух н.п., 442 «Непокриті збитки» -списання збитків, 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» - розподіл прибутку між власниками (нарах дивідендів), виплати за облігаціями, відрах. В резервний кап.

Рахунок 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 “Вилучений капітал” відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:

451 “Вилучені акції”;

452 “Вилучені вклади й паї”;

453 “Інший вилучений капітал”.

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» узагальнюється інформація про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

5. Основні засоби як об’єкт бухгалтерського обліку: визначення, оцінка при придбанні, характеристика рахунків (субрахунків)

Основними засобами слід визнавати всі засоби з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), а вже потім за вартісною ознакою менш вартісні предмети зараховувати до однієї з класифікаційних груп основних засобів—малоцінні необоротні матеріальні активи, щодо яких, враховуючи їх несуттєву вартість, дозволено спрощені методи амортизації.

Основні засоби оцінюють за сумою витрат на виготовлення, спорудження або придбання об'єктів, включаючи витрати на їх доставку та встановлення.

Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками:

- за галузевою ознакою

- за функціональним призначенням

- за використанням

- за ознакою належності

1) За галузевою ознакою основні засоби роділ.:

- промислові

- сільськогосподарські

- будівельні

- транспортні

- зв’язку

2) За функціональним призначенням поділяються на:

- виробничі

- не виробничі

3). за використанням осн.засоби поділ.на діючі та недіючі.

Діючими є осн.засоби, які приймають участь у роботі п-ва на даний час.

Недіючими є основні засоби, які не використовуються в даний період в господарській д-ті у зв’язку з тимчасовою консервацією, або очікуване часом введення їх в експлуатацію.

4. За ознакою належності: власні і орендовані.

Власні – осн.засоби являються безпосередньо власністю п-ва і мають джерело свого утворення.

Осн.засоби, які використовуються на п-ві, але не є його власністю назив. орендованими.

Класифікація осн.засобів за групами для введення бух.обліку

Для цілей бух обліку осн.засоби класифікують за такими групами:

1)Осн.засоби:

1.1.Земельні ділянки

1.2Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3Будинки,споруди та передавальні пристрої.

1.4Машини та обладнання

1.5Транспортні засоби.

1.6.Інструменти,прилади,інвентар (меблі)

1.7Робоча і продуктивна худоба

1.8Багаторічні насадження

1.9Ін. основні засоби

2.Ін. необоротні матеріальні матеріальні активи

2.1Бібліотечні фонди.

2.2Малоцінні необоротні активи.

2.3Тичасові споруди

2.4Природні ресурси

2.5Інвентарна тара

2.6Предмети прокату

2.7Ін.необоротні матеріал.активи

Розрізняють такі терміни визначення вартості основних засобів: первісна, ліквідаційна, переоцінена, залишкова.

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації (реалізації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Переоцінена (балансова) вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки. це їх сума врахована на балансі підприємства. Сюди включають суму відновлювальної вартості основних фондів на момент останньої переоцінки та повної початкової вартості, введення в дію основних фондів після цієї переоцінки.

Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю і сумою їх зносу. Залишкова вартість більш реально показує залишок засобів, а тому вона відображається в балансі підприємства і входить в його валюту (підсумок). Залишкова вартість об'єктів постійно змінюється внаслідок їх зносу.

Для оприбуткування і синтетичного обліку основних засобів "Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" передбачено рахунки 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

За дебетомрахунка 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первинною вартістю, а також сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, -модифікація, добудова, додання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, та сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів. За кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. Малі підприємства на рахунку 10 також обліковують інші необоротні матеріальні активи. Якщо малі підприємства використовують загальний план рахунків, то облік основних засобів ведеться в розрізі наступних субрахунків.

Рахунок 10 "Основні засоби" поділяється на такі субрахунки:

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведуть облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведуть облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведуть облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

Таким чином, на субрахунку 103 "Будівлі та споруди" належить опубліковувати дані про виробничі приміщення малого підприємства, тобто щодо будівель, цехів, складів, офісів, ремонтних майстерень, млинів, пекарень, цегельних заводів, консервних заводів тощо.

На субрахунку 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Робоча і продуктивна худоба", 108 "Багаторічні насадження" здійснюють облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" малого підприємства ведуть облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або конструктивно відокремлений предмет, призначений до виконання певних самостійних функцій.

Інвентарним об'єктом визначається також відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс -певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" у своєму складі має такі субрахунки:

111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок"; 112 "Бібліотечні фонди"; 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"; 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття"; 115 "Тимчасові не титульні споруди"; 116 "Природні ресурси"; 117 "Інвентарна тара"; 118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей"; 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав