Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суть і функції ринку

Читайте также:
  1. ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз власне ринку
  4. Аналіз ринку
  5. Аналіз ринку: незалежний автосервіс.
  6. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  7. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  8. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  9. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  10. Валютні операції на терміновому ринку

Ринок як розвинута система відносин товарного обміну - це система окре­мих взаємопов'язаних ринків, елементів «великого» ринку (див. рис. 3.1). Ринок охоплює елементи, безпосередньо пов'язані із забезпеченням виробництва, а та­кож елементи матеріального та грошового обігу. Вій пов'язаний і з невиробни­чою сферою, навіть зі сферою духовною.

Рис. 3.1. Схема структури ринку

Але елементи ринку (окремі ринки) не однакові за своїм значенням. Ринок починається з можливості придбання робочої сили (трудових ресурсів) і засобів виробництва (інвестиційних ресурсів). Без цих елементів виробничих сил, без їх поєднання з допомогою капіталу не може функціонувати виробництво.

Важливе економічне значення має споживацький ринок (продовольство, одяг, будинки, житло, легкові машини й інші предмети споживання). Без роз­витку цього ринку втрачається суспільний смисл відносин обміну. Від стану споживацького ринку залежать забезпеченість населення, рівень споживання, стабільність грошового обігу.

Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) забезпечує рухомість капі­талів, їх переливання у найбільш прибуткові, перспективні галузі виробництва.

Ринок послуг існує за тих умов, коли встановлена плата за різні послуги. Рі­вень його розвитку визначає забезпеченість населення та підприємств послуга­ми, їх якість і своєчасність.

Ринок розповсюджується також на технологію та духовну сферу, перетворю­ючи їх на об'єкт купівлі-продажу й стимулюючи матеріально їх вироблення, розповсюдження, використання.

Кожний елемент ринку має своє самостійне значення, але тільки тісна взаємодія між ними призводить до повного функціонування всього ринкового господарства.

Затверджені у суспільстві ринкові відносини значно впливають на все госпо­дарське життя, виконуючи ряд істотних функцій (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Функції ринку

Функція інформаційна. Через ціни, що постійно змінюються, процентні ставки на кредит ринок дає учасникам виробництва об'єктивну інформацію про суспільно не­обхідну кількість, асортимент та якість товарів і послуг, що постачаються на ринок.

Функція посередницька. Економічно відокремлені виробники в умовах сус­пільного поділу праці повинні знайти одне одного та обмінятися результатами своєї діяльності. За допомогою посередництва споживач має можливість вибо­ру оптимального постачальника. Водночас продавцю надається можливість вибирати найбільш підходящого покупця (з точки зору якості продукції, її ціни, строків виготовлення тощо).

Функція ціноутворююча. На ринок надходять продукція та послуги, що міс­тять неоднакову кількість матеріальних і трудових витрат. Але ринок визнає ли­ше суспільно необхідні витрати, тільки їх покупець погоджується оплачувати. Отже тут формується відображення суспільної вартості, встановлюється рухо­мий зв'язок між собівартістю та ціною, який чутливо реагує на зміни у вироб­ництві, потребах і кон'юнктурі.

Функція регулююча. Вона пов'язана з впливом ринку на всі сфери економі­ки та, насамперед, на виробництво, відповідаючи на питання: Що виробляти? Для кого виробляти? Як виробляти? При цьому регулюється співвідношення попиту та пропозиції, які суттєво впливають на ціни.

Функція сануюча. За допомогою конкуренції ринок очищає суспільне ви­робництво від економічно нестабільних, нежиттєздатних господарських оди­ниць і навпаки - дає зелене світло більш ефективним. Внаслідок цього без­перервно підвищується середній рівень стабільності всього господарства.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав