Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Введение. Будівельно-монтажні організації повинні забезпечувати на­лежну якість і надійність будівель і споруд

Читайте также:
  1. I Введение
  2. I. ВВЕДЕНИЕ
  3. I. ВВЕДЕНИЕ
  4. I. Введение
  5. I. ВВЕДЕНИЕ
  6. I. ВВЕДЕНИЕ
  7. I. ВВЕДЕНИЕ
  8. I. ВВЕДЕНИЕ
  9. I. Введение
  10. I. Введение

Будівельно-монтажні організації повинні забезпечувати на­лежну якість і надійність будівель і споруд, здійснюючи комплекс ефективних технічних, економічних і організаційних заходів на всіх стадіях створення будівельної продукції. Ідеться, зокрема, про сукуп­ність заходів, методів і засобів, спрямованих на досягнення відповід­ності якості будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимогам нормативних документів і проектної документації.

Перевірку якості будівельно-монтажних робіт і закінченої буді­вельної продукції повинні здійснювати атестовані служби, оснащені технічними засобами, що забезпечують необхідну достовірність і повноту контролю, які належать до складу будівельно-монтажних організацій або залучаються збоку. Контроль за якістю будівельно-монтажних робіт здійснюється також замовником у порядку технічного нагляду, проектними організаціями в порядку авторського на­гляду, органами державного архітектурно-будіведьного контролю, іншими органами державного нагляду та контролю, що діють на під­ставі спеціальних положень.

Виробничий контроль за якістю будівельно-монтажних робіт охоплює вхідний контроль робочої документації, конструкцій, виро­бів, матеріалів й устаткування; операційний контроль окремих буді­вельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль будівельно-монтажних робіт. Питання управління якістю будівель­ної продукції повинні міститися в проекті виконання робіт.

Вхідний контроль робочої документації означає перевірку її комплектності і достатності технічної інформації, що міститься в ній, для виконання робіт, а також технологічності проектних рішень. Під час вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів й устатку­вання здійснюється зовнішній огляд на їх відповідність стандартам або іншим нормативним документам і робочій документації, а також перевіряється наявність і зміст паспортів, сертифікатів та інших су­проводжувальних документів.

Операційний контроль здійснюється під час будівельних про­цесів або виконання виробничих операцій і повинен забезпечувати своєчасне виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх запобігання. Здійснюючи операційний контроль, слід перевіряти дотриман­ня технології виконання будівельно-монтажних процесів, а також відповідність виконуваних робіт робочим кресленням, будівельним нормам, правилам і стандартам. Особливу увагу слід звертати на спеціальні заходи в разі будівництва на просідаючих грунтах, в районах із зсувами і карстовими явищами, а також під час будівництва складних й унікальних об'єктів. Результати операційного контролю потрібно фіксувати в журналі робіт. Крім того, слід керуватися відповідними нормативними документами з будівництва (ДБН), технологічними (типовими технологічними) картами або схемами виконання робіт, схемами операційного контролю за якістю.

Схеми, операційного контролю якості, як правило, повинні міс­тити ескізи конструкцій із зазначенням припустимих відхилень з розмірах; переліки операцій або процесів, що контролюються вико­навцем робіт (майстром) з участю, за потреби, будівельної лаборато­рії, геодезичної та інших служб спеціального контролю, а також дані про склад, терміни та способи контролю.

Під час приймального контролю необхідно проводити перевірку якості виконаних будівельно-монтажних робіт, а також відповідаль­них конструкцій.

Акт огляду прихованих робіт повинен складатися на заверше­ний процес, виконаний самостійним підрозділом виконавців. Огляд прихованих робіт і складання акта у випадках, коли наступні роботи повинні розпочинатись після перерви, слід здійснювати безпосеред­ньо перед їх виконанням. В усіх випадках забороняється виконання подальших робіт, якщо не складено актів огляду попередніх прихова­них робіт. Відповідальні конструкції підлягають прийняттю в проце­сі будівництва в міру їх готовності (з участю представника проектної організації або авторського нагляду) із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій.

Огляд прихованих робіт і приймання відповідальних конструк­цій на складних й унікальних об'єктах мають проводитись відповідно до особливих вказівок і технічних умов проекту (робочого проекту), що повинно відображатись у відповідних актах.

На всіх стадіях будівництва з метою перевірки ефективності ви­конаного раніше виробничого контролю будівельні організації пови­нні вибірково здійснювати інспекційний контроль силами спеціаль­них служб або створюваних з цією метою комісій.

За результатами виробничого та інспекційного контролю якості будівельно-монтажних робіт, а також за розпорядженням щодо усу­нення недоліків, виявлених органами технічного нагляду замовника, авторського нагляду проектних організацій, державного архітектур­но-будівельного контролю, іншими органами державного нагляду, повинні бути вжиті заходи для усунення виявлених дефектів, про що мають бути зроблені записи в загальному журналі робіт.

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………....... 3

1.Общее понятие показателей(критерий) уровня жизни……………... 4

2.Анализ уровня и качества жизни Республике Беларусь………….… 7

3.Повышения уровня и качества жизни в Республике Беларусь……. 11

ЗАКЛЮЧЕНИ…………………………………………………………... 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………… 14

 

 

Введение

 

Я считаю, что изучение уровня жизни населения является одним из главных и важнейших направлений анализа социально - экономического совершенствования страны. Изучение проблемного вопроса, касающегося показателей уровня жизни населения является актуальной проблемой, так как, понижение уровня жизни населения в последние годы повлекло за собой повышенный интерес со стороны государства, общественности и науки к этой проблеме. В настоящее время, как и в прошлые годы, остаётся важной и весьма актуальной задача повышения уровня и качества жизни населения путем создания различных программ, созданных на основе анализа различных показателей(критерий) жизни. И для экономики Республики Беларусь, как и для многих стран мира, это также является одним из основных вопросов.

Понятие «уровень жизни» показывает материальные возможности населения в удовлетворении собственных потребностей. Оно содержит в себе социальные аспекты общественной жизни: условия труда и быта, структуру и уровень доходов и расходов населения, потребление материальных благ и услуг, уровень совершенствования здравоохранения, сбережения, формы использования свободного времени, культуры, искусства. Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы населения и его социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг, условия жизни, свободное время.

Цель данного реферата рассмотреть показатели уровня жизни и определить их роль в уровне жизни населения, а также произвести анализ этих факторов в Республике Беларусь. Рассмотреть повышение уровня и качества жизни в Республике Беларусь.

Задачи данного реферата:

-изучить некоторые теоретические вопросы, касающихся уровня жизни населения;

-изучить методов прогнозирования основных показателей;

-проанализировать состояния уровня жизни в Республике Беларусь на основании рассмотренных показателей и выявить существенные факторы, которые его формируют, а также определении направлений повышения уровня жизни населения в Республике Беларусь.

- рассмотреть основные направления повышения уровня и качества жизни в Республике Беларусь.

- рассмотреть, что определяет повышение уровня и качества жизни населения.

-произвести прогноз на будущее основываясь на произведенном анализе.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав