Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Офіційно-діловий стиль та його основні ознаки.

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Авторитарный стиль управления
  5. АЗИАТСКИЙ СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА
  6. Английский сад (пейзажный стиль).
  7. Английский стиль
  8. Архітектура Київської Русі. Візантійський стиль.
  9. Б) Язык и стиль выпускной квалификационной работы
  10. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Офіційно-діловий стиль - це мова ділових паперів: розпо­ряджень, постанов, програм, заяв, автобіографій, резолю­цій, протоколів, законів, актів, наказів, анкет, розписок тощо. Це один із найдавніших стилів. Його ознаки знаходимо в доку­ментах ХІ-ХІІ ст. (Мстиславова грамота 1130 р.), в українсько - молдавських грамотах, українських грамотах ХІУ-ХУ ст., українських літописах (офіційні листи, угоди тощо). Сфера вживання офіційно-ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Обслуговуючи потреби державного, громад­ського, економічного та політичного життя суспільства, тексти офіційно-ділового стилю мають помітні відмінності й у меж­ах того самого жанру. Однак усім їм притаманні дуже виразні спільні мовні ознаки.

Найважливіші ознаки:

1. Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різних видах ділових паперів склад реквізитів неоднаковий, він за­лежить від змісту документа, його призначення і способу опра­цювання. Закріплення за реквізитами постійного місця робить документи зручними для зорового сприймання, спрощує їх опрацювання. Обов'язковим реквізитом будь-якого документа є підпис.

2. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість висловлювання. Офіційно-діловий стиль по­збавлений образності, емоційності та індивідуальної авторської своєрідності.

3. Наявність усталених мовних зворотів, певна стандарти­зація початків і закінчень документів. Найхарактерніші вияви стандартизації такі: а) широке вживання готових словесних конструкцій (наприклад, у зв 'язку, відповідно до, з метою, згід­но з), що спрощує й полегшує процес укладання окремих ви­дів документів; б) часта повторюваність тих самих слів, форм, зворотів, конструкцій як результат прагнення до однотипності способів вираження думки у подібних ситуаціях.

4. Лексика здебільшого нейтральна, слова вживаються у прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може міс­тити суспільно-політичну, професійно-виробничу, науково - термінологічну лексику.

З метою чіткішої організації текст переділяється на пара­графи, пункти, підпункти.

6. Часте вживання словосполучень з дієсловами у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності дії: рішення надсилається, має місце, виробнича рада розглядає. Вживаються також звороти згідно з оригіналом, складено і заві­рено у двох примірниках, вжити заходів, визнати за можливе, звернутися із заявою, надати слово, оголосити подяку, наклас­ти резолюцію і под.

Найхарактерніші речення - прості поширені (кілька під­метів при одному присудку, кілька присудків при одному підме­ті, кілька додатків при одному з головних членів тощо). Вжива­ються також складні речення із сурядним і підрядним зв'язком.

Отже, тексти офіційно-ділового стилю потребують доку­ментації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності сприймання змісту.

 

Зразок стилю:

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав