Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  3. Аналіз загальних показників організації праці
  4. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  5. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  6. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  7. Аналіз небезпеки підприємства
  8. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  9. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  10. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства

 

Згідно з Законом України „Про охорону праці" (ст. 14) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємст­вах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльно­сті для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, .соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спря­мованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Положення про службу охорони праці підприємства (установи, організації) ке­руючись Типовим положенням, розробленим та затвердженим Дуржпрогірнаг-ляд. Відповідно до Типового положення служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, корпоратив­них, колективних та інших організаціях виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власни­ками також створюються служби охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові під­приємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності від чисель­ності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісни­цтвом. Служба охорони праці формується із спеціалістів, які, мають вищу освіту, та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з серед­ньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. ~~

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам уста­нов, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для ви­конання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій фо­рмі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці. Ліквіда­ція служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці вирішує завдання:

- забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захи­сту;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

- вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

- професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

- опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного під­розділу і кожної посадової особи;

- проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні за­ходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, як­що встановлені норми досягнуті), а також розділ "Охорона праці" у колек­тивному договорі;

- проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці;

організовує:

- забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності а вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних за­хворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;

- розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганд) безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдженні засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів;

- допомозі комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідній матеріалів та реалізації її рекомендацій;

- підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

бере участь у:

- розслідуванні нещасних випадків та аварій; формуванні фо­нду охорони праці підприємства і розподілі його коштів; роботі комісії;

- питань охорони праці підприємства;

- роботі комісії по введенню в дію за кінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєння об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

- розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

- сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому чи елі ергономіки і прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища;

- розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці; надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємс­тва у розробці заходів з питань охорони праці;

- готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства;

- розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працівників або людей, які їх оточують, і навколишнього природ­ного середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від вико­нання дорученої їм роботи;

контролює:

- дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці, відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти аварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих;

- наявність технологічної документації на робочих місцях;

- своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

- забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лі­кувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчо­вими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщення­ми; організацію питного режиму,

- надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

- проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

- виконання заходів, наказів, розпоряджень з пи­тань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних ви­падків і аварій, які визначені у актах розслідування;

- здійснює зв'язок з медичними закладами, з науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

- представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;

- безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

- - одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

- перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єк­тах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкту, цеху, вироб­ництва обов'язковий для виконання припис;

- вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охо­рони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують норма­тивні акти про охорону праці;

- надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відпові­дальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

- порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці, пов'язаних з тематикою цих дисциплін. Формою підсумкового контролю знань після вивчення дисциплін з охорони праці в закладах післядипломної освіти є іспит. Дипломні проекти і роботи випускників повинні містити розділи, а білети випускних іспитів — питання з охорони праці.

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав