Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Етапи прийняття управлінських рішень

Читайте также:
  1. Вид діяльності підприємства. Підпорядкованість підприємства Міністерству. Етапи розвитку підприємства.
  2. Види та етапи розробки маркетингових стратегій
  3. Визначте причини прийняття християнства.
  4. Виникнення українського козацтва,причини, етапи розвитку.
  5. Галицько-Волинське князівство етапи розвитку
  6. Групові методи розробки варіантів прийняття управлінських рішень.
  7. Дайте визначення поняття "історико-етнографічний регіон" ,охарактеризуйте основні етапи формування українських історико-етнографічних регіонів.
  8. Етапи виконання магістерської дисертації
  9. Етапи встановлення стратегічних цілей та їх характеристика
  10. Етапи еволюції та сучасна структура банківської системи США
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Процес розробки та прийняття управлінських рішень складається з 4 етапів:

I. З’ясування ситуації, що склалася та попереднє виявлення проблем, вирішення яких допоможе вийти із даної ситуації (визначення цілей рішення та параметрів, яких потрібно досягти).

II. Структурний аналіз досліджуваного об’єкта (формулюються умови завдання, яке потрібно вирішити в цій ситуації).

III. Підготовка варіантів рішення та вибір кращого з них (: моделювання рішення, вибір економічно вигідних варіантів, вибір оптимального варіанта, виходячи з неекономічних критеріїв (тобто загальноприйнятого варіанта) та подання його на розгляд органу, що приймає рішення).

IV. Прийняття рішення (поданий варіант рішення обговорюється, оцінюється та затверджується).

 

3. Моделі управлінських рішень.

Використання моделей дозволяє приймати рішення, при обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають в складних умовах виробничо-господарської діяльності. Тому моделювання розглядається як найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень.

Модель –це відображення у схемі, формулі, взірці тощо характерних ознак об’єкта, який досліджується. Вона є спрощеною конкретною управлінською ситуацією.

Необхідність застосування моделей пояснюється такими причинами:

o складністю виробничо-господарської діяльності

o наявність багатофакторних залежностей в процесі розв’язання управлінських завдань;

o необхідність експериментальної перевірки багатьох альтернативних управлінських рішень;

o доцільно орієнтувати управління на майбутнє

o необхідністю врахування ринкових умов.

Виділяють такі моделі:

ü фізичні - відображають збільшене або зменшене описання об’єкта

ü аналогові – поводять себе так, як реальні об’єкти, але зовнішньо не схожі на них

ü математичні – для опису властивостей або характеристик об’єкта використовують символи.

Порядок розробки моделей:

1. Формулювання завдання

2. Підготовка інформації

3. Формулювання моделі

4. Перевірка моделі на достовірність

5. Використання моделі

6. Відновлення моделі

Найбільш розповсюдженіспособи моделювання:

1. Теорія ігор. Моделює вплив прийнятого рішення на конкурентів.

2. Теорія черг. Визначає оптимальне число каналів обслуговування щодо потреби в них

3. Моделювання управління запасами. Визначає розміщення замовлень, їх кількість, обсяг готової продукції на складі

4. Лінійне програмування. Забезпечує оптимальний спосіб розгляду ресурсів при наявності конкретних потреб

5. Імітаційне моделювання – дає практичний спосіб застосування моделі замість реальної системи

6. Економічний аналіз, тобто метод оцінки витрат та економічних вигод. Базується на визначенні економічних умов, за яких підприємство стає вигідним. Основною умовою є ситуація, коли загальний дохід зрівнюється з підсумковими витратами.

7. Балансові методи, які базуються на побудові балансів витрат, прибутків, бюджетів тощо

8. Платіжна матриця – це статистичний метод, який дозволяє із кількох варіантів вибрати оптимальне рішення.

9. Дерево рішень є схематичним відображенням дій у менеджменті з урахуванням фінансових результатів, ймовірності отримання їх позитивного значення, можливості порівняння альтернатив.

10. Прогнозування – моделювання майбутніх управлінських ситуацій.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав