Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наукові дослідження, наукові проблеми в галузі охорони праці

Читайте также:
  1. Адміністративне право і галузі приватного права
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  7. Аналіз загальних показників організації праці
  8. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  9. Аналіз психолого – педагогічної літератури з досліджуваної проблеми
  10. Аналіз умов праці

 

Пластмасса Интервал рабочих температур, оС Область применения
Термопластичные
Полиэтилен высокого давления –70…+70 Ненагруженные детали машин и оборудования, покрытия, фольги
Полиэтилен низкого давления -70…+80 Тоже
Полистирол -40…+65 Радиооборудование, электроизоляция, пенящиеся изоляционные материалы (стиропиан)
Полипропилен -20…+130 Детали автомобилей
Поливинилхлорид -40…+70 Детали машин, элементы насосов и вентиляторов, искусственная кожа, т.п.
Полиамид -60…+100 Детали машин
Полиметилметакрилат (органическое стекло) -60…+100 Детали освещения и оптики, остекление на наземном транспорте
Поликарбонаты -100...+135 Точные детали машин и аппаратуры, радио- и электротехника и др.
Политетрафторэтилен (тефлон) -269...+260 Электротехническая, машиностроительная (подшипники) промышленность
Термореактивные
Фенопласт -60...+140 Малонагруженные детали, корпуса приборов, панели, электроизоляционные детали
Аминопласт -60...+130 Детали осветительной аппаратуры, электротехнические и электроизоляционные детали
Волокнит -60...+200 Шкивы, маховики, втулки, диски, кожухи, детали с повышенными антифрикционными свойствами
Текстолит -40...+160 Шестерни, втулки, подшипники скольжения, конструкционные и электроизоляционные детали
Асботекстолит -60...+250 Тормозные и фрикционные устройства, лопатки ротационных бензонасосов, детали теплозащиты и теплоизоляции

 

Наукові дослідження, наукові проблеми в галузі охорони праці

Охорона праці має тісний зв’язок з такими науками, як безпека життєдіяльності, гігієна і фізіологія праці, психологія, ергономіка, інженерна психологія, соціологія, екологія, технічна естетика та ін.

Сучасне законодавство України з охорони праці вимагає більш якісної підготовки спеціалістів з вищою освітою для всіх галузей народного господарства. Об’єктивними причинами цього є глибокі суспільно-економічні зміни, які привели до появи нових форм господарювання і власності.

Сучасний інженер повинен мати достатній обсяг теоретичних знань у галузі охорони праці та уміти з їх допомогою вирішувати практичні інженерні задачі зі створення безпечних і здорових умов праці на виробництві. У зв’язку з цим внесені ефективні зміни в навчальний процес вищих навчальних закладів. З 1999 року введені дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», стало обов’яз­ковою умовою рішення конкретних задач з охорони праці в дипломних проектах. За рахунок цього, а також в результаті підсилення інженерної частини охорони праці в дипломних проектах з’явилася можливість підготовки висококваліфікованого інженера.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» «Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності» (рис.1).

З цього визначення випливає, що охорона праці — поняття інтегральне, яке включає знання різних напрямів науки і техніки, а саме:

— інженерних наук;

— наук про суспільство;

— гуманітарних наук;

— наук про людину;

— природничих наук.

У Концепції ООН про «сталий людський розвиток» безпека праці розглядається як одна з основних (базисних) потреб людини, тому метою Концепції є створення умов для збалансованого безпечного існування нинішнього і майбутнього поколінь.

«Охорона праці в галузі» — нормативна дисципліна, яку вивчають у вищих навчальних закладах з метою формування в майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, що відповідає напряму їх підготовки, вивчення складових і умов функціонування СУОП, шляхів, методів і способів забезпечення здорових умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з діючими законодавчими й іншими нормативно-правовими актами.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

 

Для створення здорових та безпечних умов праці необхідні всебічні дослідження людини в процесі виробництва. В даний час з'явився комплекс наукових дисциплін, що займаються цими проблемами [1, с. 6].

Практика засвідчує, що запобігання виробничому травматизму, як явищу, не може бути забезпечено реалізацією якогось одного — навіть дуже ефективного заходу. Для цього необхідно використовувати можливості комплексного підходу, а саме:

• техніки і технології виробництва (безпека виробництва);

• системи організації і управління виробництвом (організація без­пеки);

• медицини праці (виробнича санітарія);

• ергономіки і психології праці (психологія безпеки);

• економіки виробництва (економіка охорони праці);

• чинної законодавчої бази охорони праці.

В умовах сучасного виробництва комплексний системний підхід і його реалізація на практиці забезпечує створення і функціонування багаторівневої системи управління охороною праці.

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав