Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура навчальної дисципліни.

Читайте также:
 1. A) структура рабочего стола
 2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
 3. II. Система культуры и её структура.
 4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
 5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
 6. II. Структура правовой нормы.
 7. II. Структура программы
 8. III. Структура регионального центра социального преображения
 9. III. Структура управления
 10. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п інд с.р.   л п інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. «Особливості ораторської майстерності»
Тема 1. Значення та визначення ораторської майстерності та риторики        
Тема 2. Актуальність ораторської майстерності          
Тема 3. Види красномовства та сфери його застосування        
Тема 4. Мистецтво ведення суперечки      
Тема 5. Основи полемічної майстерності      
Тема 6. Принципи ведення дискусії        
Разом за змістовим модулем 1      
Змістовий модуль 2. «Методика, підготовка та структура ораторського твору»
Тема 7. Структура ораторського твору    
Тема 8. Методика та етапи підготовки промови      
Тема 9. Логічні та емоційні засади промови        
Тема 10. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора        
Тема 11. Зовнішня культура та образ оратора        
Тема 12. Виголошення промови та стиль мовлення оратора        
Разом за змістовим модулем 2    
Усього годин    
Модуль 2
ІНДЗ     - -     -  
Усього годин


 1. Зміст теоретичної підготовки

 

№ з/п Назва змістового модуля. Теми і підтеми К-сть годин Література Наочні посібники, ТЗН
Тема 1. Значення та визначення ораторської майстерності та риторики. 1. Сучасне значення риторики та ораторської майстерності. Їх визначення. 2. Завдання орторської майстерності та необхідність її вивчення. 1 (1)[1] 1, с.3-9; 2, с. 5-9; 3, с.5-12, 4, с.3-4, 7, с. 5-8; 15, с. 5-11; 16, с.4-7; 17, с.3-6; 18, с. 3-7. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 2. Види красномовства та сфери його застосування. 1. Визначення видів красномовства. 2. Види красномовства та сфери його застосування. 1 (1) 1, с.110-132; 2, с. 43-56; 3, с.55-72, 4, с.63-78, 7, с. 79-88; 15, с. 96-111; 16, с.65-76; 17, с.88-100; 18, с. 65-78. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 3. Мистецтво ведення суперечки. 1. Визначення особливостей суперечки, полеміки, диспуту, дискусії та сварки. 2. Початок суперечки. Питання, на якій необхідно відповісти перед початком суперечки. 3. Правила та принципи ведення суперечки. 4. Характер використання доводів та способи їх спростування. 2 (2) 2, с. 68-87; 3, с.79-91, 4, с.79-88, 7, с. 89-102; 15, с. 112-132; 16, с.77-89; 17, с.100-114; 18, с. 91-104. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 4. Основи полемічної майстерності. 1. Закони, правила та принципи ведення полеміки. 2. Тактика ведення полеміки. 3. Хитрощі ведення полеміки. 4. Заборонені прийоми ведення полеміки. 2 (2) 2, с. 88-97; 3, с.92-105, 4, с.89-98, 7, с. 103-118; 15, с. 133-148; 16, с.90-106; 17, с.114-127; 18, с. 125-138. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 5. Принципи ведення дискусії. 1. Визначення дискусії та її видів. 2. Методи ведення дискусій. Культура мовлення під час ведення дискусій. 3. Особливості техніки переконання в дискусії. Важливість та особливості критики в дискусії. 4. Принципи ведення дискусії. 2 (-) 1, с.133-139; 2, с. 43-56; 3, с.55-72, 4, с.63-78, 7, с. 79-88; 15, с. 96-111; 16, с.65-76; 17, с.88-100; 18, с. 91-110. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 6. Структура ораторського твору 1. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням. 2. Три структурні елементи твору. Класична п’ятиелементна структура ораторського твору. 3. Основна частина ораторського твору : опис, оповідь, міркування. 4. Заключна частина ораторського твору : висновки або зацікавлення. Способи інтеграції всіх елементів промови. 2 (2) 1, с.133-139; 2, с. 43-56; 3, с.55-72, 4, с.63-78, 7, с. 79-88; 15, с. 96-111; 16, с.65-76; 17, с.88-100; 18, с. 91-110. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 7. Методика та етапи підготовки промови 1. Промова як дослідження. Вибір теми. 2. Об’єкт, тема, тематика, підтема. Складання плану. Процес збирання матеріалу. 3. Запис промови. Розмітка тексту знаками партитури. Рядкові, надрядкові та підрядкові знаки. 4. Аналіз написаної промови. Тренування. 2 (2) 1, с. 139-148; 3, с.92-105, 4, с.89-98, 7, с. 103-118; 15, с. 133-148; 16, с.90-106; 17, с.114-127; 18, с. 125-138; 1, с. 148-154; 11, 178-198. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 8. Логічні та емоційні засади промови 1. Зв’язок риторики та логіки як наукових галузей знання. Обмеженість логіки в сфері мовного спілкування. 2. Наявність раціонального та емоційного в людській духовно-психічній діяльності. Психологічні докази оратором своєї правоти. 3. Логічні докази автором своєї правоти. Логічні помилки. Логічна побудова виступу. 4. Логічна та психологічна мотивація. 2 (-) 1, с. 163-164; 17, с.114-127; 18, с. 125-138; 19, с. 51-69. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 9. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора 1. Поняття про художній образ. Звуковий рівень тексту. 2. Лексичний рівень тексту. Прості та складні тропи. Синтаксичний рівень тексту. Стилістичний рівень тексту. Стиль ораторського твору.   1 (-) 1, с. 173-197; 2, с. 134-151; 4, с.114-128, 7, с. 118-124; 15, с. 149-158; 18, с. 139-143. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 10. Зовнішня культура та образ оратора 1. Основні вимоги та завдання оратора. Імідж оратора: вихід до слухачів, погляд, жестикуляція, міміка, голос, інтонація, місце промови. 2. Образ оратора. Образ аудиторії. Подолання опору аудиторії. 3. Риторичний ідеал. Риторична інтерпретація образу оратора (автора – адресанта) і образу аудиторії слухачів (адресатів). 4. Техніки вербалізації емоцій та відчуттів. 1 (-) 1, с. 198-209; 6, с.105-142; 13, с.107-149; 16, с.128-165. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки
Тема 11. Виголошення промови та стиль мовлення оратора 1. Інтонаційний малюнок промови. 2. Майстерність усного виступу: повнозвучність, сила, милохзвучність, тон, дикція, темп, пауза, інтонація, наголос. 3. Стилі мовлення. Правила виголошення промови. Партитура тексту як програма дій оратора. 4. Енергетика мовлення. Репетиція промови. Способи зацікавлення та утримання уваги слухачів. 2 (-) 1, 133-205; 2, с. 134-178; 3, с.105-142, 4, с.114-163, 7, с. 118-146; 15, с. 149-178; 16, с.107-149; 17, с.128-165; 18, с. 139-154. Відеоматеріали зі зразками промов та успішної мовної поведінки

[1] Для заочної форми навчання.


 

Теми і плани практичних занять


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав