Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 2. Договір на проведення аудиту та порядок його укладання.

Читайте также:
  1. E. Порядок защиты курсовой работы.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  4. II. Завдання та обов'язки
  5. II. Порядок выполнения
  6. II. Порядок выполнения и оформления контрольной работы
  7. II. Порядок выполнения курсовой работы
  8. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы
  9. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. III. Организация и порядок прохождения практики

Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт до­сягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудитор­ської перевірки, він документально стверджує, що сторони дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі.

Договір на проведення аудиторської перевірки є офіційним документом, який регламентує взаємовідносини "клієнт-аудитор", і в загальних рисах не відрізняється від звичайних договорів, які використовуються в підприємницькій діяльності.

Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів, які ви­користовуються в підприємництві. У першу чергу це врахування інтересів третьої сторони (споживачів інформації фінансової звітності), яка не бере участі в укладан­ні договору та перед якою аудитор фактично несе відповідальність (у тому числі ма­теріальну) при завданні збитків у результаті неякісної перевірки. Тому перед підпи­санням угоди аудитору необхідно не тільки чітко зрозуміти бажання клієнта, і, по можливості, допомогти йому правильно сформулювати своє замовлення. Якість проведення аудиторської перевірки, безконфліктність взаємовідносин аудитора з клієнтом, однозначне трактування прав та обов'язків сторін значною мірою за­лежать від чіткого укладання договору на проведення аудиту.

Детальна структура договору може бути різною, проте його форма повинна від­повідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів. Доцільно врахову­вати в договорі певну специфіку аудиту в Україні, на яку сторони часто не зверта­ють уваги. Так, у договорі на аудит бажано передбачити право аудитора відмовити у видачі аудиторського висновку, визначити строки надання клієнтом документів, необхідних для проведення перевірки, тощо. У договорі можна передбачити авансу­вання клієнтом послуг аудиторської фірми. Доцільним для аудитора буде внесення до договору пункту, що зобов'язує клієнта надавати допомогу аудитору в процесі пе­ревірки (виділення працівників для надання допомоги при проведенні інвентариза­ції, надання аудиторові транспорту і готелю у разі необхідності відрядження тощо). Аудиторські фірми іноді вносять у договір пункти про надання клієнту додаткових конкретних послуг, а також пункти про оплату фактично виконаної роботи аудито­ра у випадку одностороннього розірвання договору клієнтом.

Детальний зміст договору на проведення аудиту може бути різним залежно він ситуації, проте існує ряд моментів, які в будь-якому разі повинні знайти відображен­ня в договорі. Договір обов'язково повинен містити такі положення:

­ мету аудиту;

­ масштаб аудиту, враховуючи посилання на чинне законодавство, стандарти, нормативи та інші аналогічні документи (до поняття масштабу аудиту входить необхідний обсяг та глибина перевірки, склад, кількість і обсяг аудитор­ських процедур);

­ можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для проведення аудиту;

­ відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за надану аудитору інформацію (при необхідності обумовлюється вимога про одержання від керівництва підприємства письмового підтвердження, яке стосується наданої інформації);

­ умови відповідальності за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувалися іншим аудитором;

­ зауваження про те, що у зв'язку з сутністю перевірки та інших властивих аудиту обмежень існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, на­віть суттєві, помилки можуть залишитися невиявленими;

­ форма, в якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовнику документації).

Крім того, договір може містити такі положення:

­ угоди, які стосуються залучення до перевірки інших аудиторів та експертів із певних аспектів аудиту;

­ угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх аудиторів та іншого персоналу клієнта;

­ порядок розрахунків за виконання робіт із проведення аудиту;

­ будь-які можливі обмеження аудиторських зобов'язань;

­ посилання на будь-які додаткові угоди між аудитором та клієнтом.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав