Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Билет_1

Читайте также:
  1. Билет 1
  2. Билет 1
  3. БИЛЕТ 1
  4. Билет 1
  5. БИЛЕТ 1
  6. Билет 1
  7. Билет 1
  8. Билет 1
  9. Билет 1
  10. Билет 1

 

1. Державний устрій та основні його форми.

2. Основні види державного режиму.

3. Державна влада. Система органів державної влади України.

4. Поняття «територія», «державна територія». Територіальний суверенітет та його системоутворюючі характеристики.

5. Види державних територій. Структура державної території.

6. Сухопутна територія та її структура. Особливості острівних території (анклавів) та скель.

7. Водна територія та її структурні елементи. Внутрішні води й територіальні води.

8. Повітряна території держави. Правовий режим повітряного простору.

9. Надра. Правовий режим штучних об’єктів у надрах.

10. Міжнародна територія. Умовні (квазі) території.

11.Демілітаризовані й нейтралізовані території. Типи нейтралітету. 12.Особливості території зі змішаним режимом.

13.Поняття та режим державного кордону. Закон України «Про державний кордон України». Територіальне верховенство.

14.Типи і види державних кордонів та їх встановлення. Лінії державного кордону.

15.Способи придбання державних кордонів.

16.Тимчасове користування територією. Сервітути та їх різновиди. 17.Ад’юдикація території.

18.Режим державного кордону України. Охорона державного кордону.

19.Поняття «територіальний устрій» та «державний устрій». Обумовленість територіального устрою України.

20.Поняття «територіального поділу». Конституція України про адміністративно-територіальний поділ України.

21.Спосіби територіальної організації держави.

22.Поняття «територіальної одиниці». Особливості політико-територіальних, самоврядних та адміністративно-територіальних одиниць.

23.Особливості системного підходу до визначення адміністративно-територіальних одиниць ( А. Транін).

24.Адміністративно-територіальні одиниці як частина території держави ( С. Саханенко).

25.Адміністративно-територіальні одиниці як певні політичні єдності й форма політичної організації держави (В. Ржевський).

26.Особливості інституційного підходу до розуміння адміністративно-територіальних одиниць. Адміністративно-територіальні одиниці як специфічна соціальна система. ( Ю. Чернецький).

27.Адміністаривно-територіальні одиниці як просторова основа організації і діяльності місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування ( В. Опришко).

28.Системність адміністративних одиниць (М. Пухтинський).

29.Основні риси адмістративно-територіального устрою України. Механізми територіального управління.

30.Спеціалізовані територіальні одиниці.

31.Конституція України про адміністративно-територіальний устрій. 32.Основні підстави для адміністративно-територіального поділу.

33.Поняття та обумовленість територіального устрою України.

34.Статус територіальних одиниць та взаємовідносини між ними. Засади територіального устрою та її структура.

35.Система адміністративно-територіального устрою України. Становлення триланкової системи адміністративно-територіального устрою.

36.Територіальні основи публічної влади в Україні.

37.Порядок вирішення питань державної території та кордонів.

38.Порядок вирішення питань територіального устрою в Україні.

39.Особливості Стратегічного управління розвитком адміністративно-територіальних одиниць.

40.Проблеми концептуального та організаційно-правового характеру законодавства України щодо АР Крим.

41.Порядок вирішення питань територіального поділу України.

42. Особливості встановлення і зміна меж, встановлення і перенесення адміністративних центрів областей. Утворення і ліквідація районів, сільрад.

43.Особливості найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, районів, проспектів, вулиць, площ, скверів парків мостів та інших споруд.

44.Присвоєння імен адміністративно-територіальним одиницям і населеним пунктам, підприємствам, установам, організаціям. Закон України «Про мови» топоніми.

45.Організаційна структура державного управління.

46.Президент України: статус, повноваження. Секретаріат Президента. Форми діяльності Президента України.

47.Верховна Рада: статус та завдання. Повноваження та діяльність Верховної Ради України. Структура Верховної Ради Україна. Правовий статус народного депутата України.

48.Класифікація посад в органах законодавчої гілки влади (категорії посад, ранги, посади).

49.Поняття судової гілки влади та її особливості.

50.Судова влада в Україні. Структура судової системи України. 51.Спеціалізовані суди. Верховний суд України. Конституційний суд України: склад, принципи діяльності.

52.Роль прокуратури в системі правоохоронних органів.

53.Особливості організації виконавчої влади в Україні.

54.Система органів виконавчої влади України.

55.Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів України та його формування.

56.Центральні органи виконавчої влади.

57.Місцеві державні адміністрації. Повноваження місцевих державних адміністрацій. Обласні державні адміністрації.

58.Сутність посади та її складові елементи. Службова та посадова особа.

59.Класифікація видів служби в Україні. Види державних службовців.

60. Поняття «регіон» та «регіоналізм». Сутність регіону.

61.Територіальні основи регіонального управління.

62.Критерії приналежності населених пунктів до відповідних категорій.

63.Класифікація регіональних систем.

64.Характеристика територіальних структур господарства регіону.

65.Централізація та децентралізація у державному управлінні регіоном.

66.Державна регіональна політика. Концепція регіональної політики в Україні.

67.Моделі місцевого управління та їх особливості функціонування.

68.Місцеве самоврядування та територіальна організація влади.

69.Базові концепції місцевого самоврядування.

70.Конституційно-правові засади місцевого самоврядування. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування та європейська Хартія місцевого самоврядування.

71.Формування органів місцевого самоврядування.

72. Основні елементи системи місцевого самоврядування.

73.Особливості конкуруючих підходів до розуміння функціонування органів місцевого самоврядування. Модифікації цих підходів.

74.Взаємовідносини державної влади та органів місцевого самоврядування. 75.Особливості формування місцевих державних адміністрацій.

76.Вибори посадових осіб місцевого самоврядування.

77.Повноваження посадових осіб та органів місцевого самоврядування. 78.Делегування повноважень. Порядок формування місцевих рад. 79.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

80.Сучасна система місцевого самоврядування в Україні.

81.Базові підходи до аналізу поняття «місто».

82.Формування різноманітних теорій до аналізу поняття «місто» (К. Бюхер, Райт і Ренуар, Н. Анциферов, В. Зомбарт та М. Вебер).

83.Класифікація міст. Підсистеми міста.

84. Особливості міської територіальної громади та її основні ознаки.

85.Нормативно-правове забезпечення управління та розвитку міста. Хартія Українських міст.

86.Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Київ та Севастополь.

87.Структура місцевого самоврядування та виконавчих органів у м. Київ.

88.Поняття «власність», «комунальна власність», «муніципальна власність». Форми і методи управління комунальною власністю.

89.Управління власністю та розвиток міського господарства.

90.Зарубіжний досвід організації міського самоуправління. Форми міського самоврядування США, Великобританії, Німеччини.

91.Міжнародні правові стандарти територіальної організації влади.

92.Система місцевих бюджетів у країнах Західної Європи.

 

Билет_1

2)Обязанности начальника смены котельного цеха при организации пуска котла:

Проверка возможности организации пусковых операций на котле осуществляется непосредственно начальником смены цеха на основании имеющейся у него оперативной документации и включает следующие позиции:

1)Контроль отсутствия дефектов оборудования котельной установки и ремонтного персонала на пускаемом котле.

Для этого используются данные журнала дефектов и журнала учёта работ по нарядам – допускам.

Контролю также подлежит степень чистоты рабочих мест и заземлённого оборудования.

2)Контроль соответствия нормам критериев тепломеханического состояния элементов котельной установки, осуществляемый по докладам подчинённого персонала и оцениваемый по критериям безопасной эксплуатации.

3)Контроль комплектности вахты.

Если вахта не укомплектована, то об этом докладывается администрации цеха, представители которой в течение 4 часов должны решить этот вопрос.

4)Контроль наличия и достаточности топлива и масла в механизмах.

5)Оповещаются начальники смены других цехов (НСТЦ, НСХЦ, НСТТЦ, НСЦТАИ) о предстоящем пуске с целью обеспечения контроля работы оборудования пускаемой котельной установки, находящегося в ведении этих цехов, а также администрация цеха, поскольку представитель администрации (НЦ или ЗНЦ), согласно ПТЭ, должен присутствовать при пуске котла с момента розжига первой форсунки. Если производятся пусковые операции на котле после ремонта, при пуске должен присутствовать главный инженер ТЭС.

6)Проводится расстановка вахтенного персонала по рабочим местам, инструктаж подчинённому персоналу с целью постановки задачи на смену и разъяснения особенностей пуска котла в конкретном случае (обычно инструктируются старший машинист цеха и машинист котла). При необходимости, инструктаж оформляется записями в журнале инструкций.

В дальнейшем начальник смены цеха контролирует проведение наиболее ответственных операций (опробование защит и блокировок, проверка плотности котла, розжиг первой форсунки (горелки), подключение общестанционного оборудования, включение в параллельную работу, подъем параметров выше 60 ата).


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав