Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАНЯТИЕ ВТОРОГО МЕСЯЦА АКАДЕМИИ. 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОД.

Читайте также:
  1. B) 2,5 - 3 месяца
  2. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  3. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  4. А) 26 декабря 2011 года
  5. АНТИРАБОЧАЯ ПОЛИТИКА ВТОРОГО ЛЕЙБОРИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
  6. Банки второго уровня РК. 1 страница
  7. Банки второго уровня РК. 2 страница
  8. Банки второго уровня РК. 3 страница
  9. Банки второго уровня РК. 4 страница
  10. Банки второго уровня РК. 5 страница
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

План

7.1. Економіка катастроф

7.2. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту

 

 

7.1. Економіка катастроф

Як свідчить історія, розвиток людського суспільства невід’ємно пов’язаний з різного роду катастрофами, конфліктами та кризами. При цьому останніми роками техногенні катастрофи відбуваються все частіше, а їх наслідки впливають на всі рівні господарської діяльності людства. За даними ООН, у багатьох країнах світу природні та антропогенні катастрофи завдають збитків у обсязі 2-4 % від ВВП.

Існує декілька визначень катастроф. Наведемо деякі з них. Поняття катастрофи в найбільш широкому змісті розглядає А.І. Пригожин. З його погляду катастрофа – це раптове лихо. Але це визначення не враховує ані причин виникнення катастрофи, ані її впливу на навколишнє середовище.

Одинець В.А. розуміє під катастрофою процес, в якому реалізується ризик негативної дії (прямої або опосередкованої) певного явища або сукупності явищ на конкретну економічну систему. Це - суто економічне визначення, яке не враховує жодну складову катастрофи, крім завданих економічних втрат.

Пістун І.П. під катастрофою розуміє подію з трагічними наслідками, не передбачувану і несподівану ситуацію, з якою постраждале населення не може впоратися самостійно. Інше визначення дає С.М. Козьменко. На його думку, під катастрофою розуміються швидкі зміни навколишнього середовища які призводять до масової загибелі живих організмів. Таке визначення дає суто екологічну інтерпретацію катастрофи, але не враховує економічні збитки, до яких призвела катастрофа.

Для оцінки еколого-економічного збитку катастрофи необхідно дати таке її визначення, яке б враховувало як економічну, так і екологічну складову. Отже, катастрофою, з цієї точки зору, на нашу думку, можна вважати подію антропогенного або природного походження, що призвела до негативної зміни природного середовища, економічних втрат, порушення життєдіяльності людини і людських жертв.

Внаслідок виникнення катастроф або аварій завжди настає надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація ‑ це умови, що склалися на певній території в результаті аварії, катастрофи, природного явища, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, збиток здоров'ю людей або основним виробничим засобам, призвели до значних матеріальних втрат, порушення умов життєдіяльності людей.

В останні роки з'явилася економічна теорія, відповідно до якої стихійні лиха де-факто позитивно впливають на стан економіки країни, що постраждала. Логіка економістів, що підтримують цю теорію, ґрунтується на простому припущенні: якщо якесь стихійне лихо привело до руйнувань, це неминуче стає причиною початку «будівельного буму» у постраждалому районі.

Нині ця теорія одержала продовження: нове дослідження показало, що катастрофи «отупляють» економіку постраждалої країни.

Перше серйозне дослідження, автори якого виявили сприятливий вплив катастроф на економіку, було опубліковано в 2005 році економістами з Університету Вісконсіна (США) і Міського Університету Нагої (Японія) – книга називається «економічний Розвиток і Вплив Природних Катастроф». Автори книги доводили, що найменші втрати від природних катаклізмів несуть держави, що мають більш освічене і заможне населення, відкриту економіку, складну фінансову систему та невеликі державні витрати.

Наявність цих якостей дозволяє мінімізувати збиток від катастроф і розподілити його по всіх жителях країни: наприклад, за рахунок страхових виплат потерпілим або отриманих ними пільгових кредитів і дотацій. При цьому, катастрофи приводять до кількох позитивних наслідків: вони збільшують продуктивність праці і підстьобують темпи зростання економіки, більше того, постраждалі країни і регіони більш охоче використовують передові технології.

Таким чином, катаклізми фактично виконують функції «творчого руйнівника» (економічна теорія «творчого руйнування» говорить, що іноді бізнес виступає в ролі руйнівника – наприклад, зносячи квартал старих будинків – що приводить до позитивних наслідків: пожвавлення ділової активності, появи більш сучасних будинків, поліпшення житлових умов для населення і т.п.).

Вивчення даних по декількох десятках держав, що страждали від посух, повеней, землетрусів, вивержень та ін. показало, що від катастроф виграють тільки високорозвинені країни – малорозвинені тільки програють. Малорозвинені держави, що стали жертвами катастроф, різко скорочують імпорт високих технологій та їхній технологічний розвиток сповільнюється.

За даними вчених, катастрофи відносно незначно впливають на темпи зростання ВВП – вони пояснюють це тим, що влада, бізнес і населення звичайно готові пережити подібне нещастя, оскільки їхня країна, наприклад, знаходиться в сейсмонебезпечній зоні. Однак реального зростання ВВП також не відбувається.

Справа в тому, що навіть якщо темпи економічного зростання прискорюються, рівень життя населення щонайменше не росте, а іноді й знижується. Подібне відбувалося з багатьма країнами світу. Наприклад, під час Другої Світової війни ВВП США ріс украй швидко, але американці не стали жити краще, у порівнянні з епохою Великої Депресії – випущені американськими заводами танки, літаки і патрони не впливали на їхній добробут.

 

7.2. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути:

· кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

· рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

· майнові права інтелектуальної власності;

· сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

· права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

· інші цінності.

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.

Інвестиційне проектування – це розробка комплексу технічної документації, що містить техніко-економічне обґрунтування (проектне креслення, пояснювальні записки, бізнес-план інвестиційного проекту й інші матеріали), а також докладний кошторис, що визначає вартість всього інвестиційного проекту. Будь-який інвестиційний проект проходить три головні фази свого розвитку: передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза. Планування проекту здійснюється у передінвестиційній фазі за наступною структурою:

· аналіз інвестиційних можливостей,

· аналіз альтернатив проекту та попереднє визначення,

· попереднє ТЕО,

· бізнес-план.

Бізнес-план – це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності підприємства, в тому числі і інвестиційної, аналізує всі проблеми, які можуть виникнути, а також визначає способи розв’язання цих проблем. Бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту, але він виконує функції набагато глибші:

· виявлення завдань бізнесу,

· сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу,

· створення системи вимірювання результатів діяльності,

· надання інструментів для управління бізнесом,

· виявлення альтернативних напрямків розвитку.

У бізнес-плані повинні бути відображені наступні питання:

1) загальна характеристика підприємства: активи і основний капітал, форма власності, ступінь самостійності, наявність збутових підприємств, дочірніх підприємств та філій, рівень сертифікації продукції;

2) науково-технічний потенціал підприємства, характеристика основного технологічного обладнання та технологій;

3) характеристика допоміжних виробництв (складське, транспортне);

4) організація управління, праці, професіонально-кваліфікаційний склад;

5) фінансове забезпечення, основні результати фінансової діяльності попереднього року, оцінка сучасного стану, проектна модель фінансового забезпечення;

6) досвід зовнішньоекономічної діяльності, включаючи експортні поставки;

7) у висновках до проекту робляться основні висновки, вказуються його недоліки, оцінюється ймовірність здійснення та оцінюється ефективність проекту, що оцінюється.

Підходи до розробки та викладення бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту.

В цілому бізнес-план має наступну структуру:

1. Резюме (коротка характеристика інвестиційного проекту). Із цього розділу інвестор повинен зробити висновок про відповідність проекту його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії, а також потенціалу наявних інвестиційних ресурсів; чи влаштовує його проект за періодом реалізації та термінами повернення вкладеного капіталу.

Резюме повинно включати: викладення концепції інвестиційного проекту; ступінь розробки інвестиційного проекту; необхідну суму інвестиційних ресурсів у національній валюті на момент розробки бізнес-плану; період здійснення інвестицій до початку ефективної експлуатації об’єкта; період окупності об’єкта, що проектується; для іноземних інвесторів повинні викладатися основні положення державного та правового регулювання даного бізнесу в Україні.

2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект: відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту завданням структурної перебудови економіки України; тенденції розвитку попиту на продукцію галузі; рівень розвитку ринкових відносин у галузі; середній рівень прибутковості капіталу в галузі.

3. Характеристика продукту (послуг): особливості та привабливість для споживачів (клієнтів); достоїнства та переваги порівняно з іншими продуктами (послугами); оцінка конкурентоспроможності за основними якісними ознаками, рівнем цін, гарантіями та послугами після продажу; – прогнозований загальний період життєвого циклу продукту та можливість його подальшого удосконалення; – за окремими, принципово новими продуктами необхідно обумовити необхідну форму правового захисту (патент, авторське право, торговий знак).

4. Розміщення об’єкта: дозволить оцінити інвестиційну привабливість регіону; розглянути потенційні переваги його конкретного місцезнаходження з позицій наближення до факторів виробництва або ринків збуту; ринкова оцінка земельного наділу, на якій знаходиться об’єкт, і територій, що до нього прилягають.

5. Аналіз ринку (найбільш складний розділ при розробці бізнес-плану). Охоплює не тільки поточний, але і прогнозований стан даного ринку: характеристика потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливості та можлива чисельність у рамках даного регіону, оцінка нинішнього обсягу попиту (продажу) на продукт чи послугу на цьому ринку; з урахуванням чисельності оптових і роздрібних покупців та характеристики сучасного стану попиту прогнозується можливий обсяг продаж у межах інвестиційного проекту, що розглядається; оцінка рівня та динаміки цін на продукцію; оцінка сучасного та прогнозного рівня конкуренції на внутрішньому ринку.

6. Запланований обсяг та структура виробництва продукту (здійснення послуг): обґрунтовується загальний обсяг випуску продукції (надання послуг) у середньому за рік при виході об’єкта інвестування на проекту потужність; проводяться розрахунки за окремими асортиментними групами продукту (послуги); запланований обсяг та структура виробництва продукції (послуг) розраховується: у кількості одиниць (або інших одиницях виміру).

7. Забезпечення випуску продукції (послуг) основними факторами виробництва: забезпечення випуску продукції (послуг) основними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів; забезпечення випуску продукції (послуг) сучасною технологією; забезпечення випуску продукції (послуг) сучасним обладнанням; забезпечення випуску продукції (послуг) відповідними виробничими приміщеннями та об’єктами виробничої інфраструктури; аналіз забезпечення випуску продукції (послуг) кадрами відповідної кваліфікації.

8. Стратегія маркетингу. Розробляється як самостійний розділ бізнес-плану в наступних випадках: при виході на ринок з принципово новим видом продукції (послуг); при впровадженні на інших регіональних ринках; при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку (ринку послуг) даного регіону.

9. Управління реалізацією інвестиційного проекту: визначається організаційно-правова форма реалізації проекту. Бажано представити схему організаційної структури управління об’єктом на стадії його експлуатації (у випадку, якщо проект пов’язаний із створенням нової компанії); можливість реалізації інвестиційного проекту самостійно чи необхідність залучення підрядника чи субпідрядника; у випадку залучення підрядника чи субпідрядника в бізнес-плані відображаються його характеристики: наявність досвіду роботи в даній галузі та з аналогічними інвестиційними проектами, рівень технологічного і кадрового забезпечення, ділова та фінансова репутація.

10. Оцінка ризиків та їх страхування. Розглядаються наступні ризики: затримки початку реалізації проекту; несвоєчасного закінчення будівельно-монтажних робіт за проектом; суттєвого збільшення кошторисної вартості проекту; невиходу на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності у зв’язку із зміною експортної політики держави; зниження запланованого рівня ефективності діяльності та збільшення періоду окупності капіталу у зв’язку з державним регулюванням рівня цін, посиленням податкового регулювання. Відповідно до оцінки рівня окремого ризику викладають найбільш доцільні форми їх страхування: розробка відповідних профілактичних заходів для їх запобігання; розподіл негативних фінансових наслідків ризиків серед інвесторів та учасників, що залучені до реалізації проекту; створення відповідних резервних фондів; зовнішнє страхування найбільш суттєвих ризиків; отримання документальних гарантій захисту від окремих видів ризиків від місцевих органів самоуправління.

11. Фінансовий план. Це найбільш важливий розділ бізнес-плану, головний критерій прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Складається із декількох етапів. Для оцінки фінансової спроможності проекту необхідно спрогнозувати обсяг продаж, порівняти його з витратами за проектом та визначити джерела покриття можливих витрат. Під час прогнозування обсягів реалізації враховується: час на збут – середній час між закінченням виробництва продукту і відвантаженням у днях; затримка платежів – середній час між відвантаженням та оплатою товару в днях; частину продажів за фактом – показує, який процент від суми реалізації продається з оплатою за фактом відвантаження; частину продажу у кредит – показує, який процент від суми реалізації продається з оплатою в кредит; – частину продажів з авансом – показує, який процент від суми реалізації продається з передоплатою. Фінансовий план включає наступні відносно самостійні розділи (модулі): план прибутку; податковий план; баланс грошових потоків; прогноз бухгалтерського балансу; розрахунок показників ліквідності і рентабельності; розрахунок показників ефективності проекту.

Питання та завдання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття Економіка катастроф.

2. Охарактеризуйте структуру бізнес-плану інвестиційного проекту.

Питання для самоконтролю

 

1)Що таке Інвестиції?

2)Яка роль інвестицій в економіці?

 

3)Дати визначення поняттюкапіталоутворення?

4)Розповісти про Неокласичну економічну теорію.

 

5)Які існують не відсоткові чинники?

 

6)Яка функція інвестицій?

 

7) Що показує мультиплікатор автономних витрат? За якими формулами його можна визначити?

 

8) Назвіть основні типи інвестицій.

 

 

Термінологічний словник до теми

інвестиції —це витрати, здійснювані економічними суб’єктами з метою нагромадження капіталу, що передбачає створення нового капіталу та відшкодування зношеного капіталу

Мультиплікатор ( ) інвестицій– числовий коефіцієнт, який показує залежність зміни доходу від зміни автономних інвестицій

Заощадження (S) –не спожита частина доходу або відкладена на майбутнє споживання.

Інвестиції, що викликаються зростанням сукупного доходу, називаютьсяіндукованими (стимульованими).

Гранична схильність до інвестування – доля приросту витрат на інвестиції за будь-якої зміни доходу. формує нахил кривої функції інвестицій.

Гранична схильність до заощадження МРS –доля додаткових заощаджень в одній додатковій грошовій одиниці доходу

APS – середня схильність до заощадження– доля заощаджень у використаному доході

 

Тести до теми

 

1)Інвестиції- це

А)витрати, здійснювані економічними суб’єктами з метою нагромадження капіталу

Б)гроші,яки беруть у борг

В)гроші,які йдуть на доброчинність

Г)гроші,за які купують товар

 

2. Співвідношення між заощадженнями і споживанням наявного доходу визначається:

А. Рішенням голови сім’ї.

Б. Розмірами доходів.

В. Планами на майбутнє.

Г. Розмірами доходів і рівня банківського проценту.

 

3. Відповідно до «основного психологічного закону» Дж. М. Кейнса зі зростанням

доходів темпи приросту споживання:

А. Випереджають темпи приросту прибутків.

Б. Збільшуються, але не тією мірою, що й прибутки.

В. Залишаються на старому рівні.

Г. Зменшуються відносно приросту прибутків.

Д. Правильні відповіді – Б і Г.

 

4. Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:

А. Гранична схильність до споживання падає.

Б. Гранична схильність до споживання зростає.

В. Середня схильність до заощадження падає.

Г. Середня схильність до заощадження зростає.

Д. Усі відповіді правильні.

 

5. На обсяг інвестиційного попиту впливає:

А. Рівень відсоткової ставки.

Б. Оптимістичні або песимістичні очікування підприємств.

В. Рівень технологічних змін у виробництві.

Г. Рівень завантаження виробничого обладнання.

 

6. На інвестиційний попит не впливає:

А. Багатство.

Б. ВВП.

В. Очікування підприємств.

Г. Податок на прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту.

 

7. Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни зростають, то

сукупний попит та інвестиції:

А. Зменшиться.

Б. Не зміниться.

В. Збільшиться.

Г. Усі відповіді неправильні.

8. Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то:

А. Крива інвестиційного попиту зміститься вправо.

Б. Крива інвестиційного попиту зміститься вліво.

В. Інвестиційні витрати зменшаться.

Г. Інвестиційні витрати збільшаться.

 

9. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок:

А. Зниження відсоткової ставки комерційних банків.

Б. Зростання відсоткової ставки комерційних банків. 31

В. Зростання податку на прибуток від реалізації інвестиційного проекту.

Г. Зниження податку на прибуток від реалізації інвестиційного проекту.

 

10. Чистий прибуток, отриманий від інвестування, визначається як:

А. Валовий прибуток мінус податок на прибуток.

Б. Валовий прибуток мінус відсотки за кредит.

В. Валовий прибуток мінус податок на прибуток мінус відсотки за кредит.

Г. Усі відповіді неправильні.

 

11. Гранична ефективність капіталу залежить від:

А. Граничної схильності до споживання.

Б. Норми амортизації.

В. Норми прибутковості капіталу.

Г. Вартості капіталу;

 

12. Бажаний обсяг основного капіталу в неокласичній функції інвестицій

залежить від:

А. Граничної ефективності капіталу.

Б. Очікуваних обсягів прибутку.

В. Очікуваних обсягів виробництва.

Г. Граничних витрат на капітал.

 

13. 3 наведених визначень правильними є такі:

А. У разі збільшення автономних інвестицій крива інвестиційного попиту

змішується вліво.

Б. У довгостроковому періоді динаміка інвестицій підпорядковується динаміці

заощаджень.

В. Між процентною ставкою та попитом на інвестиції існує обернена залежність.

Г. Процентна ставка с основним чинником, від якого залежить величина

автономних інвестицій.

 

14. Згідно з кейнсіанською теорією рівновага між заощадженнями та

інвестиціями досягається завдяки:

А. Зміні норми амортизації.

Б. Коливанням процентної ставки.

В. Зниженню середньої схильності до споживання.

Г. Коливанням доходу відносно його потенційного ВВП. Задачі та розв’язання

 

 

Задачі до теми

Задача 1. Припустимо, рівняння споживання та інвестицій мають вигляд:

С = 0,8 × Y + 20; I = 10. Визначити рівноважний ВВП (Y) за методом «витрати –

випуск».

Розв’язання

Y = С + I – умова рівноваги, за методом «витрати – випуск».

Y = (0,8 Y + 20) + 10.

Якщо умовою рівноваги є вираження Y = D, то

Y = D = (0,8 Y + 20) + 10.

Після перетворень одержуємо:

Y - 0,8 Y = 20 + 10;

Y = D = 150 – рівноважний обсяг виробництва.

Задача 2. Припустимо, рівняння споживання та інвестицій мають вигляд:

С=0,8 Y+20; I=10. Визначити рівноважний ВВП методом «вилучень – ін’єкцій».

Розв’язання

Умовою рівноваги за методом «вилучень – ін’єкцій». є вираження: S = I.

S = -Сa + (1 - MPC) × Y, або S = -Сa + MPS Y.

Оскільки MPC + MPS = 1, то

MPS = 1 - MPC;

MPS = 1 - 0,8 = 0,2.

Тоді рівняння заощадження має вигляд: S = 0,2 Y - 20.

Якщо S = I, то

0,2 Y - 20 = 10;

D = Y = 150 – рівноважний обсяг виробництва.

Задача 3. Визначити двома способами рівноважний ВВП, якщо рівняння

споживання та інвестицій мають вигляд: С = 40 + 0,8 Y; I = 30.

Розв’язання

1. Метод «витрати – випуск»: Y = С + І – умова рівноваги.

Y = (40 + 0,8D) + 30;

0,2 Y = 70; Y = ВВП = 350. 52

2. Метод «вилучення – ін’єкції»: S = I – умова рівноваги. Рівняння заощадження

має загальний вигляд:

S = -С + MPS × Y;

MPC + MPS = 1 ⇒ MPS = 1 - MPC = 1 - 0,8 = 0,2.

Рівняння заощадження відповідно до умов задачі:

S = -40 + 0,2 Y;

-40 + 0,2 Y = 30;

0,2 Y = 70

D = Y = 350 – рівноважний ВВП.

Задача 4. Відомо, що ВВП реальний (фактичний) – 200 гр. од., ВВП

рівноважний – 300 гр. од., MPC = 0,6.

Визначити величину інвестицій, яка забезпечує досягнення рівноважного ВВП.

Розв’язання

mi = ∆ВВП : ∆ І ⇒ ∆І = ∆ВВП : mі;

mі = 1 : (1 - MPC) = 1 : (1 - 0,6) = 2,5;

∆І = (300 - 200) : 2,5 = 40.

Інвестиції повинні зрости на 40 гр. од., що забезпечить досягнення

рівноважного ВВП.

 

Задача 5. Національну економіку описує система рівнянь:

Y = C + I + G;

C = 150 + 0,8(Y - T);

I = 190; G = 250, T = 150.

Визначити, чи є ВВП рівноважним. Якщо Y = 2500, то наскільки збільшаться

інвестиції у запаси?

Розв’язання

1) Y = 150 + 0,8(Y - 150) + 250 + 190. Звідси: Y = 2350.

2) якщо Y = 2500, то інвестиції у запаси збільшаться на 2500 – 2350=150 гр.од.

 

Задачі

 

 

Задача 1. У періоді (t-1) реальна відсоткова ставка r = 10%. У періоді t вона

зменшиться до 8%, а в автономні інвестиції збільшиться на 2,5 млрд. гр. од.

Обчисліть приріст інвестицій у періоді t згідно з простою інвестиційною

функцією, якщо b = 40.

 

Задача 2. Валовий прибуток = 50 млрд. гр. од., податок на прибуток = 4 млрд.

гр. од., дивіденди = 1,5 млрд. гр. од. обчисліть валові заощадження підприємств.

 

Задача 3. Номінальна відсоткова ставка r = 10%, темп інфляції = 3%. За

цих умов економіка пропонує два інвестиційні проекти, які різняться вартістю

та нормою прибутку: 1) 100 тис. гр. од., 20%; 2) 400 тис. гр. од., 10%. Обчисліть

інвестиційний попит.

 

Задача 4. Інвестиційний проект має дворічний цикл життя, а вартість

його капітального майна дорівнює 1000 гр. од. При цьому очікуваний прибуток

від його реалізації становить у першому році 500 гр. од., у другому – 400 гр. од.

Обчисліть граничну ефективність індивідуального капіталу.

 

 

Вправи до теми

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

1) інвестиції

2)Мультиплікатор ( )

3)Заощадження (S)

4)індукованими (стимульованими).

5)Гранична схильність до інвестування

6)Гранична схильність до заощадження МРS

7)APS – середня схильність до заощадження

 

А)це витрати, здійснювані економічними суб’єктами з метою нагромадження капіталу, що передбачає створення нового капіталу та відшкодування зношеного капіталу

Б)числовий коефіцієнт, який показує залежність зміни доходу від зміни автономних інвестицій

В)не спожита частина доходу або відкладена на майбутнє споживання.

Г)Інвестиції, що викликаються зростанням сукупного доходу, називаються

Д)доля приросту витрат на інвестиції за будь-якої зміни доходу. формує нахил кривої функції інвестицій.

Е)доля додаткових заощаджень в одній додатковій грошовій одиниці доходу

доля заощаджень у використаному доході

 

 

Вправа 2. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідну йому формулу серед запропонованих:

 

1) Функція сукупної пропозиції доходу

2)Гранична схильність до заощадження МРS –доля додаткових заощаджень в одній додатковій грошовій одиниці доходу:

3)Кейнс аналогічно до споживання розглядав заощадження як функцію від доходу:

4)Мультиплікатор ( ) інвестицій– числовий коефіцієнт, який показує залежність зміни доходу від зміни автономних інвестицій:

5)Найпростіша макроекономічна модель буде знаходитись в рівновазі, якщо

 

 

А) .

Б)

В)S=S(Yd)

Г)

д)I=S.

 

 

Література

 

 

1)Тезисний виклад змісту теми

Макроекономіка: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» денного відділення /Уклад.: Колобердянко І.І., Ващенко В.С., Дугієнко Н.О., Лубенець І.О., Венгерська Н.С. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111 с.

2)Питання для самоконтролю

Макроекономіка: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» денного відділення /Уклад.: Колобердянко І.І., Ващенко В.С., Дугієнко Н.О., Лубенець І.О., Венгерська Н.С. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111 с.

3)Термінологічний словник до теми

Макроекономіка: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» денного відділення /Уклад.: Колобердянко І.І., Ващенко В.С., Дугієнко Н.О., Лубенець І.О., Венгерська Н.С. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111 с.

4)Тести до теми eprints.kname.edu.ua

5) Задачі до теми eprints.kname.edu.ua

6)Задачі eprints.kname.edu.ua

7)Вправи до теми

Макроекономіка:Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» денного відділення /Уклад.: Колобердянко І.І., Ващенко В.С., Дугієнко Н.О., Лубенець І.О., Венгерська Н.С. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111 с.

 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОГО МЕСЯЦА АКАДЕМИИ. 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОД.

Я рассказываю вам о Благодати духа Святого, вы получаете поток и я его получаю, даже, если у меня его не было раньше. Если вы думаете, что сначала нужно стать святыми, а потом начать помогать людям, то вы ошибаетесь. Бог даёт не для вас поток, а для вашего клиента столько, сколько ему нужно. И мы получаем в это время поток. Но клиенту могут дать намного сильнее поток, для исцеления.
Я научу вас, как не просто не уставать от работы, а заряжаться от неё.
Я работаю, потому, что я сам заряжаюсь энергией, Душой заряжаюсь на своих семинарах, курсах, тренингах.
Это первое, ради чего стоит работать. Начинайте работать, передавать свои знания и вы удивитесь, как сами будете исцеляться.
Появляется Бог и начинает идти поток именно тогда, когда вы начинаете работать с человеком. И бог смотрит, насколько бескорыстно мы работаем. И именно здесь появляется любовь к этому человеку у вас и у человека появляется любовь к вам. Бог влюбляет вас друг в друга и исцеляет вас обоих. Целитель – Бог, а вы просто встретились, что бы поговорить. Нужно только помнить постоянно, что это не мы исцеляем, а Отец Небесный.Много есть экстрасенсов и целителей, которые сильно болеют, потому, которые говорят людям, что могут им помочь.
Но вы никогда не возьмёте на себя чужую карму, если забудете о том, что вы - целитель. То, что невозможно человеку, возможно Богу, на себя надеяться бесполезно.
ВАМ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ЭТО НУЖНО С МОМЕНТА НАЧАЛА РАБОТЫ.
О чём это говорит?

Если вам звонят и просят, что бы вы кому то помогли, слушайте себя. Если у вас появляется энергия и желание помочь, то вы обязаны встретиться с этим человеком.
Но бывает и так, что вы чувствуете упадок сил, начинает болеть голова, вам становится плохо.
Это значит, что Бог не выделяет вам энергию на этого человека и не нужно с ним работать.
Причин может быть много: вы не сможете ему говорить правильные слова, возможно он ещё не заслуживает исцеления, возможно это лицемер, или он не захочет заниматься своей Душой.
Просто извинитесь и скажите, что сейчас вы не можете. И никакого чувства вины. Просто скажите прямо: «Я живу в Потоке и не всем людям могу помочь. Вот на этого человека мне не выделяется энергия. Моя интуиция запрещает мне с ним работать. Я смогу работать только в том случае, если у меня будет выделяться энергия из Души».

Запишите себе это, НЕ ВЗДУМАЙТЕ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ ПОДРЯД. Даже если это кто - то с ваших друзей и очень вас просит об этом.
ЗАПИСАТЬ:
когда вам не выделяется энергия для человека, говорите, что вы ещё не доросли до того, что б помочь ему. Унижайте себя, но ни в коем случае не человека.
Хотя Николая в своё время заставили идти в церковь и работать над своим очищением, прежде, чем взялись за его лечение. Но эта целительница уже имела большой опыт работы с людьми и она чувствовала как можно говорить с человеком. Нам же ещё нужно ещё многому учиться.
ПОМНИТЬ: все люди, вернее, многие, грешат, не очищают свою карму, хотят в один момент исцелиться. Поэтому ищут целителей, готовы заплатить им деньги, и СКИНУТЬ НА НИХ СВОЮ КАРМУ.
Поэтому, слушайте себя и свою Душу. Выделяется энергия, значит, сам Бог хочет, что б вы помогли человеку. И если вы не послушаете предупреждения – будете наказаны. Поэтому – НЕ РАБОТАЙТЕ С ТЕМ, КТО ВАМ НЕ НРАВИТЬСЯ.

Выучить наизусть: какая чакра связана с какими заболеваниями. Знать чакры спереди и сзади, почему закрываются.
У клиента болит шея. Чакра сзади закрыта, поле смещено вправо, или влево. Его задевает, каким тоном с ним говорят. Есть три причины, по которым болит шея. Найти одну из них.
Поясничная грыжа. Сексуальная чакра закрыта, там, быстрее всего вмятина, задевает сексуальное прошлое. И ещё 2- 3 покойника сидят. Одна грыжа, один, две грыжи, два и так далее.
Выучили, что бывает, когда смещено поле и вмятины в поле и вы уже лучший целитель. Можете смело работать с людьми.

А МОЯ ЗАДАЧА – рассказать вам, как открыть сердце человека.
Ещё одно – вы меняете ОТНОШЕНИЕ человека к данной ситуации, меняете ЕГО КАРТИНУ МИРА в пользу Божественной.
Вся наша работа очень проста. Не берите сразу на себя «миссию Иисуса Христа», не стройте из себя святых. И не говорите, что вы сначала должны стать блаженными, полностью отречёнными от мира…

Я призываю вас к самым простым действиям – поменяйте своё отношение к ситуациям.
ПРИМЕР. Пришёл к вам мужчина: «У меня боли постоянно поясница, особенно правая почка».
Если вы ему скажете: «Закрыта чакра сексуальная сзади, вам нужно просто полюбить всех женщин, попросить у них прощения». Всё сделали.
- Стоит ли ваша больная почка того, что вас задевает кто - то в прошлом?
- Нет, не стоит.
И нам нужно сказать ему:
- Наша с вами задача – ИЗМЕНИТЬ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ. Если раньше ваша позиция была такая, что вас задевало отношение других к вам, то теперь мы меняем вашу позицию. Вы готовы изменить отношение к женщинам? Как бы женщина себя не вела, что бы она не делала, вас это не задевает, иначе опять будете болеть. Пока вас будет задевать хоть одна женщина в настоящем, проблему будут впереди, если это вас задевало и до сих пор задевает в прошлом, то проблемы будут сзади. Вам подходит такая божественная установка «Меня ничего не задевает?». Прекрасно.
Как изменить карму, от неё все болезни? Карма, это то, как вы реагируете на ситуацию.

Если реакция на грубые слова идёт: «Вы совершенно правы, это ваше мнение, но меня это ничуть не задевает. Может я вас, когда то чем то обидел, я помолюсь за вас».
Я дал себе установку, что меня не будет ничего и никто задевать.
Дальше дал себе вторую установку – «на всё воля Божия» на все ситуации.
Так и говорите своему клиенту «Хотите быть здоровым, меняйте своё отношение ко всем ситуациям».
То же самое объясняйте клиенту, когда у него умирают родные: «Мы сейчас должны изменить ваше отношение к этой ситуации. давайте договоримся, что кто бы у вас не умирал, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРОКЛИНАТЬ БОГА».
- Давайте договоримся, что претензий к Богу предъявлять не будем. Просто молитесь за него и желайте блага его Душе, напитывайте её любовью. И не думайте о нём постоянно, дайте ему уйти в светлый мир.
- Давайте вы будете думать о том, что вы зависите постоянно от Святого Духа.
- Ваша позиция быть постоянно в Потоке? Это ваш осознанный выбор?
- Давайте сделаем выбор в пользу интуиции, шестая чакра. Будем во всём полагаться на интуицию при любой проблеме.
Закройте глаза и включите интуицию.

Давайте спустимся на пятую чакру: быть постоянно открытыми, никого не оскорблять и заниматься творчеством. Договорились быть постоянно творческими и открытыми?
Четвёртая чакра: будем всегда любить всех людей. Мы не позволим ничему погубить любовь в Душе.
Это ваша осознанная позиция – развивать любовь? Вас обидели, а вы простили и послали поток любви?
Третья чакра: давайте будем всегда радоваться всему. У вас взлёт, радуйтесь этому, у вас падение, радуйтесь этому. Давайте поменяем позицию к радости?
Вторая чакра: любим всех мужчин и всех женщин? Прощаем всех женщин, которые у вас были.
Первая чакра: не будем никого и ничего бояться никогда? Никаких страхов и беспокойств? Никаких.
И если человек это понял и принял, здоровье возвращается к нему.
Бог хочет увести человека в духовный мир. А человек спит, ему не нравится, что его будят.

Объясните человеку, что очень важно ОТНОШЕНИЕ К СИТУАЦИИ. КАК ВЫ РЕАГИРУЕТЕ НА СИТУАЦИЮ.

Очень важно - У ВАС НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЕЛАНИЯ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ. Зацепки за репутацию, за деньги, за карму клиента. Если ваше эго цепляется за что либо, вы гребёте на себя карму клиента.
РАБОТАТЬ В ПОДНОЙ ОТРЕЧЁННОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТА.

Когда Николай ещё мало работал с людьми, ему часто звонили с просьбами помочь очень больным людям. И он говорил: «Давайте попробуем. Но, пусть человек лично сам ко мне позвонит и если ему это надо, тогда мы с ним поговорим. Это нисколько не стоит. Мы пообщаемся с человеком и если я его полюблю и он меня полюбит, тогда он меня отблагодарит».
И самое интересное, больше половины неизлечимых людей сами не звонили. Те, кто позвонил, все исцелились. Бог просто отвёл их от меня.
Человек должен сам прийти к целителю.
Есть такой момент, когда у вас нет эго. ВЫ – В ПОЗИЦИИ ИГРОКА. Вы просто играете в игру. Никакого серьёзного отношения к вашей работе.
Николай говорит, что он самый несерьёзный в мире человек. То, что человеку невозможно, Богу возможно.
Нужно сразу просить милости Божией и не надеяться никогда на себя. И люди исцеляются.
Работайте смело с самыми сложными людьми по такой схеме: «Давайте попробуем. Просто поговорим. Я не могу помочь, Бог может помочь».
Даже если человек уйдёт после общения, то самое важное, куда пойдёт Душа. Душа важнее тела в тысячи раз. И это видно по Академии.
На что попадаются целители и почему они погибают. Они говорят, что это они кого то исцеляют.
Относитесь к религии не ритуально, не обрядово. Человек называет себя христианином, а спросишь его, носит ли он в себе Дух Христов, кроткий и смиренный, помогаете всем, непривязанный к земному? Это не так. Поэтому и молитвы их не достигают Бога.

Когда я работаю с человеком, я получаю Духовную Благодать, Духовную Любовь. Я спасаю свою Душу. Поэтому в работе с людьми я получаю исцеление и очень много энергии. Это Бог посещает нас обоих своим присутствием.
И если у вас есть проблемы со здоровьем, помогайте людям и вы выздоровеете, когда будете работать.
Малейшее беспокойство напрочь перекрывает каналы Благодати.
Когда вам звонит больной, или приходит к вам на приём, вы всегда чувствуете в нём страх. Человек не понимает, что из за страхов он и болеет. Они превышают критическую норму в нём. Убираешь страхи, болеть перестанешь.
Мы должны быть воплощением спокойствия. Если появляется малейшее беспокойство, молиться и спрашивать, что за страсть вошла в тело. Услышите ответ и отрекайтесь от этой страсти.

Вы должны жить и радоваться самому себе и окружающему миру. Видеть счастье вокруг себя постоянно.

Если клиент слишком беспокойный, лукавый и вам не даётся энергия для его исцеления. Вы спокойно и мягко говорите ему об этом, не унижая его.
Помните о том, что если осудили человека, в следующей жизни таким же будешь. В нашей жизни везде гармония, мы её просто не видим. Видите пьяного бомжа, подумайте, можете ли ему чем то помочь. Можете – помогайте, а нет, идите дальше. Можете за него помолиться, или попросить ангелов помочь ему.

Говорите о святых, о Боге, о Богородице. Будете их стесняться, они вас будут стесняться.
- Я очень часто на семинарах называю имена святых и говорю о Духе Святом. Я за них прячусь. Почему?
В каждом человеке есть подключки, страсти, демоны, духи, силовые поля.
Когда ведёте семинар, то из людей выходят эти духи и могут нападать на вас. Поэтому нужно защищаться.
Осуждение святого человека, это самый большой грех. Поэтому, называя имена святых, можно прятаться за ними, спокойно работать.
ЭТО БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ. Если вы чувствуете, что вас одолевают ваши клиенты, над вами нависает тёмная энергия, начинайте говорить вслух: милость Божия, Святая Троица, сын Божий, Христос, Матерь Божия, Матрона, Ксения, Серафим, Сергий, Николай, Пантелеймон, Архангел Михаил.
В это время они появляются, идёт контакт с вами, они очищают людей, исцеляют. Если вы скажете вслух: «Матушка Богородица, я Тебя люблю», бесы не выдерживают этих слов.

«МАТУШКА БОГОРОДИЦА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, НАПОЛНИ МОЮ ДУШУ БЛАГОДАТЬЮ, наполни меня любовью. Сын Божий, наполни меня Благодатью, я тебя люблю. Отец Небесный, я тебя люблю, наполни меня Благодатью. Святая Троица, я Тебя люблю. Святой Дух, защити меня, я Тебя люблю».
Всё очень просто. Поток пошёл и тьма вас не может тронуть.
даже если вы будете страдать где то в низких мирах: «Отец Небесный, спаси меня, помоги мне, я Тебя люблю».

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.156 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав