Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Органи та форми контролю (перевірки) за фінансово-господарською діяльністю АТ.

Читайте также:
  1. A. периоды наибольшей чувствительности организма к воздействию факторов среды
  2. Amp;C) взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой
  3. B 1. Как Вы относитесь к совместной работе государственных учреждений и религиозных организаций в социальной сфере?
  4. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
  5. I Неорганическая химия 1 курс
  6. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  7. I ст. - проникновение вируса в организм
  8. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  9. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  10. I. Организационно - методический раздел

 

Згідно із ст. 49 ЗУ «Про господарські товариства» контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, наглядової ради акціонерного товариства та інші посадові особи. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами акціонерів згідно із статутом товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради акціонерного товариства, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерного товариства або наглядовій раді акціонерного товариства.

Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

 

Форми контрою:

 

Попередній контроль — реалізація (не створення, а саме реалізація) певних правил, процедур і ліній поведінки;

Поточний контроль — здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт; він базується на вимірюванні фактичних результатів, отриманих після проведення роботи, спрямованої на досягнення бажаних цілей;

Заключний контроль — підсумковий контроль, здійснюється після проведення усіх робіт; дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому і сприяє мотивації (досягнення певного рівня результативності).

Відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"» від 25.02.2003 № 261 контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється ревізійною комісією, персональний та кількісний склад якої затверджується наглядовою радою.

Положення про ревізійну комісію Банку затверджується наглядовою радою.

Членами ревізійної комісії Банку не можуть бути члени наглядової ради, правління та працівники Банку.

Ревізійна комісія для виконання покладених на неї функцій може залучати незалежних експертів на платній, договірній основі у порядку, визначеному положенням про ревізійну комісію.

Ревізійна комісія:

контролює дотримання Банком законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України;

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції наглядовій раді;

вносить до наглядової ради Банку пропозиції з будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів його клієнтів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок наглядовій раді Банку.

З результатами перевірки та висновком за річним звітом і балансом ревізійна комісія попередньо ознайомлює правління Банку.

Звіт ревізійної комісії Банку розглядається і затверджується наглядовою радою.

Банк створює службу внутрішнього аудиту, що є органом оперативного контролю наглядової ради.

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовій раді, звітує перед нею та діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.

Служба внутрішнього аудиту:

здійснює нагляд за поточною діяльністю Банку;

контролює дотримання законів, інших актів законодавства, нормативно-правових актів Національного банку та рішень органів управління Банку;

перевіряє результати його поточної фінансової діяльності;

аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення своїх повноважень посадовими особами;

подає наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

виконує інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду та контролю за діяльністю Банку.

Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та здійснення нагляду та контролю за діяльністю його підрозділів. Служба уповноважена вимагати від окремих посадових осіб Банку письмові пояснення щодо виявлених недоліків у роботі.

Ревізії та перевірки діяльності структурних підрозділів Банку здійснюються контрольно-ревізійною службою Банку, яка провадить свою діяльність відповідно до положення про неї, затвердженого правлінням Банку.

Перевірки достовірності фінансової звітності Банку здійснюються зовнішніми аудиторами (аудиторськими фірмами).

Державні органи здійснюють перевірку діяльності Банку у межах їх повноважень згідно із законодавством. Національний банк України здійснює регулювання і нагляд за діяльністю Банку у межах та порядку, передбачених законодавством.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав