Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вибір методів дослідження

Читайте также:
  1. SURFER 7.04 В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  2. А) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи
  3. Актуальність дослідження
  4. Актуальність дослідження
  5. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  6. Аналіз результатів дослідження.
  7. Аналіз результатів експериментального дослідження
  8. Анкетування – метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і опитуваним опосередковане письмовим опитувальником.
  9. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  10. В цілому, вибір типу вогнегасника обумовлюється видом та розмірами осередків загорання, а норми їх накопичення установлюються згідно Правил пожежної безпеки.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Кожна окрема наука володіє загальним арсеналом методів прове­дення досліджень при вивченні власного предмету. Існування на­уково-методичного апарату в науці передбачає наявність та засто­сування таких його елементів [20, с. 273]:

¾ методи збору фактів, що стосуються об'єкта теорії (спосте­реження, реєстрація, вимірювання);

¾ методи опису фактів (змістовного, реєстраційного і форма­льного), а також властивостей ідеалізованого об'єкта теорії, що випливають із факту, та факторів, що виражаються цими властивостями, а також досліджуваних явищ (процесів), роз­виток яких визначається факторами;

¾ методи аналізу фактів, властивостей, факторів і явищ за різними показниками і критеріями (оцінка, зіставлення, по­рівняння, класифікація, упровадження, систематизація);

¾ методи обгрунтування наукових висновків, серед яких: ме­тоди побудови (синтезу), доведення та методи оцінки достовір­ності;

¾ методи вибору й обґрунтування наукових рекомендацій, у т.ч. методи побудови (синтезу), оцінки й оптимізації;

¾ методи інтерпретації та експериментальної перевірки висновків і рекомендацій;

¾ методи техніко-економінної оцінкирекомендацій.

У процесі вирішення наукової проблеми вчений, як правило, самостійно шукає методи та способи її розв'язання. Пошук цих методів у кожній науці своєрідний. Учений вирішує проблему пі­сля тривалих пошуків, часто шляхом спроб і помилок, шляхом багаторазової теоретичної та практичної перевірки.

На основі вибору методів, що використовуються на окремих етапах дослідження, визначається методика дослідження - су­купність методів і прийомів правильного і цілеспрямованого ви­вчення явищ. Обираючи методику, слід використовувати не тіль­ки особистий досвід, але й досвід інших дослідників. Обрану ме­тодику потрібно вдосконалювати на основі критичного аналізу попередніх робіт і результатів їх упровадження в практику. Крім цього, доцільно перевірити можливість використання методів, що застосовуються при дослідженні проблем у суміжних дисциплі­нах. В одних випадках можна використовувати сам метод, в інших — тільки його ідею. Оскільки метод не є чимось незалежним від завдань, об'єкта і умов дослідження, методи диференціюють та індивідуалізують.

Обраний метод значною мірою визначає цінність досліджен­ня: правильно обраний метод підвищує ефективність досліджен­ня, метод застарілий, непродуманий або не оброблений у всіх де­талях, знецінює його. Недостатня ретельність у виборі методів призводить до необхідності повторення всієї роботи. Поряд з ефе­ктивністю і надійністю методів велике значення має їх простота, ясність і доступність.

Питання для самоперевірки

 

1. Розкрийте зміст понять «методологія» та «метод».

2. Що є головною метою методології? Яким є предмет її вивчення?

3. Назвіть і охарактеризуйте основні функції методології.

4. На які групи поділяються методи наукового пізнання за сту­пенем спільності та сферою дії?

5. Назвіть основні методи, які використовуються на емпірично­му рівні дослідження.

6. Назвіть основні методи, що використовуються на теоретично­му рівні дослідження.

7. У чому полягає метод спостереження? Що таке наукові факти?

8. Який метод пізнання дозволяє встановити подібність та розбі­жність предметів і явищ? Надайте характеристику цьому ме­тоду.

9. Охарактеризуйте такий метод наукового дослідження, як ана­логія.

10. За допомогою якого методу дослідження визначається число­ве значення деякої величини з використанням одиниці вимі­рювання об'єкта?

11. Розкрийте сутність такого методу емпіричного дослідження, як експеримент.

12. У чому полягає зміст методів абстрагування та конкретизації?

13. За допомогою якого методу відбувається сходження від чуттє­во-конкретного пізнання об'єкта до його абстрактних визна­чень, і далі - від абстрактних визначень об'єкта до конкретно­го в пізнанні?

14. Як пов'язані між собою методи аналізу та синтезу?

15. Який метод базується на дослідженні спочатку стану об'єкту в цілому і лише потім його складових елементів?

16. Надайте характеристику методу індукції. Що таке редукція?

17. У чому полягає сутність історичного методу? Які наукові при­йоми охоплює цей метод?

18. Надайте характеристику основним принципам системного під­ходу.

19. Порівняйте процеси формування системи класичним (тради­ційним) методом і за допомогою системного підходу.

20. Як класифікуються окремо наукові методи? Що таке методи­ка дослідження?

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав