Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 4 . Правовий режим майна подружжя

Читайте также:
  1. III. Государственный (политический) режим.
  2. L. Дисциплинарный режим
  3. Lt;variant> кедендік режимнің түрі
  4. X исправительной колонии особого режима
  5. А) временный режим;
  6. Авторитарний режим
  7. Авторитарный политический режим. Характерные черты и виды.
  8. Адаптация к влажности и водному режиму.
  9. Административно-правовой режим военного положения.
  10. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.

 

1 В чем назначение командной оболочки ОС MS-DOS?

2 В чем назначение буфера хронологии команд?

3 Перечислите внешние команды MS-DOS?

4 Назначение конфигурационного файла CONFIG.SYS.

5 Назначение конфигурационного файла AUTOEXEC.BAT.

6 Расскажите о назначение оболочки Norton Commander.

7 Опишите структуру окна Norton Commander.

8 Какие основные комбинации клавиш используются при работе с NC?

9 Какие функциональные клавиши используются при работе с NC?

10 Расскажите о принципе копирования и удаления объектов.

Тема 4 . Правовий режим майна подружжя

(4 год.)

1. Поняття та характеристика майнових правовідносин подружжя.

2. Правовий режим майна подружжя. Законний та договірний режим майна подружжя (загальна характеристика).

3. Види законного режиму майна:

а) режим спільності майна (склад майна; момент виникнення права спільної сумісної власності; виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові; здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу);

б) режим роздільності майна (склад майна, яке є особистою приватною власністю дружини та чоловіка; підстави виникнення особистої приватної власності дружини та чоловіка; порядок перетворення особистої власності на майно у спільну власність подружжя);

в) правовий режим речі індивідуального користування та речі для професійного заняття подружжя;

г) правовий режим боргів подружжя;

д) правовий режим майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (ст. 74 СК України).

4. Договірний режим майна подружжя:

а) поняття та правова регламентація договору за СК України;;

б) сторони, порядок укладення та форма шлюбного договору;;

в) зміст шлюбного договору;

г) підстави, порядок та правові наслідки зміни умов, недійсності або припинення шлюбного договору.

5. Право подружжя на укладення договорів між собою і третім особами (право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя; право подружжя на визначення порядку користування майном)

6. Поділ майна подружжя. Способи та порядок поділу майна подружжя. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

 

Нормативні акти:

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України . - 1996 р. - № 30, стаття 141

2. Сімейний кодекс України// Урядовий кур'єр офіційне видання. – 2002. - № 44

3. Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. - 2003 р. - № 40, стаття 356

4. Житловий кодекс України// Відомості Верховної Ради УРСР. -1983 р. - № 28, стаття 573

5. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. -2004 р. - № 40, стор. 1530

6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - № 49

7. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. №3425-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. - 1993 р. - № 39

8. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 р. №2471-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. -1992 р. - № 35, стаття 517

9. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. №20/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 р. за №283/8882// Офіційний вісник України офіційне видання. - 2004 р. - № 10, стор. 315, стаття 639

 

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 р. №5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»).

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. №5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення».

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 р. №7 «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок».

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 р. №5 «Про практику розгляду судами справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів».

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 р. №9 «Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи».

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. №20 «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності».

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 р. №11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя».

 

Література:

1. Дякович М.М. Сімейне право України. Навч. пос. 2-ге вид. випр. і доп. – К.: Алерта; Центр учбової лвтератури, 2012. – 552 с.

2. Дякович М.М., Дзера О.В. Правовий аналіз законодавчих змін щодо поширення правового режиму спільної сумісної власності подружжя на приватизоване майно (житло та земельні ділянки) // Мала енциклопедія нотаріуса, № 58, жовтень 2011

3. Дякович М.М., Сеник С.В. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин»: теоретично-практичні аспекти// Вісник Верховного Суду України, №2, 2011. – с.37-44

4. Жилінкова І.В. Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності // Право України. –2005. –№5.

5. Кондратова В. Деякі практичні аспекти, пов’язані з укладенням шлюбного договору // Юридичний журнал. –2004. –№7.

6. Лепех С.М. Сімейне право України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010

7. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008.

8. Щеренко М.В. Имущественные отношения в гражданском и официальном браке. –М., 2005.

9. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 3-тє вид., доп. і переробл. – К.: Правова єдність, 2009

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть характерні ознаки майнових правовідносин подружжя?

2. Що означає поняття «правовий режим подружжя»?

3. Спільна сумісна власність подружжя – це окремий вид власності, чи різновид спільної сумісної власності громадян (фізичних осіб)?

4. Підстави виникнення спільної сумісної власності подружжя.

5. Що таке законний режим майна подружжя?

6. Які види майна подружжя об’єднує законний режим майна подружжя?

7. Що означає термін «особиста приватна власність чоловіка та дружини» за СК України?

8. Чи можуть бути віднесені до спільного майна подружжя борги подружжя?

9. Яке майно відноситься до об’єктів спільної сумісної власності?

10. Порівняйте поняття „речі індивідуального користування” та „речі для професійних занять” придбані за час шлюбу для одного з подружжя?

11. У яких випадках на майно, що належало дружині, чоловікові може виникнути право спільної сумісної власності подружжя?

12. Чи мають право дружина та чоловік укладати між собою договори та щодо якого майна?

13. Яким чином СК України регулюються правовідносини подружжя щодо розпорядження майном, яке належить їм на праві спільної сумісної власності?

14. Порядок користування майном, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності?

15. Чи має право дружина, чоловік укласти договір відчуження своєї частки у праві спільної сумісної власності? Який порядок реалізації цього права?

16. Чи має право подружжя на поділ майна, яке набуте за час шлюбу?

17. Чи застосовується позовна давність до вимог про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності?

18. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя?

19. Чи впливає наявність шлюбного договору на порядок поділу майна подружжя?

20. Як регулює питання поділу майна Постанова пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року №11 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя?

21. Що таке договірний режим майна подружжя?

22. Хто може укласти шлюбний договір?

23. Чи мають право укладати шлюбний договір неповнолітні особи, коли законом встановлений шлюбний вік для жінок – 17 років, а для чоловіків – 18 років?

24. Яку мету переслідують особи (подружжя), укладаючи шлюбний договір?

25. Які питання можна урегулювати шлюбним договором?

26. У якій формі укладається шлюбний договір і яким чином визначити строк його дії?

27. Чи можна у шлюбному договорі визначити порядок надання утримання одному з подружжя та змінити його?

28. На Вашу думку за своєю правовою природою шлюбний договір відноситься до цивільно-правового договору, до сімейно-правового договору чи до сімейно-правового з особливостями цивільно-правового договору?

29. Порядок зміни, розірвання, визнання шлюбного договору недійсним або відмови від шлюбного договору.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав