Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

з цивільного права та цивільного процесу

Читайте также:
  1. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  2. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  3. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  4. I. Права на результаты интеллектуальной деятельности
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  7. II. Методология теории государства и права.
  8. II. Организация деятельности Школы Права
  9. II. Основы горного права
  10. III. 10. Особенности канонического права
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Питання для державного іспиту

1. Предмет, метод та принципи цивільного права.

2. Поняття та види джерел цивільного права.

3. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин.

4. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

5. Цивільна правоздатність фізичної особи.

6. Цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст. Визнання фізичної особи недієздатною.

7. Фізична особа як підприємець.

8. Поняття юридичної особи, ознаки, правоздатність і дієздатність. Органи юридичної особи

9. Організаційно-правові форми юридичних осіб.

10. Господарські товариства та їх форми.

11. Загальна характеристика непідприємницьких товариств і установ.

12. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.

13. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

14. Речі та їх класифікація.

15. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

16. Поняття правочину та його ознаки.

17. Класифікація правочинів.

18. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

19. Недійсність правочину та правові наслідки..

20. Поняття та види представництва.

21. Довіреність: поняття, види, форма, строк.

22. Поняття, засади та межі здійснення суб’єктивних цивільних прав.

23. Поняття, ознаки, функції та види цивільно-правової відповідальності.

24. Загальна характеристика позовної давності

25. Загальна характеристика речевого права

26. Поняття права власності, зміст, суб’єкти і об’єкти, підстави набуття..

27. Підстави припинення права власності.

28. Загальна характеристика та види права спільної власності.

29. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

30. Спадкування за заповітом.

31. Спадкування за законом..

32. Спадковий договір.

33. Суб’єкти та об’єкти авторського права. Особисті та майнові права авторів. Строки чинності авторських майнових прав, правові наслідки їх закінчення.

34. Загальна характеристика суміжних прав. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав.Особисті та майнові права на об’єкти суміжних прав. Строки чинності суміжних майнових прав.

35. Поняття, суб’єкти та об’єкти патентного права.

36. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

37. Зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення, види).

38. Принципи і способи виконання зобов’язань.

39. Забезпечення виконання зобов’язання: поняття; загальні умови та види.

40. Поняття, загальна характеристика і класифікація цивільно-правових договорів.

41. Договір купівлі-продажу та його види.

42. Договір дарування. Договір пожертви

43. Договір ренти. Договір довічного утримання.

44. Поняття, зміст і різновиди договору найму (оренди) майна.

45. Договір лізингу (поняття, види, права та обов’язки сторін).

46. Договір прідряду та його види

47. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика

48. Договір перевезення.

49. Договір зберігання та його види.

50. Договір страхування

51. Договір доручення

52. Договір комісії

53. Договір управління майном

54. Договір позики. Кредитний договір

55. Договір банківського вкладу (депозиту)

56. Договір банківського рахунку

57. Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків

58. Договір факторингу

59. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

60. Договір комерційної концесії

61. Договір про спільну діяльність та його види

62. Договір простого товариства

63. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди. Поняття та види

64. Зобов’язання, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

65. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

66. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

67. Загальна характеристика зобов’язань з відшкодування шкоди. Підстави та умови відповідальності за заподіяння шкоди.

68. Поняття моральної шкоди . Підстави компенсації моральної шкоди

69. Загальна характеристика зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

70. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): підстави, суб’єкти, строки.

71. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.

72. Цивільне судочинство та інші форми судочинства .

73. Джерела цивільного процесуального права.

74. Право на звернення до суду за захистом.

75. Судовий розгляд як стадія цивільного процесу.

76. Рішення Конституційного Суду України з питань цивільного процесу та їх значення.

77. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу.

78. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

79. Право на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві.

80. Принципи змагальності в цивільному процесі.

81. Принцип гласності та відкритості судового розгляду.

82. Фіксування судового процесу.

83. Перегляд і оскарження заочного рішення.

84. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

85. Особи, які беруть участь у справі.

86. Поняття та види співучасті в цивільному процесі.

87. Склад суду. Підстави для відводу суддів.

88. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов’язки сторін.

89. Неналежний відповідач та порядок його заміни.

90. Процесуальне правонаступництво.

91. Треті особи в цивільному процесі.

92. Принцип верховенства права в цивільному судочинстві.

93. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

94. Поняття та види судового представництва.

95. Інші учасники цивільного процесу. Їх процесуальні права та обов’язки.

96. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

97. Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

98. Постанови Пленуму Верховного Суду України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з питань цивільного процесу.

99. Судові рішення. Поняття та види.

100. Види позовів.

101. Поняття та види судових витрат.

102. Строки у цивільному процесі. Порядок їх продовження та поновлення.

103. Цивільна юрисдикція.

104. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи та оголошення перерви.

105. Наказне провадження.

106. Підстави та наслідки повернення позовної заяви позивачеві.

107. Підстави і наслідки зупинення провадження в справі.

108. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

109. Заочний розгляд справи.

110. Законна сила судового рішення.

111. Судові докази та їх класифікація.

112. Окреме провадження в структурі цивільного судочинств.

113. Підсудність. Поняття та види.

114. Поворот виконання судових рішень.

115. Судові доручення, порядок їх дачі та виконання.

116. Докази та доказування у цивільному процесі.

117. Порядок передачі справи до іншого суду.

118. Апеляційне провадження.

119. Касаційне провадження.

120. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами .

121. Підстави та наслідки відмови у відкритті провадження по справі.

122. Провадження у справі до судового розгляду.

123. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

124. Позов та його елементи.

125. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

126. Порядок пред’явлення позову.

127. Загальна характеристика виконавчого провадження.

128. Правові наслідки подання позовної заяви, яка не відповідає вимогам закону.

129. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів.

130. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

131. Розгляд справ окремого провадження про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.

132. Цивільні процесуальні права іноземних осіб.

133. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.

134. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

135. Відновлення втраченого судового провадження.

136. Розгляд справ окремого провадження про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

137. Розгляд справ окремого провадження про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

138. Розгляд справ окремого провадження про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

139. Застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судом.

140. Несудові форми захисту цивільних прав.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав