Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правові та нормативні основи заходів, щодо охорони праці. Основні законодавчі акти про Охорону праці в Україні

Читайте также:
  1. I. Нормативні акти
  2. II. Основні засоби
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  6. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  7. А) законодавчі та нормативно-правові акти
  8. Авторське право. Елементи правовідношення.
  9. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  10. адміністративних судів в Україні

Охорона праці - це система правових, соціально - економічних, організаційно - технічних і лікувально - профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці й профілактику нещасних випадків [13, с. 408].

До роботи в магазині (ПП «Тиндик») не допускаються працівники неминулий попередній медогляд. А також відстороняються від роботи працівники, що не пройшли періодичний медогляд.

Правила поведінки на території організації обумовлені правилами внутрішнього трудового розпорядку, де відбиті норми й правила,які є обов'язковими для всіх працівників підприємства. З даними правилами працівник ознайомлюється безпосередньо на робочому місці [40, с. 228].

Безпечні прийоми праці відбиті в інструкціях з охорони праці для різних категорій працівників.

На робочому місці, перед тим як розпочати самостійну роботу всі працівники проходять первинний інструктаж й ознайомлюються з безпечними прийомами праці, із правилами пожежної безпеки й електробезпеки.

Працівник вправі відмовитись від дорученої роботи у випадку, коли виникла ситуація, що загрожує здоров'ю працівника або безпечні прийоми роботи невідомі.

Працівників, які за станом здоров'я мають потребу в наданні більш легкої роботи, роботодавець повинен відповідно до медичних рекомендацій перевести на цю роботу тимчасово або без обмеження строку [14, с. 208].

Охорона праці жінок і неповнолітніх.

Не допускається застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також залучення жінок до підняття й переміщення вантажу ,вага яких перевищує встановлені для них граничні норми: підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою вага вантажу - 10 кг., переміщення вантажу протягом зміни - 7 кг. Забороняється застосування праці неповнолітніх на роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці.

Неповнолітні приймаються на роботу тільки після попереднього медичного огляду, і надалі, до досягнення 21 року, підлягають щорічному обов'язковому медогляду. [19, с. 280].

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, технічних, гігієнічних, організаційних і лікувально-профілактичних заходів, які забезпечують безпеку, охорону здоров'я й працездатності людини в процесі праці.

Закон України „Про охорону праці” [3] визначає основні положення, направлених на реалізацію прав громадян, охорону їх життя та здоров'я в процесі їхньої трудової діяльності; регулює відносини між власником підприємства й працівником з питань безпеки й гігієни праці; встановлює єдиний порядок організації праці в Україні. Безпека праці забезпечується відповідністю стандартам по безпеці праці, санітарним нормам і правилам, правилам по техніці безпеки, інструкції з охорони праці.

Основними завданнями в області охорони праці є:

1) Забезпечення правових гарантій працюючих в області охорони праці;

2) Створення реального механізму впливу з боку держави на роботодавців з метою забезпечення безпеки умов праці;

3) Забезпечення повної відповідальності роботодавців за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

4) Комплексне рішення завдань по охороні праці на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях;

5) Соціальний захист працюючих, які постраждали від нещасних випадків на виробництві й одержали професійні захворювання;

6) Розширене використання економічних методів управління охороною праці.

Існує два способи підвищення безпеки праці:

- зниження виробничої небезпеки шляхом створення більше безпечних предметів, способів і умов праці, а також шляхом створення більш досконалих умов захисту;

- підвищення індивідуальної захищеності працюючих шляхом організації більш безпечного їхнього поводження.

Обов'язки роботодавця.

Управління охороною праці на підприємстві здійснює роботодавець.

Він створює в кожному структурному підрозділі й на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечує дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Роботодавець забезпечує заходи спрямовані на профілактику травматизму й захворюваності, забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки.

Розробляє й затверджує положення, інструкції й інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства й встановлюють правила ведення робіт і поводження працівників на території підприємства.

Організує проведення інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового.

Організує попереднє навчання й щорічну перевірку знань працівників з питань охорони праці.

Забезпечує спецодягом, засобами індивідуального захисту й ін.

Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками правил поводження із засобами виробництва, за використання засобів індивідуального й колективного захисту, за виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці.

Обов'язки працівника.

Працівник зобов'язаний:

- Знати й виконувати вимоги нормативних актів по охороні праці, правил поводження з устаткуванням й іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального й колективного захисту.

- Дотримуватись вимог безпеки при виконанні роботи.

- Проходити у встановленому порядку попередні й періодичні медогляди.

- Співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, вживати посильних заходів до усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю або здоров'ю, сповіщати про це безпосередньому керівникові або іншій посадовій особі.

- Піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а так само безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або знаходження на території підприємства.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. [41, с. 544].

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав