Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Про підприємство: Закон України від 7 лютого 1997.// http://zakon

Читайте также:
  1. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  2. III. Список практических вопросов к экзамену
  3. Internet-джерела
  4. Internet-джерела
  5. SELECT [ALL | DISTINCT] список_выбора
  6. Uses Список используемых модулей
  7. V. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”.
  8. V.1. Список тем рефератов.
  9. А* колодязну та джерельну воду
  10. Акти судової влади як джерела трудового права

1. Про підприємство: Закон України від 7 лютого 1997.// http://zakon. rada. gov. Ua.

2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб» від 15.05.2003 р., №755-ІV.

3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694 – ХІІ.

4. Закон України "Про цивільну оборону України" від лютого 1993 року.

5. Закон України: «Кодекс цивільного захисту України». Від 02.10.2012 р. № 5403-У1.

6. Азоев Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія, практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1999. – с. 389.

7. Аристархова М. Маркетинговые исследования рекламная деятельности / Маркетинг, №1, 2002 г. – с. 7.
8. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика 1990. – с. 233-235.

9. Болт Г.Дж. Практичний посібник з управління збутом. Пер.с англ. / Науч.ред. і авт.предісловія Ф.А. Крутиков. - М.: Економіка, 2000. – с. 287.

10. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005.

11. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В. О. – К.: ЦНЛ, 2004. – с. 400.

12. Войчак А., Камишніков Р. Конкурентні переваги підприємства:сутність і класифікація. // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 2 - с. 50.

13. Гандзюк М. П. та ін. Основи охорони праці: Підручник для студ. вищих навч. закладів / М. П. Гандзюк., С. П. Желібо, М. О. Халімовський. К.: Каравела; Львів: Новий Світ, 2000, 2003. – с. 408.

14. Геверик Є. О. Охорона праці. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. / Є. О. Геверик. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – с. 208.

15. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник. –К.: Вища школа. - 1994. – с. 69 – 70.

16. Гавриленко Н.И. Основы маркетинга: Учебное пособие. – Тула: Инфра, 2006. – с. 350.

17. Голіков Є.А. Маркетинг і логістика: Учеб.пос. - М.: Видавничий будинок «Дашков і К», 2000. – с. 411.
18. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження. Теорія, практика і методологія. - М.: Финпресс, 1999. – с. 389.

19. Грибан В. Г. Охорона праці: Навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – с. 280.

20. Данько Т.П. Управління маркетингом. - М.: ИНФРА-М, 1997. – с. 315.

21. Депутат О.П. та інші. «Цивільна оборона». 2012. – с. 123.

22. Карлаш П.І., Олейниченко Г.О., Радченко В.В. – «Цивільна оборона» ХДТУБА. 2007 р. Інв. № 601.

23. Кисилева П.А. Выбор наиболее продуктивных средств продвижения в условиях ограниченного бюджета / Маркетинг и маркетинговые исследования ,№5, 2003. – с. 429.

24. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговий анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – с. 176.

25. Когутяк Ю.І. Управління рекламною діяльністю на сучасному етапі: сутність та специфіка // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2005.- № 1.- с.130-135.

26. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент — СПб; Питер Ком, 1998. – с. 254.

27. Крылова Г. Д. Практикум по маркетингу. М.: ЮНИТИ 1995. – с. 517.

28. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива — СПб.: «Перспектива», 1996. – с. 289.

29. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия. - М: 2002. – с. 147.

30. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: «ПитерКом», 2000. – с. 296.

31. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы – М.: Финпресс, 2002. – с. 10.

32. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг, - СПб: Питер, 2002. – с. 89.

33. Мірзоєв Р.Г. Методологія ефективності в менеджменті і маркетингу: навчальний посібник / Р.Г. Мірзоєв. - СПб, 2002. – с. 228.

34. Минцберг Г. Стратегічний процес / Г. Минцберг, Дж. Б. Куін, С. Гошал; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского - СПб. : Харків, 2006. – с. 88.

35. НАПБ A.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине (с изменениями, на укр.яз).

36. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

37. Ноздревой М.М. Маркетинг: підручник, методичний комплекс з маркетингу / М.М. Ноздревой. - СПб.: Пітер, 2004. – с. 416.

38. Оганесян А.С., Оганесян И.А. Управление эффективностью рекламы // (рус.).- 2004.- № 4.- с.61-75.

39. Основы менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие / Под ред. Р. С. Сегедова. Минск: Вышейш. шк., 1995. – с. 82.

40. Осокін В. В. та ін. Охорона праці у торгівлі: Підручник для студ. торг.-економ. і комерц. вузів / В. В. Осокін, І. В. Сорока, Б. А. Селезньова. – К.: Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – с. 228.

41. Охорона праці в Україні. Нормативна база (4-е вид., змін. і доп.) / Роїна О. М. – К.: КНТ, 2008. – с. 544 .

42. Парамонова Т.Н. Маркетинг в роздрібній торгівлі: навчальний посібник / Т.М. Парамонова. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006. – с. 412.

43. Пертов А. Н. Методологія розробки стратегії розвитку підприємтва.- К: Основи, 2001. – с. 123.

44. ПКМУ «Про порядок класифікації НС техногенного і природного характеру за їх рівнями» від 24 березня 2004 № 368.

45. «Положення про порядок проведення евакуації населення у випадку загрози чи виникнення НС техногенного і природного характеру», затверджене ПКМУ від 26 жовтня 2001 р. № 1432.

46. Романов А.І. Маркетинг / А.І. Романов. - М.: Банки і маркетинг, ЮНИТИ, 2004. – с. 15.

47. Раздорожний А. А. Охорона праці та безпека: Навчальний посібник. - М.: Видавництво «Іспит». - 2005. – с. 512.

48. Рудченко О. Ю. Моніторинг діяльності стратегічно важливих підприємств та підприємств – монополістів // Формування ринкових відносин в Україні (укр.). - 2003.- № 12 - с. 47-50.

49. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама: принципы и практика: Навчальне видання: англ: .- 2-изд., испр..- СПб.: Питер, 1999.- с. 736.

50. Яковлева С. Я., Школьникова Е. Ф. «Охрана труда в общественном питании». М: «Экономика». – 2004. – с. 188.

51. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі: Навч. посібн. / В. Н. Ярошевська, В. Й. Чабан. – К.: ВД “Професіонал”. - 2004. – с. 228.

52. Ямпільська Д.О. Маркетингове планування / Д.О. Ямпільська. - СПб: Пітер. 2007. – с. 67-69.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав