Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наукові методи в менеджменті

Читайте также:
  1. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. I. Из истории развития методики развития речи
  3. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  5. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  6. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. I. Организационно - методический раздел
  8. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Якість управлінського рішення залежить від застосованих, в процесі його розробки, наукових методів та підходів.

При управління об’єктом застосовуються наступні наукові підходи: системний, комплексний, інтеграційний, маркетинговий, функціональний, динамічний, відтворювальний, процесний, нормативний, кількісний, адміністративний, поведінський і ситуаційний. Кожен з перерахованих підходів не дублюють один одного і можуть ефективно застосовуватись при управлінні підприємством.

Системний підхід.При системному підході будь-який об’єкт розглядається як система, тобто сукупність взаємопов’язаних елементів.

Комплексний– при його застосуванні враховують технічні, екологічні, економічні, організаційні, соціальні, психологічні аспекти менеджменту та їх взаємозв’язок.

Інтеграційний підхід. Даний підхід спрямовано на дослідження та посилення взаємозв’язків:

1) між окремими підсистемами та елементами системи. Тобто інтеграція між окремими підсистемами забезпечується поглибленням і конкретизацією взаємозв’язків між ними, кількісним зазначенням цих зв’язків;

2) між стадіями життєвого циклу об’єкту управління. Інтеграція за стадіями життєвого циклу об’єкту управління забезпечується формуванням єдиної інформаційної системи управління за стадіями маркетингу, НДДКР, організаційно-технологічної підготовки виробництва, самого виробництва, втілення товару у споживача, експлуатації та утилізації товару.

3) між рівнями управління по вертикалі (між муніципальними органами та фірмою);

4) між суб’єктами управління по горизонталі (співробітництво між фірмами).

Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію управлінської підсистеми при вирішенні усіх задач на споживача. При цьому необхідно дотримуватись таких пріоритетів, якпідвищення якості продукту, економія ресурсів у споживачів і у виробника.

Функціональний підхідполягає у створенні кількох альтернативних зразків товару, з яких для наступного виробництва вибирається той, що потребує мінімум сукупних витрат на одиницю корисного ефекту.

Даний підхід застосовується на відміну від існуючого протилежного предметного підходу. Альтернативний предметний підхід полягає у вдосконалені вже існуючого продукту, який вже випускає підприємство, з доданням йому нових функцій, але саме це не дозволяє принципово змінити майбутній продукт, тобто його структуру та принципи його роботи.

Динамічний підхід полягає у ретроспективному аналізі об’єкту (за 5-10 р.) та в його послідуючому перспективному аналізі, тобто прогнозі.

Відтворювальний підхід зорієнтований на постійне відновлення виробництва товару з кращими якісними характеристиками для створення конкурентоспроможного товару.

Процесний підхід розглядає об’єкт на рівні процесів, які в ньому протікають (рис. 1.5).

Нормативний підхід полягає у встановленні нормативів управління по усім підсистемам виробничої системи. Тобто: - по виробничій підсистемі установлюються показники якості та ресурсоємності товару; - по підсистемі управління встановлюються нормативи якості планів та їх виконання; - по підсистемі організації виробництва установлюються нормативи по кількості і якості усіх задіяних видів ресурсів.

Кількісний підхід(математичний) полягає у переході від якісних оцінок до кількісних за допомогою математичних, статистичних методів, експертних оцінок, інженерних розрахунків тощо.

Адміністративний підхід полягає у визначені функцій підприємства та його підсистем через нормативні документи (накази, розпорядження, укази);

Поведінський підхід. Основною метою є підвищення ефективності фірми за рахунок підвищення ефективності її людських ресурсів, шляхом надання допомоги працівникові в розкритті його творчих здібностей.

Ситуаційний підхід полягає у застосуванні будь-яких із названих методів управління в залежності від ситуації, що склалася.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав