Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

При обмеженнях .

Отже, в даному розділі ми розглянули основні вимоги безпеки праці на робочому місці працівників юридичної спеціальності. Ми звернули увагу на небезпечні і шкідливі чинники виробничого середовища, загальні заходи профілактики безпечних умов праці, такі як електоробезпека, пожежна безпека, профілактика шуму та вібрації, профілактика шкідливої дії ЕМП (електромагнітних променів), розглянули оптимальний мікроклімат робочої зони та освітлення..

Як зазначалося раніше, робоче місце автора даного дослідження оснащене персональним комп’ютером. Забезпечено відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам, характеру та особливостям трудової діяльності. Всі працівники – користувачі ПК – підлягають обов’язковому медичному огляду відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій [10].

Загалом, праця юриста – це постійний контакт із людьми. Підвищена відповідальність, увага, дефіцит часу для прийняття рішення зумовлюють значне нервово-емоційне напруження.

Безпечні та здорові умови праці юристів створюються шляхом забезпечення трудового процесу: зручним робочим місцем; чистим повітрям, необхідним для нормальної життєдіяльності; захистом від дії шкідливих речовин та випромінювань на робочому місці; нормованою освітленістю; захистом від шуму та вібрацій; засобами безпеки у роботі з травмонебезпечним обладнанням; побутовими приміщеннями та спеціальними службами, що покликані створювати безпечні та належні санітарні умови праці; медичним обслуговуванням і санітарно-профілактичними заходами, що призначені для збереження здоров’я.


Використана література

1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XІІ, в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року № 229-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №2. – Ст. 10.

2. Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-394

3. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з

джерелами електромагнітних полів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.dnaop.com/html/1711.html

4. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджені МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_42/pg_ikcfxj.htm.

5. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/sanitarni-normi-virobnichogo-shumu-ultrazvuku-ta-infrazvuku-nor4878.html.

6. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1862

7. Кодекс цивільного захисту України, прийнятий 2 жовтня 2012 року (введено в дію з 1 липня 2013 року) // Голос України. – 2012. - № 220. – 20 лист.

8. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.28-10. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10

9. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98

 

10. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07

 

при обмеженнях .

Приведена математична формалізація постановки економічного завдання оптимізації є економіко-математичною моделлю лінійного програмування.

Основою побудови економіко-математичної моделі лінійного програмування є аналіз сутності економічних процесів, які відбуваються в системі, вибір найбільш характерних з них і математична формалізації останніх.

Економіко-математична модель - це наукова абстракція, яка відображує функціональні залежності економічної дійсності в математичній формі, це допоміжний об'єкт, який замінює в певних умовах економічний процес.

При формуванні ринкової стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми «Пілігрим» як функція мети обгрунтований показник «Економічна рентабельність» (3.1), який є результатом безлічі чинників, що одночасно діють і взаємозв'язаних, визначають величину «НРЕІ» і «Актив», то для встановлення їх впливу на формування даного показника використовується існуючі функціональні залежності між ними і рядом інших фінансово економічних параметрів діяльності підприємства. Також використовується аналітична залежність (рис.3.4), встановлена експериментальною дорогою і підтверджена сильним кореляційним зв'язком (R = 0,85), прогноз звороту ТОВ «Амір» (рис 3.5) і смислові обмеження для кожної змінної, визначені її економічним сенсом.

Оптимізація асортименту товарів (послуг), що реалізовуються, в рамках ринкової стратегії, що розробляється, полягає в наступному:

Допустимо, що ТОВ «Амір» реалізує n різних видів послуг і послуг

(j= 1., n).

Кількість j-ой послуг (послуги), що реалізовується згідно плану позначимо

Виходячи з цього, плановий об'єм реалізації може бути описаний вектором .

Реалізація послуг (послуг) виробляється для різних видів туристичних послуг, які умовно можна розділити на класи (і=1,..m).

Вектор потенційних класів туристичних послуг, для яких реалізується продукція (послуги), -

Позначимо - кількість j-ой послуг (послуги), що реалізовується для i-го класу туристичних послуг.

Маржінальний дохід від реалізації одиниці послуг (послуги) j-го вигляду для i-го класу туристичних послуг позначимо, який визначається по формулі (3.4).

(3.4)

де - ціна реалізації j-ой послуг (послуги) для i-го класу туристичних послуг без н.д.с;

- повні змінні витрати на виробництво і реалізацію j j-ой послуг (послуги) для i-го класу туристичних послуг.

Тоді локальна функція мети (Х1) матиме вигляд:

(3.5)

де - q умовно-постійні витрати підприємства.

Згідно прийнятим позначенням, завдання оптимізації ринкової стратегії, що забезпечує здобуття максимально можливого прибутку, може бути формалізоване в економіко-математичну модель (3.6-3.48).

Y= X1/X2*100 max (3.6)

X1=X3-X4 (3.7)

X25+X6 + X14 (3.8)

Х3 = ??Рij*Qij/1000 (3.9)

Х3 ? C6 (3.10)

Х4 = ?VijQij/1000+CONST (3.11)

X51+X17 (3.12)

X6=X7+X8-X9+X10 (3.13)

X7 ? C3 (3.14)

X7 ? C4 (3.15)

X8 ? 0 (3.16)

X8 ? 0,1*X3 (3.17)

X9 ? 0 (3.18)

X9 ? 0,1X4 (3.19)

X9 ? 10,315Ln(Х7+X8)-18,301±? (3.20)

X10 ? (-C5) (3.21)

X10 ? 0 (3.22)

X11 = Х12 + X13 (3.23)

X112 (3.24)

X12= C217 (3.25)

X12?0 (3.26)

X13=X15+X16 (3.27)

X1312 (3.28)

X13?0 (3.29)

X14?0 (3.30)

X149+(1- С10)*X1- (X18- С17) (3.31)

X15?0 (3.32)

X155 (3.33)

X16?0 (3.34)

X17=X18+X19 (3.35)

X18? C1 * C7 (3.36)

X181 * С7 +X1* (1- С10) (3.37)

X19?0 (3.38)

X1920 (3.39)

X20=X138 (3.40)

X21=X14+X7+X8 (3.41)

X22=X16+X9+ABS(X10) (3.42)

X23=X21/X22 (3.43)

X23?1 (3.44)

X24=X14/X22 (3.45)

X24?0,1 (3.46)

Qij? Dij (3.47)

Qij? Nij (3.48)

де Х1 - нетто-результат експлуатації інвестицій, тис. грн.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав