Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 3. .

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  6. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  7. ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННЦТВА
  8. Висновки до 2 розділу
  9. Висновки до другого розділу
  10. Висновки до першого розділу
Якісні характеристики Виконання термінів погашення заборгованості
термін оплати не настав з простроченим терміном оплати
до 60 днів понад 60 днів
1. Забезпечена товарна дебіторська заборгованість: а) банківською гарантією, за-рученням, страхуванням б) векселем або заставою май-на дебітора 1,0     0,9-1,0   0,8-0,9 0,7     0,6-0,7   0,5-0,6 0,6     0,5-0,6   0,4-0,5
2. Дебітор є засновником (акціонером) підприємства або його дочірнім підприємством (з участю в капіталі понад 30 %) 0,7-0,8 0,4-0,5 0,3-0,4
3. Дебітор має довгострокові зв’язки з підприємством 0,5-0,6 0,3-0,4 0,2-0,3
4. Дебіторські зобов’язання, що виникли раніше, пога-шалися у встановлений термін 0,4-0,5 0,2-0,3 0,1-0,2
5. Надання кредиту певному кредитору, співпраця з яким має разовий характер 0,3-0,4 0,1-0,2 0-0,1
6. Дебітор отримав новий кре-дит при непогашенні попе-реднього 0,2-0,3 0-0,1

Узагальнена оцінка ймовірності погашення заборгованості здійснюється на підставі загального коефіцієнта ймовірності (КЙПЗАГ):

(3.3)

де КЙПІ – коефіцієнт погашення заборгованості, встановлений експертами за і-м дебітором;

ДЗІ – обсяг заборгованості і-того дебітора;

n – кількість видів дебіторів, що виділено експертами.

Якщо КЙПЗАГ < 0,5, то необхідно вживати заходів щодо реструктуризації дебіторської заборгованості та зміни умов кредитування [38, с. 139].

6. Оцінка обсягу ефекту (додаткового прибутку від збільшення обсягу реалізації за рахунок надання кредиту) та ефективності інвестування коштів у товарну дебіторську заборгованість (додаткові витрати на оформлення кредиту, інкасацією боргу, прямі фінансові втрати від неповернення боргу віднімаються).

На заключному четвертому етапі робіт з реструктуризації товарної дебіторської заборгованості розробляються окремо заходи щодо підвищення її ліквідності (доцільність застосування факторингу, обліку векселів, а в разі експорту продукції – форфейтингу) [38, с. 140].

У результаті вивчення літературних джерел [8; 33; 38; 47] можна виділити загальні заходи, що дозволяють зміцнити розрахунково-платіжну дисципліну з погляду управління дебіторською заборгованістю:

- здійснювати постійний контроль рахунків дебіторів, оцінювати реальний стан дебіторської заборгованості (виявляти сумнівні борги, оцінювати ймовірність появи і суми безнадійних боргів);

- безпосередньо контролювати стан розрахунків з покупцями по відстрочених (прострочених) заборгованостях шляхом деталізації бухгалтерської інформації та її оцінки;

- укладати із покупцем договір про заставу майна на суму відстроченого платежу;

- по можливості орієнтуватись на більшу кількість покупців з метою зменшення ризику несплати одним чи кількома великими покупцями;

- стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості: значне перевищення першої загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування;

- застосовувати спосіб надання знижок при достроковій сплаті, який використовується в зарубіжній практиці;

- розробити заходи щодо обмеження строку розрахунків по поставках через переоформлення прострочених платежів з дебіторської заборгованості в комерційний кредит;

- страхувати кошти у розрахунках від збитків унаслідок безнадійних боргів;

- продавати рахунки дебіторів факторинговій компанії або факторинговому відділу банку;

- не надавати відстрочку платежу без попередньої перевірки фінансового стану покупця (особливо визначення рівня ризику неплатоспроможності).

Таким чином, зміцнювати розрахунково-платіжну дисципліну підприємства доцільно шляхом дотримання повного й безумовного виконання господарських угод; дотримання кредитної дисципліни; правильного ведення обліку та складання звітності; цільового використання кредитних ресурсів; дотримання планових строків уведення в експлуатацію об’єктів, на які отримано кредит; своєчасного повернення отриманих кредитів. Важливе значення для поліпшення розрахунково-платіжної дисципліни має управління дебіторською заборгованістю підприємства.

Порушення розрахунково-платіжної дисципліни може бути наслідком незадовільної роботи фінансових служб підприємства, а також його складного фінансового становища.

РОЗДІЛ 3


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав