Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура та функції інформаційного простору

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. A. Моторні функції верхніх кінцівок
  3. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  4. I. Сутність ринку та її функції
  5. II. Система культуры и её структура.
  6. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  7. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  8. II. Структура правовой нормы.
  9. II. Структура программы
  10. III. Структура регионального центра социального преображения

Структура - це сукупність стійких відносин і зв'язків між елементами системи. До структури входить загальна організація системи (предмета, процесу, явища), просторове і тимчасове розташування складових частин системи і т.д. Структуру утворюють не будь-які зв'язки і відносини, а перш за все закономірні, сутнісні. Найбільш важливі зв'язки і відносини (серед сутнісних) називаються інтегруючими; вони впливають на інші закономірні зв'язки, обумовлюючи загальну специфічність структур у межах системи.

Основними структурними складовими інформаційного простору в його синергетичному поданні є інформаційні поля та інформаційні потоки.

Інформаційне поле - це сукупність всієї зосередженої в даному обсязі простору-часу інформації, безвідносно до її формі і станом, що знаходиться у відриві як від об'єкта відображення, так і від суб'єкта сприйняття. Інформаційне поле утворюється об'єктивної, генетичної та ідеалізованої інформацією. Рух інформації в інформаційному полі здійснюється за допомогою фізичної зв'язку між реципієнтом і джерелом інформації, матеріалізованої в інформаційному потоці.

Інформаційний потік являє собою в загальному випадку сукупність інформації, що переміщається в інформаційному просторі по каналу комунікації. Інформаційні потоки можуть протікати як усередині окремих інфосфери, так і між ними, в залежності від наявності каналів комунікації. При цьому змістовний характер інформаційного потоку знаходиться в залежності від характеристик каналу комунікації, так для передачі інформаційного потоку про графічному об'єкті необхідно використовувати канал комунікації, що забезпечує передачу зорових образів (зображень), у противному випадку неминучі неточності й перекручування змісту переданої в інформаційному потоці інформації та її сприйняття реципієнтом.

В організаційно-технічному аспекті структуру інформаційного простору становить сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення використання, інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж, додатків і організаційних структур, що функціонують на основі певних принципів і за встановленими правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію користувачів, а також задоволення їх інформаційних потреб.

Інформаційна система являє собою організаційно упорядковану сукупність фахівців, інформаційних ресурсів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси - отримання вхідних даних; обробку цих даних та/або зміна власного внутрішнього стану (внутрішніх зв'язків/відношень), видачу результату або зміну свого зовнішнього стану (зовнішніх зв'язків/відношень).

Інформаційні системи умовно поділяють на прості і складні.

Проста інформаційна система - система, елементи якої функціонують відповідно до правил, породженими одним і тим же взаімонепротіворечівим безліччю аксіом.

Складна інформаційна система - система, яка містить елементи, які функціонують у відповідності з правилами, породженими відмінними один від одного множиною аксіом. При цьому допускається, що серед правил функціонування різних елементів можуть бути взаємосуперечливих правила і цілі. Порушення захисних бар'єрів у взаємодії елементів складної системи один з одним призводить до перепрограмуванню цих елементів і / або їх знищенню.

Засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій включають в себе:

− програмні,

− технічні,

− лінгвістичні,

− правові,

− організаційні засоби (програми для електронних обчислювальних машин; засоби обчислювальної техніки і зв'язку; словники, тезауруси та класифікатори; інструкції та методики; положення, статути, посадові інструкції; схеми та їх опису, інша експлуатаційна та супровідна документація), що використовуються або створювані при проектуванні інформаційних систем і забезпечують їх експлуатацію.

До складу технологічних та організаційних компонентів інформаційного простору в узагальненому варіанті входять.

Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура - територіально розподілені в країні (країнах, світі) комп'ютери, пов'язані між собою в мережі засобами зв'язку і телекомунікації.

Інформаційна інфраструктура - це середовище, яке забезпечує можливість збору, передачі, зберігання, автоматизованої обробки і розповсюдження інформації в суспільстві.

Інформаційна інфраструктура суспільства утворюється сукупністю:

− інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, індустрії засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку;

− систем формування та забезпечення збереження інформаційних ресурсів;

− системи забезпечення доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж зв'язку та інформаційних ресурсів;

− індустрії інформаційних послуг та інформаційного ринку;

− систем підготовки і перепідготовки кадрів, проведення наукових досліджень.

Інформаційні ресурси на машинних носіях, перш за все - спеціалізовані інформаційні масиви у вигляді автоматизованих баз даних (АБД), а також інформаційні ресурси, розподілені по WEB-сайтів в мережі Internet. До інформаційних ресурсів відносяться окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, базах знань, інших інформаційних системах).

Інформаційні ресурси є об'єктами відносин фізичних, юридичних осіб, держави. Інформаційні ресурси можуть бути державними і недержавними і як елемент складу майна знаходитися у власності громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій та громадських об'єднань.

Організаційні заходи, що забезпечують функціонування компонентів інформаційного простору (конференції, діяльність робочих груп фахівців та ін.).

Правові заходи (норми) - інформаційне законодавство, міжнародні угоди і договори, інші національні та міжнародні нормативні правові акти.

Ринок інформаційних технологій, засобів зв'язку, інформатизації та телекомунікацій, інформаційних продуктів і послуг.

Інформаційний простір соціальних систем включає в себе наступні.

Одиниці інформаційного простору, генеруючі інформацію:

− в ЗМІ - групові комунікатори (редакції ЗМІ) і ключові комунікатори (комунікатори, безпосередньо включені в редакції ЗМІ, який персоніфікує інформацію даного ЗМІ);

− ньюсмейкери (англ. Newsmaker - букв. «творець новин") - лідери громадської думки (політики, лідери економіки, представники культурної еліти та ін);

− експерти (інтерпретатори) - спеціалісти, які активно і професійно працюють з інформацією, від їх коментарів (інтерпретації) залежить характер і форма інформаційних потоків (політологи, економісти, соціологи та ін);

− лідери думок - досить активні люди, на відміну від перерахованих вище категорій не зав'язані на певні канали поширення інформації, що мають сукупну потребу в поширенні інформації (в малих і середніх соціальних групах);

− виробники спеціальної інформації (театр, кіно, реклама у всіх її проявах поза ЗМІ, мода, товари, гроші (в масових комунікації), архітектура і т.п.).

Канали комунікацій:

− формовані ЗМІ та МК (друковані, електронні та інші носії);

− канали міжособистісних комунікацій (міжособистісне спілкування);

− спеціалізовані - спрямовані на вузькі групи - професійні, елітарні і т.п. (Спеціалізовані професійні видання, частково - Internet);

− решта (товарно-грошові канали).

Області - у соціальних системах формуються за певними соціально-психологічним принципам, включаються в певну мережу (інформаційні канали). Області, включені в певні канали в даний момент часу, можуть перетинатися; розрізняють також області, не включені в канал (и), але знаходяться під впливом контексту, загального ритму інформаційних процесів та синхронізуються через вторинні впливу.

По відношенню до інформації області (в соціальних системах) поділяються на (у тому числі в процентному співвідношенні):

− генератори інформації (суперноватори) ~ 3%;

− новатори (швидко сприймають нове від генераторів) ~ 15%;

− центр (помірні новатори / помірні консерватори) ~ 30%;

− суперконсерватори (практично не сприймають змін за рахунок жорстких внутрішніх бар'єрів на все нове) ~ 15%.

Крім перерахованих вище, в інформаційному просторі можна виділити особливі компоненти, значущі для інформаційної політики.

До одного з таких компонентів, зокрема, відноситься віртуальна реальність, яка формується у вигляді віртуальних аналогів реальних об'єктів і процесів (наприклад, чати і форуми, електронний банкінг, система електронної торгівлі, геоінформаційні системи, системи електронного документообігу, системи автоматизованого проектування і моделювання фізичних процесів і т.п.), які базуються на відповідних програмно-апаратних платформах та інформаційно-телекомунікаційних мережах і системах зв'язку і сприймається людиною (користувачем) як модель-заступник дійсної реальності або ж як якась реальність, первинна по відношенню до об'єктивної реальності (в разі повного «занурення» людини у ВР).

Хоча людина з моменту зародження цивілізації оточував себе предметами і процесами, не що існували раніше в природі, тобто якоїсь штучної, рукотворним, реальністю, під сучасною ВР, як правило, розуміють віртуальну модель дійсності, побудовану насамперед на інформаційних технологіях, які дають можливість:

− формувати в кіберпросторі цілком адекватну дійсної реальності (або довільно, цілеспрямовано і зловмисно змінену) ВР як певну модель світу (об'єктів, процесів) у будь-якій зручній для сприйняття людською свідомістю формі;

− прив'язувати до елементів цієї моделі будь-які необхідні дані та оперувати ними;

− моделювати результати впливу (управління) до їх реалізації в реальному світі;

− впливати на об'єктивну (дійсну) реальність через її сполучення з ВР шляхом передачі інформаційних повідомлень (керуючих впливів).

При створенні глобальної ВР на базі сучасних інформаційних технологій відбувається інтеграція в сучасне комп'ютеризоване інформаційний простір базових елементів традиційної віртуальної реальності, в якій історично склалося й існувало дане співтовариство. Тобто мова йде про адекватне перенесення в нову сферу життєдіяльності тієї штучної реальності, в якій людина (дане співтовариство) і живе спочатку як істота символічне, а тому і весь його світ також є щось зроблене, штучне (світ створених предметів праці та побуту, світ міфів, літописів, культури в цілому - світ штучний, створений самою людиною, і в цьому сенсі віртуальний). Причому світ цей цілком реальний, по крайней мере, в тому сенсі, що може заміщати собою реальність безпосереднього чуттєвого сприйняття.

Використання ВР у будь-якої людської діяльності крім вищезазначених переваг має ряд особливостей, облік яких необхідний для уникнення (нейтралізації) впливу ряду негативних чинників, пов'язаних з ВР.

Перш за все, при створенні віртуальної моделі, слід, з одного боку, забезпечити необхідний ступінь відповідності даної ВР дійсної реальності, а з іншого - уникнути перевантаження ВР другорядними даними (об'єктами). У будь-якому випадку ВР в принципі не може забезпечити повну відповідність дійсної реальності, так як ВР має штучне походження (вона «зроблена»), умовна, неспонтанності, а тому кінцева і вичерпність. У моделі завжди є межа, покладений або правилами, або простором задуму автора. У сучасній ВР неможливо вийти за рамки сценарію, створеного авторами, так як у будь-який штучно створеної ситуації є межа створене. У подальшому цей недолік буде подоланий тільки частково, тому що плоди діяльності людського генія, на відміну від божественного інтелекту або від природи, вичерпності.

Використовувана в інтересах інформаційного забезпечення суб'єкта діяльності ВР в силу необхідності мати найбільш повну картину світу не може бути обмежена тільки внутрішньосистемної (наприклад, відомчої) інформаційним середовищем. Вона сполучається, використовує і прямо або побічно включає в себе зовнішні інформаційні масиви та потоки. У силу цього управління ВР може здійснюватися в тому числі ззовні, що несе в собі загрозу маніпуляції.

 

 

У процесі суспільних відносин структура інформаційного простору видозмінюється. Крім удосконалення технічних засобів у процесі інформаційно-телекомунікаційної революції, найбільш значущі для інформаційної політики зміни в інформаційному просторі відбуваються в процесі його професійної сегментації.

Професійна сегментація інформаційного простору являє собою різновид структурування інформаційного простору, пов'язану з професійною діяльністю в ньому різних спільнот, які здійснюють у ньому таку цілком або частково, в ході якої певні його сегменти досить умовно за певними, характерним для такої професійної діяльності ознаками і особливостям вигляду, змісту, функцій та організації взаємної комунікації, об'єднуються у формально відмінні від інших сегментів інформаційного простору «зони».

Масове створення інтегрованих в глобальний інформаційний простір таких інформаційних ресурсів, як WEB-сайти та публікації матеріалів у режимі «онлайн» (від англ. On-line - «на лінії»), породжують ситуацію, коли користувачі не можуть отримати з цього вигоду, так як кількість інформаційних ресурсів, зміст яких їм необхідно контролювати, стає занадто великим. Тим самим важлива для користувачів інформація (у принципі доступна в інформаційному просторі) технічно не доступна, так як це вимагає занадто великих витрат часу і / або грошей на «обхід» потрібних ресурсів.

У результаті спостерігається поява якісно нових змін у структуруванні інформаційного простору. Ці зміни полягають у «професійній сегментації» інформаційного простору глобальних інформаційних мереж, насамперед - Internet. Члени певного професійного співтовариства використовують загальний стандарт на виставу в режимі онлайн своїх ресурсів. Це дозволяє їм запустити мережевий сервіс, який із заданою регулярністю збирає додавання / оновлення з приватних інформаційних ресурсів (WEB-сайтів) в єдину базу даних. Якщо в цю систему ресурсів включені всі інформаційні ресурси професійного співтовариства, то контроль за надходженнями в цю інтегральну базу даних замінює контроль змісту вихідного безлічі ресурсів.

Масова «професійна сегментація» інформаційних ресурсів в глобальних мережах в принципі дає істотні переваги. Вона можлива перш за все там, де є досить великі професійні спільноти (або групи за інтересами), члени яких ведуть свою інформаційну активність в режимі онлайн.

 

 

Інформаційний простір завдяки своїй транскордонного та віртуального характером виступає в сучасному світі як одна з основних сфер інтеграції людського співтовариства в планетарних масштабах.

Основні функції, які виконує інформаційний простір:

− Інтегруюча. У рамках даної функції інформаційний простір об'єднує в єдину просторово-комунікативну та соціокультурне середовище різні види людської діяльності і займаються ними суб'єктів, у тому числі як окремих людей, так і цілі держави, народи і міжнародні коаліції і транснаціональні корпорації.

− Комунікативна. Інформаційний простір створює особливе середовище транскордонної, інтерактивною і мобільної комунікації різних суб'єктів діяльності, в рамках якої вони здійснюють інформаційний обмін.

− Актуалізується. Саме в інформаційному просторі здійснюється актуалізація інтересів різних суб'єктів діяльності за допомогою реалізації ними інформаційної політики.

− Геополітична. Інформаційний простір формує власні ресурси і змінює значимість традиційних ресурсів, створюючи нове середовище геополітичних відносин та конкуренції.

− Соціальна. Інформаційний простір трансформує склад суспільства і змінює характер і зміст соціально-політичних (громадських) відносин у всіх сферах - політиці, культурі, науці, релігії і інших.

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 241 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав