Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Типові рольові позиції

Читайте также:
  1. Акцепт пропозиції.
  2. Висновки і пропозиції
  3. Висновки і пропозиції
  4. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  5. Витяг з бюджетної пропозиції
  6. ВОПРОС N 2. Яке трактування сутності грошей відповідає позиції класичної школи?
  7. Дірект-маркетинг (DIRECT-MARKETING) – персональні рекламні пропозиції для ідентифікованих споживачів.
  8. Забезпечення пропозиції та виконання умов договору
  9. Механізм формування пропозиції будівельної продукції та будівельних послуг
  10. Найбільше типові варіанти прийняття інвестиційних рішень

 

Для продуктивної комунікативної діяльності вчитель повинен пам’ятати, що спілкування пронизує всю систему педагогічного впливу. За ознакою загального ставлення до учнів і професійної діяльності в цілому визначають с т и л і педагогічного спілкування як систему засобів та прийомів, що використовує вчитель.

Поняття “стиль” у науковій літературі трактується як характер, зміст поведінки та спілкування. Ще в 40-ві рр.. ХХ ст. К.Левін визначив авторитарний, демократичний та ліберальний стилі взаємодії.

А.К.Маркова пропонує наступну класифікацію стилів педагогічного спілкування:

Демократичний стиль – учень розглядається як рівноправний партнер у спілкуванні, колега. Учитель заохочує учнів до прийняття рішень, враховує їх думку, заохочує самостійність суджень, цінує особистісні якості учнів. Методами впливу є збудження до дії, порада, прохання. Учителі з таким стилем більше звертають увагу на свої психологічні уміння, для них характерні велика професійна стійкість, задоволеність професією.

Авторитарний стиль – учень розглядається як об’єкт педагогічного впливу, а не рівноправний партнер. Учитель одноособово вирішує, встановлює жорсткий контроль за виконанням вимог, використовує свої права без урахування ситуації і думки учнів, не обґрунтовує свої дії перед учнями. Як наслідок, учні втрачають активність, з’являється низька самооцінка, агресивність, всі свої сили вони направляють на психологічний самозахист, а не на засвоєння знань. Методами впливу стають наказ, моралізування, повчання. Головне для вчителя з таким стилем керівництва - це низька задоволеність професією та професійна нестійкість.

Ліберальний стиль спілкування – вчитель тікає від прийняття рішень, передає ініціативу учням, колегам. Організацію і контроль діяльності учнів здійснює безсистемно, виявляє нерішучість, коливання. У класі нестійкий мікроклімат, приховані конфлікти.

Кожний з наведених стилів спілкування, виявляючи відношення до партнера по взаємодії, визначає його характер: від підкорення – до партнерства і до відсутності направленого впливу; кожен стиль передбачає домінування чи монологічної, чи полілогічної форми спілкування.

Більш деталізована за характером включення в діяльність учителя диференціація стилів спілкування запропонована В.А.Кан-Каликом.

1) Спілкування на основі захоплення спільною творчою діяльністю, в основі якого єдність високого професіоналізму вчителя та високих етичних установок, захопленість спільним творчим пошуком – це результат не тільки комунікативної діяльності вчителя, але, в більшій мірі, його ставлення до педагогічної діяльності в цілому.

2) Спілкування на основі дружнього ставлення, як передумова успішної спільної навчально-виховної діяльності, і дружнє ставлення – важливий регулятор спілкування взагалі, а ділового педагогічного спілкування особливо.

Наведені вище стилі тісно пов’язані між собою. А.С.Макаренко вважав, що педагог з одного боку, повинен бути старшим товаришем і наставником, а з іншого – співучасником спільної діяльності.

3) Стиль спілкування “дистанція” найчастіше використовують досвідчені педагоги і педагоги-початківці, зміст його в системі взаємовідносин учителя і учнів як партнерів спілкування.

А.В.Петровський та В.В.Шпалинський відмічали, що класи, де викладали вчителі з авторитарним стилем керівництва, характеризуються непоганою дисципліною і рівнем знань, але за зовнішніми ознаками найчастіше приховуються суттєві недоліки роботи вчителя у моральному формуванні особистості учнів.

4) Стиль “дистанція” є перехідним етапом до стилю “залякування”, що дуже популярний у вчителів-початківців. Невміння організовувати продуктивне навчання на основі заохочення спільною діяльністю призводить до особистісної невпевненості у випадку більш високого статусу ніж у партнера за спілкуванням. Цей стиль навмисне ставить партнера у залежне положення, викликає негативне відношення до практичної сторони діяльності.

5) Стиль “загравання”, також вважається непродуктивним, оскільки будується на бажанні швидко завоювати авторитет в учнів. Поява цього стилю педагогічного спілкування зумовлюється бажанням вчителя за будь-яких умов сподобатися учням та налагодити з ними контакт. Це часто супроводжується недостатньою загальною та комунікативною культурою, відсутністю комунікативних умінь, навичок, досвіду, що і спонукає вчителя обирати даний стиль педагогічної взаємодії.

Стиль спілкування безпосередньо впливає на атмосферу емоційного благополуччя у колективі, яка в свою чергу визначає результативність навчально-виховної діяльності. Ефективність і плідність навчально-виховної роботи забезпечується надійно побудованою системою взаємовідносин учителя і учня, що, за В.А.Кан-Каликом, включає:

- взаємодію факторів співробітництва при організації виховного процесу;

- наявність у школярів відчуття психологічної спільності з учителем;

- орієнтацію на дорослу людину з високою самосвідомістю, самооцінкою;

- відсутність авторитарних форм виховного впливу;

- використання в якості фактора керівництва вихованням і навчанням зацікавленості учнів;

- єдність ділового й особистого спілкування;

- залучення учнів до цілеспрямованої організованої системи педагогічного спілкування через різні форми діяльності.

Л.Д.Столяренко пропонує таку класифікацію основних стилів керівництва спілкуванням учителя з учнями:

1) автократичний (одноосібний стиль керівництва), коли вчитель здійснює одноосібне управління колективом учнів, не дозволяючи їм висловлювати власні погляди і критичні зауваження; учитель послідовно висуває до учнів вимоги і здійснює жорсткий контроль за їх виконанням;

2) авторитарний (владний) стиль допускає для учнів можливість брати участь у обговоренні навчально-виховної та колективної діяльності, але остаточне рішення приймає учитель відповідно до своїх установок;

3) демократичний стиль передбачає увагу і врахування викладачем суджень учнів, учитель намагається зрозуміти їх, переконати, а не застосовувати покарання, відбувається діалогічне спілкування “на рівних”;

4) ігноруючий стиль, що характеризується найменшим втручанням учителя в життєдіяльність учнів, він фактично відсторонюється від керівництва учнями, обмежуючись формальним виконанням своїх обов’язків;

5) потуральний, конформний стиль виявляється лише тоді, коли вчитель відсторонюється від керівництва учнями або слідує їх бажанням;

6) непослідовний, алогічний стиль – учитель залежно від зовнішніх обставин і власного емоційного стану використовує будь-який з перерахованих стилів, що веде до дезорієнтації і ситуативності системи взаємовідносин учителя з учнями, до появи конфліктних ситуацій.

Розроблені вченими класифікації стилів педагогічного спілкування співвідносяться і з типологією професійних позицій учителів, запропонованою М.Таленом. В основі даної типологізації – вибір ролі педагогом на основі власних потреб, а не потреб учнів. Серед них виділяється сім моделей:

Модель “Сократ” – учитель з репутацією аматора (суперечок та дискусій), що навмисно їх провокує на заняттях. Йому притаманні індивідуалізм, несистематичність у навчальному процесі із-за постійної конфронтації, учні посилюють захист власних інтересів, вчаться їх відстоювати.

Модель “Керівник групової дискусії” – головним вважає злагоду і встановлення співробітництва між учнями, собі відводить роль посередника, для якого пошук демократичної злагоди важливіше результатів дискусії.

Модель “Майстер” – учитель виступає зразком наслідування, що підлягає безумовному копіюванню і це стосується не лише навчального процесу, а й життя загалом.

Модель “Генерал” – вчитель уникає будь-якої двозначності, він - підкреслено вимогливий, жорстко домагається слухняності, бо вважає, що завжди і в усьому правий, а учень, як армійський новобранець, має беззаперечно підкорятися наказам. Цей стиль, на думку автора, є найпоширенішим у педагогічній практиці.

Модель “Менеджер” – стиль, що визнаний в радикально орієнтованих школах і пов’язаний з атмосферою активної діяльності класу, заохоченням ініціативи і самостійності учнів. Учитель намагається обговорити з кожним зміст задачі, що вирішується, якісний контроль і оцінку кінцевого результату.

Модель “Тренер” – відображує атмосферу в класі, яка відрізняється “духом корпоративності”, учні нагадують гравців однієї команди, де кожний окремо не є індивідуальністю, але всі разом вони можуть багато. Вчитель грає роль натхненника групових зусиль, для якого головне – кінцевий результат, успіх, перемога.

Модель “Гід” – втілення образу вчителя як “ходячої енциклопедії”. Лаконічний, точний, стриманий, відповіді на всі питання йому відомі наперед, як і самі питання, технічно бездоганний, тому частіше нудний.

Різні стилі комунікативної взаємодії зумовлюють декілька моделей комунікативної поведінки вчителя. За В.А.Кан-Каликом вони визначаються наступним чином:

Теоретик театру П.М.Єршов визначив позиції взаємодії акторів на сцені: позиції “прибудови зверху”, “прибудови знизу” і “прибудови поруч”. Вибір рольової позиції у спілкуванні (прибудови) свідчить про особливості характеру людини, дещо відбувається підсвідомо, неконтрольовано.

“Прибудова зверху” – часто вгадується в позиції неучасті грою міміки, партнер дає зрозуміти небажання спілкуватися.

“Прибудова знизу” – очікування взаєморозуміння тих, хто звик підкорюватися.

“Прибудова поруч” – рівноправні партнерські стосунки, які забезпечують ствердження обох суб’єктів спілкування.

Е.Берн підходить до визначення позиції контакту дещо по-іншому. У кожній людині він вбачає домінування в людині різних “Я” (представлені у табл. 4):

“дитина” (залежна істота, що підкорюється);

“батько” (незалежний, що бере відповідальність на себе та не вміє підкорюватися);

“дорослий” (вміє рахуватися із ситуацією, розуміти інтереси інших і розподіляти відповідальність між собою та іншими).

Таблиця 4
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав