Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бар’єри педагогічного спілкування

Читайте также:
  1. Аналіз педагогічного експерименту
  2. Анкетування – метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і опитуваним опосередковане письмовим опитувальником.
  3. Бар’єри спілкування
  4. Безсловесне спілкування
  5. Вербальні засоби ділового спілкування
  6. Види, рівні та стилі спілкування.
  7. Вимоги до науково-педагогічного працівника
  8. Вимоги до усного ділового спілкування та його культура.
  9. Ділове спілкування та його особливості

 

Наукові дослідження та реальна практика навчання та виховання доводять, що значна частина педагогічних труднощів зумовлена не лише недоліками предметної та методичної підготовки учителів, а й деформацією сфери професійно-педагогічного спілкування.

Оптимальність педагогічного спілкування залежить від учителя, рівня його комунікативної культури. Досягнення позитивного результату спілкування і взаємодії пов’язане з накопиченням та правильним узагальненням інформації щодо одне одного і залежить від рівня розвитку комунікативних умінь вчителя та його здатності до емпатії і рефлексії, спостережливості та уміння слухати, розуміти учня та впливати на нього завдяки переконанню, навіюванню, емоційній “заразливості”, зміні стилів і рольових позицій спілкування, умінню долати суперечки та конфлікти.

Проблема перешкод, з якими людина стикається в діяльності та спілкуванні, є однією з складних та педагогічно значущих проблем, які досліджували вчені Б.Д.Паригін, Б.Ф.Ломов, Є.А.Климов, Н.В.Кузьміна, В.А.Кан-Калик, О.Н.Леонтьєв та ін. На думку І.О.Зимньої, перешкода,

б а р ’є р спілкуванняце суб’єктивне утворення, переживання суб’єктом деякого ускладнення, незвичності, нестандартності, протиріччя ситуації. Бар’єри спілкування виявляються у формі зупинки, переривання діяльності самого спілкування, неможливості його продовження.

А.К.Маркова відмічає, що перешкода має як позитивні функції ( залучення уваги вчителя – наприклад, помилки учнів; стимулюючу, мобілізуючу – активізація діяльності вчителя при аналізі, набутті досвіду), так і негативні: ( стримуючу при заниженій самооцінці та деструктивну, руйнівну – зупинка, руйнація діяльності).

Залежно від підґрунтя аналізу і обраного підходу у загальній психології розрізняються численні бар’єри спілкування. Серед них: змістовні, емоційні, когнітивні, тактичні, а також мотиваційні й операційні. Виділяються ще й такі сфери перешкод у спілкуванні як етносоціокультурна, статусно-позиційно-рольова, індивідуально-психологічна і вікова, діяльнісна, сфера міжособистісних відносин тощо.

Етносоціокультурні бар’єри в спілкуванні пов’язані з особливостями етнічної свідомості, цінностями, стереотипами, установками. Слов’янська ментальність диктує співчутливе ставлення до учнів, але у підлітків таке ставлення викликає протест, вони хочуть орієнтуватися на ділове, більш стримане спілкування. Особливість цього роду ускладнень виявляється у дотриманні етикету спілкування і велику роль у цій сфері відіграють невербальні засоби спілкування – міміка, жести, пози, постава.

Статусно-позиційно-рольові перешкоди педагогічного спілкування зумовлені сімейним вихованням, атрибутами ролі, статусом установи, навчальної системи, міста тощо.

Вікові бар’єри часто виникають тоді, коли учень, підліток вважає, що його внутрішній світ є незрозумілим дорослим.

Індивідуально-психологічні особливості партнерів у спілкуванні є результатом взаємозв’язку трьох компонентів:

- індивідуально-психологічних особливостей учителя;

- індивідуально-психологічних особливостей учня;

- відповідності сприйняття учителем і учнем один одного.

До індивідуально-психологічних особливостей партнерів, що найбільш впливають на спілкування і ускладнюють його, належать комунікативність, контактність, емоційна стабільність, імпульсивність, недостатність соціальної перцепції та стиль діяльності. Педагог, як особистість, повинен знати власні індивідуально-психологічні особливості, особливості учнів, щоб попередити ускладнення у спілкуванні з ними.

Крім наведених бар’єрів у спілкуванні є ще такі, які безпосередньо пов’язані з педагогічною діяльністю. До них за А.К.Марковою належать:

1) перешкоди, пов’язані з самим розвитком, змістом і формами навчального процесу (складності у постановці та вирішенні педагогічних задач, недостатність планування, неврахування минулих помилок, що призводить до формалізації уроку);

2) перешкоди, пов’язані з особливостями вчителя як суб’єкта діяльності (ускладнення педагогічного впливу на особистість учня, “невміння бачити учня як цілісну особистість”);

3) перешкоди, пов’язані з процесом спілкування (ускладнення викладацької діяльності вчителя, використання активних форм роботи, що розвивають пізнавальну активність учнів, невміння, а іноді небажання, вчителя долати ці ускладнення).

В.А.Кан-Калик, І.О.Зимняя - “психологічними бар’єрами”:

І. Бар’єри страху класу, педагогічної помилки.

ІІ. Бар’єри установки, що формується у результаті минулого негативного досвіду роботи взагалі, праці з даним класом, неспівпадання власних установок з установками учнів.

ІІІ. Бар’єри неадекватності власної діяльності в комунікативній ситуації на уроці, що може відбуватися внаслідок механічного копіювання стилю.

Для подолання першої групи бар’єрів треба підвищити професіоналізм учителя, другої – усвідомити ускладнення і цілеспрямовану “вільну” корекцію. Бар’єри третьої групи можуть співвідноситися з невірним розумінням зразку, що не співпадає з конкретним індивідуально-психологічним складом учителя.

Дослідники відмічають, що основні перешкоди у педагогічному спілкуванні передусім пов’язані з міжособистісними відносинами, а лише потім - з індивідуально-психологічними особливостями спілкування, а також – з характером участі у діяльності. Учені З.А.Ноліу, Л.Б.Філонов дослідили, що 90 % оцінок учнів і вчителів з приводу їх контактності не співпадають, учні оцінюють учителів як “важко контактних” в 3 рази частіше ніж навпаки.

Бар’єри педагогічного спілкування впливають і на сам комунікативний процес, і на діяльність учителя. Вчитель або: 1) долає ускладнення, продовжує спілкування і діяльність чи створює нову ситуацію, відчуваючи ніяковіння за недостатню підготовку, організацію колективної ситуації; 2) або займає зовні звинувачувальну позицію, змінюючи у деяких випадках адекватність оцінки оточуючих.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 1027 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав