Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки до Розділу 1

Читайте также:
  1. ВИСНОВКИ
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. ВИСНОВКИ
  6. Висновки
  7. Висновки
  8. Висновки
  9. ВИСНОВКИ
  10. Висновки

 

Конкурентоспроможність підприємства – здатність виробляти та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію за високого рівня обслуговування, можливість ефективно розпоряджатися наявними матеріальними, трудовими, фінансовими та інформаційними ресурсами на певних ринках в конкретний проміжок часу.

Конкурентоспроможність визначається з одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, споживчими властивостями і, з іншого боку, цінами, установлюваними продавцями товарів. З проведеного дослідження поняття конкурентоспроможність продукції підприємства видно, автори дефініцій найчастіше розглядають це поняття під певним кутом зору, акцентуючи уваги на певних його ознаках. Розуміння того, що ховається за словом “конкурентоспроможність” ще не устоялося. Оцінка довідкової, нормативно-технічної та методичної літератури показує, що в ній конкурентоспроможність розглядається з загальних позицій. Таким чином, конкурентоспроможність можна визначити як комплексну характеристику товару, що визначатиме її перевагу на ринку в порівнянні з аналогічними виробами-конкурентами як за ступенем відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на його задоволення, яке забезпечує можливість реалізації цього товару в певний момент часу на конкретному ринку.

Забезпечення збалансованого врахування інтересів у сфері економічної конкуренції відповідає державне її регулювання.

Державне регулювання економічної конкуренції забезпечується за допомогою системи заходів, що здійснюються уповноваженими органами і спрямовані на попередження недобросовісної конкуренції та монополістичних зловживань, їх усунення та застосування заходів відповідальності до порушників встановлених державою правил у сфері економічної конкуренції. Також дослідивши зарубіжний досвід функціонування економічних відносин у сфері конкурентоспроможності продукції підприємства найкращий механізм управління конкурентоспроможністю продукцією підприємства мають Сполучені Штати Америки, які характеризуються найвищим показником ВНП на душу населення, великими розмірами прямих іноземних інвестиції.

Отже, проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на ринку змушує країни постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів. Конкурентоспроможність продукції є важливою в наш час і потребує дослідження не тільки ринку та споживачів, а й конкурентів, які виготовляють товари-аналоги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амбарцумов А.А. 1000 терминов рыночной экономики: справочное учебное пособие / А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стерликов. – М.: Крон-Пресс, 1993. – 302 с.

2. Амоша А. Регионы Украины: оценка конкурентоспособности/ А. Амоша, М. Дубнина, С. Качура, В. Марченко // Экономист. – 2005. – № 12. – С. 62-74.

3. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

4. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: монографія / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 294 с.

5. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібн. / Л. В. Балабанова, В.В. Холод. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – С. 332.

6. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательский центр “МарТ”, 2000. – 256 с.

7. Безрукова Т.Л. Управление конкурентоспособностью предпринимательской организации: монография / Т.Л. Безрукова, Е.И. Сапронов, С.С. Морковина. – М.: Изд-во “КноРус”, 2008. – 163 с.

8. Безугла В. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України / В. Безугла // Регіональна економіка. – 2004. – №4. – С. 64-68.

9. Бидик А.Г. Визначення стратегічного потенціалу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / А.Г. Бидик // Економіка АПК. – 2002. – №4. – С. 105-111.

10. Блонська В.І. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства як основний фактор ефективності його діяльності / В.І. Блонська, П.Ю. Яцусь // Науковий вісник НЛТУ України, 2008. – №18.1. – С. 173-177

11. Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції / Л.І. Боженко, О.Й. Гута. – Львів, 2001. – 172 с.

12. Бойчик І.М. Економіка підприємств: навчальний посібник / І.М. Бойчик. – Львів: Вид-во “Сполом”, 1999. – 211 с.

13. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; [За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка] – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, – 2003. – 556 с.

14. Буркинський Б.В. Экономическая оценка конкурентоспособности/ Б.В. Буркинський, А.А. Стрелец. – О.: Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, 1998. – 53с.

15. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: Атіка, 2005. – 624 с.

16. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / Алла Эженовна Воронкова. – Луганск: Из-во Восточноукраинского национального университета, 2000. – 315 с.

17. Галушко В.П. Програмно – цільове управління конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / В.П. Галушко, О.А. Ковтун, А.Д. Остапчук, С.В. Кузьменко // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіка АПК. Випуск 30. – Х.: ХНТУСГ, 2004. – С.4-7.

18. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.

19. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник для вузів / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

20. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения /А. Глухов // Маркетинг. – 1999. – №2. – С.56-64

21. Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции: учебное пособие / Е.А. Горбашко. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбУЭФ, 1991. – 64 с.

22. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: учебное пособие / Е.А. Горбашко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 207 с.

23. Горлова О. Удосконалення механізму управління якістю продукції – основна умова підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємств / О. Горлова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2001. – №8, ч.2. – С.126-129.

24. Городня Т.А. Діагностика та забезпечення конкурентоспроможності продукції / Т.А. Городня, І.М. Товкач // Науковий вісник НЛТУ України. – №18.9. – 2008.

25. Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика: навчальний посібник/ Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. – Львів: Вид-во “Магнолія 2006”, 2008. – 282 с.

26. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України від 16 січня 2003 р. №436 – IV (зі змінами і доповненнями) / [ Електронний ресурс] – Режим доступу:

27. Гринько Т.В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках: монографія / Т.В. Гринько. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 324 с.

28. Гриценко В.В. Управління якістю продукції як фактор конкурентної позиції поліграфічних підприємств / В.В. Грищенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-4/Grycenko.

29. Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

30. Губенко В.І. Механізм зростання конкурентоспроможності товарів АПК на світовому ринку /В.І. Губенко // Агроінком. – 2003. – №1-2. – С.60-68.

31. Дідківська Л.І. Формування та розвиток міжнародної конкуренції /Л.І. Дідківська // Економіст. – 2005. – № 9, – С.40-43.

32. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

33. Долішній М.І. Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів /М.І. Долішній, П.Ю. Бєлєнький, Н.І. Голомольська // Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія. – Харків:ВД “ІНЖЕК”, 2006. – С.9-31.

34. Евдокимов Ф.И. Азбука маркетинга: учеб. Пособие / Ф.И. Евдокимов, В.М. Гавва – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Днепропетровск: Сталкер, 1998.

35. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; [За ред. Й.М. Петровича] – [2-ге видання, переробка і доповнення]. – К.: Т-во “Зання”, КОО, 2001. – 405с

36. Економіка підприємства: навчальний підручник з грифом МОН / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, О.М. Семенів та ін.; [Під заг. ред. Й.М. Петровича]. – Львів: “Новий світ 2000”, 2004. – 680 с.

37. Економіка США як локомотив та барометр світового господарського поступу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soskin.info/ea/2007/7-8/200702.html.

38. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Я. А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін. – К.: Вид-во Національний ін-т стратегічних досліджень (НІСД), 2009. – 52 с.

39. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

40. Жучкова Г.А. Конкурентоспроможність продукції та конкурентний статус підприємства / Г.А. Жучкова // Регіональні перспективи. – 2000.– №1 (8). – С.85-87.

41. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: наукова доповідь / наук. ред. В.М. Трегобчука, Б.И. Пасхавера. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 260 с.

42. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання регіонального АПК: монографія / ред. І.І. Червена, Л.А. Євчук-Миколаїв. – МДАУ, 2005. – 440 с.

43. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг / П. Завьялов // Российский экономический журнал. – 1995. – №12. – С. 50-56.

44. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р. № 2210-ІІІ. [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

45. Закон України Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності. від 18.02.1992 р. № 2132-ХІ.- Офіц.вид.-К.: Голос України. – 1992. – № 2. – 18 с.

46. Закревська Л. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку кондитерської промисловості України /Л. Закревська, О. Ткаченко // Економіст. – 2004. – № 10. – С.34-36.

47. Заходи по підвищенню конкурентоспроможності ВАТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalteka.ru/referat/doc_detasls/877

48. ЗУ “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 № 236/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1086.284.0

49. ЗУ “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

50. ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93 № 3689 –ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

51. ЗУ “Про стандартизацію” від 17.05.2001 № 2408-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/2408-14

52. Зырянова Т. Рынки сбыта и конкурентоспособность продукции /Т. Зырянова // Экономика сельского хозяйства России. – 2001. – № 11. – С.32.

53. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: навчальний посібник / В.Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.

54. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: підручник / В.Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

55. Кобилянський Л.С. Управління конкурентоспроможністю: навчальний посібник / Л.С. Кобилянський. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с

56. Коваль Л.М. Світовий досвід управління організаційно-економічних механізмів конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Л.М. Коваль, Р.Р. Русин-Гриник. –Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 3, Т.1. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

57. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія / В.Я. Кардаш, О.Є. Кузьмін, М.І. Долішній, І.П. Булеєв та ін. // НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 248 с.

58. Конституція України (Відомості Верховної Ради України від 28 червня 1996 р.№254 / 96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

59. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) від 17 серпня 2002 року № 447 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/447-2002-р

60. Котлер Ф. Основы маркетинга: [Пер. с англ.] / Ф. Котлер; [Общ. ред и вступ. ст. Е.М. Пеньковой]. – М.: Прогресс, 1990. – 763 с.

61. Крылова Г.Д. Зарубежный опит управления качеством / Г.Д. Крылова. – Москва: Издательство стандартов, 1992.

62. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.

63. Куць Т.В. Основні напрями забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції /Т.В. Куць // Економіка АПК. – 1998. – №4. – С. 64-66.

64. Лісовська Л.С. Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення: дис. канд. екон. наук: спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” / Л.С. Лістрова. – Львів, Національний ун-т “Львівська політехніка”. – 2003. – С. 131-136

65. Макаровська Т.П. Економіка підприємства / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – Киев, 2003. – 299 c.

66. Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Коряюгов, С.А. Красильников и др.; [Под ред. А.Н. Романова]. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

67. Мачадо Рикардо Маркетинг для малых предприятий / Рикардо Мачадо. – СПб: Питер Паблишинг, 1998. – 288с., ил.

68. Можарова Е.Е. Совершенствование организационно - экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия // Вестник университета (Государственный университет управления). 2010. № 15. С. 350-352. (0,65 п.л.).

69. Можарова Е.Е. Совершенствование организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия / Е.Е. Можарова // Вестник Государственного университета управления. – 2009. – № 13. – С. 297-302.

70. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устинко, С.І. Чоботар. – К.: Видавничий центр “Аадемія”. – 2001. – 280 с

71. Овчарук В.В. Аналіз конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств хмельницької області / В.В. Овчарук // Вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18 (9). – С. 239-243.

72. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення / В.А. Павлова. – Д. : Видавництво ДУЕП, 2006. – 276 с.

73. Підвищення конкурентоспроможності економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niurr.gov.ua/ukr/econom/vzaem

74. Піддубна Л І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання управління: монографія / Л.І. Піддубна. – Харків. – ВД “ІНЖЕК” 2007. – 368 с.

75. Податкова система Німеччини, Франції, Швеції та США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat.repetitor.uа.

76. Портер Конкуренция / Портер, Э. Майкл – [пер. с англ.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 496 с.

77. Рибакова О.В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна суть
та фактори підвищення [Електронний ресурс]. /О.В. Рибакова//
Науковий вісник академії муніципального управління. – 2009 р. –
Серія “Економіка”. – Випуск 7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_7/09rovaif.pdf.

78. Річна звітність ДП “Новоград – Волинське ДЛМГ” за 2009-2011 роки.

79. Сафронова Н.А. Экономика предприятия / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: “Юристъ”, 2002 г. – С. 608

80. Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної конкурентоспроможності / О. Сидоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/.

81. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения / Г.М. Скударь. – К. : Вид-во “Наук. Думка”, 1999. – 496 с.

82. Слісаренко І.О. Конкурентоспроможність продукції національних товаровиробників та фактори її підвищення /І.О. Слісаренко // Академічний огляд. – 2004. – № 1. – С. 98-102.

83. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств: навч. посіб / І.В. Смолін. – К.: Київський національний торговельно-економічний
ун-т., 2006. – 204 с.

84. Тарасова В.П. Толковый словарь рыночной экономики/ В.П. Тарасова, Ф.А. Крутикова. – М.: Рекламно-издательская фирма “Глория”, 1993. – 302 с.

85. Темченко О.А. Методологічні аспекти визначення конкурентоспроможності продукції в умовах переходу економіки до ринкових відносин / О.А. Темченко, М.П. Куліш // Качество мінерального сырья. – Сб. науч. трудов. Кр. Рог – 2005, Минерал

86. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін – [3-тє вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 460с., іл.

87. Фурдичко О.І. Основні напрями розвитку лісогосподарського комплексу України/ О.І. Фурдичко // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 10. –
C. 68-71

88. Харченко Т.Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки / Т.Б. Харченко // АПК. – 2003. – № 2. – С. 70-73.

89. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

90. Чернишов Р.Д. Методи вдосконалення управління конкурентоспроможністю продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poglyad.com/students/item/11631/

91. Чубинский А.Н. Расчетная методика оценки конкурентоспособности продукции / А.Н. Чубинский, О.С. Ракитова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2002. – №4. – С. 20-27.

92. Швеція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news2.ukrinform.com/Sweden/ econom.html

Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти / О.А. Швиданенко // Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2007. – 312 с.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.06 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав