Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

З нарахуванням робітників лісового господарства

Читайте также:
  1. I готельного господарства
  2. i готельного господарства
  3. Виникнення та розвиток готельного господарства
  4. Відбудова народного господарства в Україні після Великої Вітчизняної війни. Друга радянізація західноукраїнських земель.
  5. Господарства
  6. Додаткові послуги закладів ресторанного господарства при готелі
  7. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
  8. Економіка галузей сільського господарства іспит
  9. Заклади ресторанного господарства при готелі
Назва робіт Обсяг робіт План на рік
Потрібно ТФЗП, грн. Премія, грн. ОФЗП, грн. ДФЗП, грн. ЗФЗП, грн. Відраху- вання на соц. заходи, грн. Всього Серед-ня ЗП на 1-цю продук-ції
л/дн м/зм к/дн п/зм
1. Лісогосподарські роботи
Освітлення, м3 1942,2 1218,84 - - - 119641,32 11964,13 131605,45 26321,09 157926,54 216675,21 111,56
Прочищення, м3 5049,2 1656,62 - - 1656,62 216818,42 21681,84 238500,26 47700,05 286200,31 106466,52 392666,83 77,77
Проріджування, м3 411,83 - - 411,83 40911,65 4091,16 45002,81 9000,56 54003,37 20089,25 74092,62 10,23
Прохідна рубка, м3 8377,2 278,54 - - 278,54 27644,76 2764,48 30409,24 6081,85 36491,09 13574,69 50065,78 5,98
Санітарна рубка, м3 1402,98 - - 1402,98 139522,5 13952,25 153474,75 30694,95 184169,7 68511,13 252680,83 8,15
Всього:   4968,81 - - 3749,97 544538,65 54453,86 598992,51 119798,5 718791,01 267390,26 986181,27 -
2. Допоміжні лісогосподарські роботи
Відведення лісосік під РГК, га 329,65 - - 329,65 19929,78 1992,98 21922,76 4384,55 26307,31 9786,32 36093,63 75,04
Відведення лісосік під РД, га 3075,8 1336,3 - - 1336,3 82878,31 8287,83 91166,14 18233,23 109399,37 40696,57 150095,94 48,80
Механізоване трелю- вання, м3 94424,2 5688,21 5688,21 - - 645725,59 64572,56 710298,15 142059,63 852357,78 317077,09 1169434,87 12,38
Всього:   7354,16 5688,21 - 1665,95 748533,68 74853,37 823387,05 164677,41 988064,46 367559,98 1355624,44 -
3. Лісокультурні роботи
Посадка лісу ручна, га 587,6 5047,7 - 61,00 - 374337,43 37433,74 411771,17 82354,23 494125,4 183814,65 677940,05 1153,74
Догляд за л/к ручний, га г 2217,8 8748,72 - - - 568316,85 56831,69 625148,54 125029,71 750178,25 279066,31 1029244,56 464,08
Доповнення лісових культур, га 915,84 - 2,29 - 64429,93 6442,99 70872,92 14174,58 85047,5 31637,67 116685,17 527,99
Підготовка грунту, га 683,8 253,26 253,26 - - 21537,49 2153,75 23691,24 4738,25 28429,49 10575,77 39005,26 57,04

 

Продовження таблиці 14.

Назва робіт Обсяг робіт План на рік
Потрібно ТФЗП, грн. Премія, грн. ОФЗП, грн. ДФЗП, грн. ЗФЗП, грн. Відраху- вання на соц. заходи, грн. Всього Серед-ня ЗП на 1-цю продук-ції
л/дн м/зм к/дн п/зм
3. Лісокультурні роботи
Заготівля лісового насіння, кг 8030,53 195,87 - - 558375,09 55837,51 614212,6 122842,52 737055,12 274184,50 1011239,62 344,19
Всього:   23072,05 449,13 63,29 - 1586996,7 158699,68 1745696,47 349139,29 2094835,76 779278,9 2874114,66 -
4. Охорона лісу
Влаштування мін. смуг, км 7,65 7,65 - - 643,51 64,35 707,86 141,57 849,43 315,99 1165,42 8,96
Догляд за мін. смугами, км 137,57 137,57 - - 11709,96 12880,96 2576,19 15457,15 5750,06 21207,21 8,16
Всього:   145,13 1458,13 - - 12353,47 1235,35 13588,82 2717,76 16306,58 6066,05 22372,63 -
Всього по всім роботам:   35540,15 6282,47 126,58 5415,92 2892422,6 289242,26 3181664,85 636332,97 38179973,8 1420295,2 5238293,01 -

 


1.2.2. Розрахунок показників плану по праці та заробітній платі Основними показниками по праці та заробітній платі є: плати, середня заро-бітна плата. Чисельність працівників визначається окремо по кожній категорії працівників: робітники, службовці, лісова охорона, інженерно-технічні працівники і т.д. Продуктивність праці – це ефективність трудових затрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Рівень про-дуктивності праці визначається кількістю продукції, обсягом робіт чи послуг, що ви-робляє один працівник за одиницю робочого часу, або кількістю часу, яка витра-чається на виробництво одиниці продукції. Фонд заробітної плати визначається по кожній категорії працівників і розпо-діляється між видами виробництв. До загального фонду заробітної плати відно-ситься основний фонд заробітної плати і додатковий фонд заробітної плати. Середня заробітна плата визначається за рік і за місяць. Для розрахунку цих показників визначаємо зведені витрати по праці та за-гальний фонд заробітної плати в таблиці 10. За даними таблиці 14 проводимо розрахунок наступних показників плану по праці: 1. Чисельність працівників: N = Тв/К×Д, де (1) к – коефіцієнт росту продуктивності праці; Д – кількість робочих днів. К = 1,026 N = 35540,15 ÷ 250 = 142 чоловік. 2. Середньорічна заробітна плата: ЗПр = ЗФЗП/N, де (2) ЗФЗП – загальний фонд заробітної плати, грн. ЗПр = 3817997,82 ÷ 142 = 26887,30 грн. 3. Середньомісячна заробітна плата: ЗПм = ЗПр/12 (3) ЗПм = 26887,30 ÷ 12 = 2240,60 грн.
          КР.ЕОПЛГ.5.09010301.16.01.ПЗ Арк.
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

  1.3. Планування чисельності апарату управління Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати апарату управління ліс-госпу проводимо згідно штатного розпису в таблиці 15. Таблиця 15. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати апарату управління
Найменування посад Кількісь посад Місячний фонд заробітної плати, грн. Річний фонд заробітної плати
На одиницю Всього
Директор
Головний інженер
Головний лісничий
Провідний інженер лісового господарства
Інженер з лісовіднов-лення
Інженер з охорони та захисту лісу
Інженер з лісового господарства
Головний механік
Начальник відділу
Всього:
Відрахування на со-цільні заходи   9760,54 9760,54 117126,43
Разом:   35998,54 35998,54 431982,43

План матеріально-технічного забезпечення

В цьому розділі розрахуємо витрати, пов’язані з використанням лісогоспо-дарських механізмів та матеріалів, що забезпечують виконання всіх запланованих у виробничій програмі лісогосподарських робіт (заходів).

Основною метою складання цього плану є визначення потреби в ресурсах та їх розподіл за видами робіт і в часі. У зміст планування входить: визначення потреб у сировині, матеріалах, усіх видах палива та енергії, запасних частинах, інструментах, розрахунок усіх видів запасів товарно-матеріальних цінностей на плановий період, регулювання забезпечення ресурсами усіх виробничих підрозділів підприємства.

          КР.ЕОПЛГ.5.09010301.16.01.ПЗ Арк.           Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 1.3.2. Розрахунок витрат на матеріали Проведення запланованих робіт (заходів) вимагає витрат матеріалів,потребу в яких визначаємо виходячи з запланованих обсягів робіт, норм витрат, матеріальних ресурсів на одиницю продукції або робіт, встановлених для планового року з урахуванням передбачених у плані змін у використанні техніки,технології та організації виробництва. Ці норми використовуються під час розробки планових калькуляцій. Вартість матеріалів обчислюємо за цінами придбання. Розрахунки витрат проводимо в таблиці 16. Таблиця 16. Розрахунок потреби та вартості матеріалів
Назва робіт та матеріалів Обсяг робіт Норма витрат Кількість Ціна за одиницю, грн. Сума, грн.
1. Освітлення, м³ 194,2        
сокири, шт/м³  
напилок, шт/м³  
Всього:        
2. Прочищення, м³ 5049,2        
диски, шт/м³   10,50 52,50
бензин, л/п/зм   10,80
масло, л/м³   0,3 1,5
Всього:         394,5
3. Проріджування, м³        
пильні ланцюги, шт/м³   0,01
бензин, л/м³   0,6 4344,6 10,80 46921,68
масло, л/м³   0,03 217,23 12062,4
Всього:         64439,28
4. Прохідна рубка, м³ 8377,2        
пильні ланцюги, шт/м³   0,01
бензин, л/м³   0,5 10,80 133941,6
масло, л/м³   0,03 251,3 12062,4
Всього:         64439,28
5. Санітарна рубка, м³        
пильні ланцюги, шт/м³   0,01
бензин, л/м³   0,4 10,80 133941,6
масло, л/м³   0,03 930,1
Всього:         606739,6

 

          КР.ЕОПЛГ.5.09010301.16.01.ПЗ Арк.           Зм. Арк. № докум. Підпис Дата Продовження таблиці 16.
Назва робіт та матеріалів Обсяг робіт Норма витрат Кількість Ціна за одиницю, грн. Сума, грн.
6. Трелювання деревини, м³ 94424,2        
дизельне пальне, л/м³   1,25 118030,25 9,80 1156696,4
масло, л/м³   0,1 9942,42 4532366,16
Всього:         5689062,56
7. Відведення лісосік під РГК, га        
стовпчики
фарба   0,05 24,1 553,15
Всього:         21289,15
8. Відведення лісосік під РД, га 3075,8        
стовпчики  
фарба   0,05 153,8 3537,4
Всього:         136377,4
9. Підготовка грунту, га 683,8        
дизельне пальне, л/м³   9,80 134024,8
Всього:         134024,8
10. Посадка лісу ручна 587,6 0,1
Всього:        
11. Доповнення лісових культур 0,1
Всього:        
12. Створення мінералізованих смуг, км        
дизельне пальне, л/км   1,8 9,80 2293,2
масло, л/км   0,05 6,5
Всього:         2384,2
13. Догляд за мінералізованими смугами, км        
дизельне пальне, л/км   1,1 9,80
масло, л/км   0,06
Всього:        
14. Заготівля насіння        
бензин, л/п/зм   10,50 1681711,2
Всього:         1681711,2
Разом:         8872487,11

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав