Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз витрат на виробництво продукції

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва

Розрізняють витрати прямі і непрямі.

Прямі витрати зв'язані з виробництвом визначених видів продукції (сировина, матеріали, зарплата виробничих робітників і ін.). Вони прямо відносяться на той чи інший об'єкт калькуляції.

Непрямі витрати зв'язані з виробництвом декількох видів продукції і відносяться на об'єкти калькуляції шляхом розподілу пропорційно відповідній базі (основній і додатковій зарплаті чи робітників усім прямим витратам, виробничій площі і т.д.). Прикладом непрямих витрат є загальвиробничі і загальногосподарські витрати, витрати на зміст основних засобів і ін.

 

 

Таблиця 3.1Аналіз умовно постійних витрат на 2014 рік

Показники 7120 тук. дол. 7120 тук. грн. Питома вага,%
Умовно-постійні витрати, в т.ч.: 561 441 3087925,5
- Заробітна плата (з нарахуваннями) 15 550 2,76
- Експлуатаційні витрати 424 993 2337461,5 75,70
- Допоміжні матеріали 34 746 6,2
- Технологічне забезпечення 86 152 15,34

 

Загальногосподарські витрати відносяться до всіх виробництв на ПАТ КФТП тому вартість їх витрат 248 203 дол.(1365116,5 грн.) розглядається окремо ( див. таблиця 3.2 ).

 


Таблиця 3.2 Розрахунок потреби в сировині і матеріалах на виготовлення шпалер “дуплекс” (нова машина).

Найменування Од. виміру Ціна за од., USD Питома норма витрат 2012 рік 2013 рік 2014 рік Витрати на 1 тук, USD
7 120 тук 7 120 тук 7 120 тук
Кількість Сума, USD Кількість Сума, USD Кількість Сума, USD
1. Папір-основа (в. шар) тон/тук 0.327 2 331 2 331 2 331 196,40
Папір-основа (н. шар) тон/тук 0.343 2 443 2 443 2 443 159,57
2. Фракція етил. спирту л/тук 0,19 7,00 49 840 49 840 49 840 1,35
3. Клей ПВА або ПВС кг/тук 1,16 41,00 291 920 291 920 291 920 47,52
4. Піногасник кг/тук 4,23 0,02 0,08
5. Освітлювач кг/тук 7,41 0,60 4 272 4 272 4 272 4,44
6. Пігменти кг/тук 20,35 0,50 3 560 3 560 3 560 10,17
7. Перламутр кг/тук 17,75 0,50 3 560 3 560 3 560 8,88
8. Електроенергія квтч/тук 0,04 241,80 1 721 616 1 721 616 1 721 616 9,67
9. Пара гкал/тук 17,01 0,080 5 696 5 696 5 696 13,61
10. Упаковочні матеріали дол/тук   15,30       15,30
11.Інші матеріали дол/тук   4,88       4,88
ВСЬОГО:             472,87

 

Згідно проведених розрахунків витрати на 1 тук. продукції становлять 472,87 дол.


Таблиця 3.3

Аналіз умовно перемінних витрат, дол.

Показники 2014 рік 7120 тук Питома вага, %
Умовно-змінні витрати, в т.ч.: 3 441 708
- Сировина і матеріали 3 050 350 88,63
- Пакування 108 936 3,16
- Енергоносії та комунальні послуги 165 753 4,81
- Складування 9 826 0,29
- Транспортні витрати 17 088 0,49
- Заробітна плата (з нарахуваннями) 44 258 1,30
- витрати на збут 45 497 1,32

 

Аналіз умовно перемінних витрат згідно таблиці 3.3 надає змогу побачити що найбільшу питому вагу 88,63% цих витрат займають сировина та матеріали, що свідчить про пряму залежність собівартості продукції від цих витрат. Важливим показником, що характеризує роботу підприємств, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємстві, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб'єктів, що хазяюють. Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має винятково важливе значення. Він дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівні, визначити вплив факторів на його приріст і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей і установити резерви зниження собівартості продукції.

Основні статті калькуляції сировина і матеріали, поворотні відходи (віднімаються), покупні вироби і напівфабрикати, паливо й енергія на технологічні цілі, основна і додаткова зарплата виробничих робітників, відрахування на соціальне і медичне страхування виробничих робітників, витрати на зміст і експлуатацію машин і устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати, утрати від шлюбу, інші виробничі витрати, комерційні витрати.

Таблиця 3.4 Калькуляція собівартості виготовлення шпалер “дуплекс”

Найменування показників Од. виміру 2014 рік. 7120 тук.
На од. (1 тук) Всього Питома вага, %
СОБІВАРТІСТЬ, всього Дол. 602.42 4 289 230
В т.ч:        
1. Сировина і матеріали Дол. 428.42 3 050 350
2. Возвратні відходи -“- -2,34 -16 661 -0,4
3. Електроенергія -“- 9,67 68 850 1,6
4. Пара -“- 13,61 96 903 2,27
5. Основна зарплата -“- 5,58 39 730 0,94
6. Додаткова зарплата -“- 0,56 3 987 0,09
7. Відрахування на соцстрах -“- 2,26 16 091 0,40
8. Утримання і експлуатація обладнання -“- 59,69 424 993 9,91
9. Цехові витрати -“- 12,10 86 152 2,05
10. Пакування -“- 15,30 108 936 2,54
11. Комплектуючі -“- 4,88 34 746 0,81
12. Складування -“- 1,38 9 826 0,24
13. Транспортні витрати -“- 2,40 17 088 0,4
11. Позабюджетний фонд -“- 7.66 54 539 1,27
12. Адміністративні витрати -“- 34,86 248 203 5,80
13. Витрати на збут -“- 6,39 45 497 1,08

 

Згідно розрахунків калькуляції виробнича собівартість 1 тук. дорівнює 602,42 дол. Дані на розрахунки узяті з аналогічного виробництва на ПАТ КФТП згідно діючих нормативів.Прогноз фінансових результатів проекту на 3 роки зроблений в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 Прогноз фінансових результатів/ дол. США/

Показники 0-рік 1-рік 2-рік
Обсяг продаж у натур. виразі, в т.ч.: 7 120 7 120 7 120
- в Україні 2 850 2 850 2 850
- на експорт 4 270 4 270 4 270
Виручка від реалізації, в т.ч.: 5 400 000 5 400 000 5 400 000
- в Україні 2 400 000 2 400 000 2 400 000
- на експорт 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Податок на добавлену вартість 400 000 400 000 400 000
Умовно-змінні витрати, в т.ч.: 3 441 708 3 441 779 3 442 135
- Сировина і матеріали 3 050 350 3 050 350 3 050 350
- Пакування 108 936 108 936 108 936
- Енергоносії та комунальні послуги 165 753 165 753 165 753
- Складування 9 826 9 826 9 826
- Транспортні витрати 17 088 17 088 17 088
- Заробітна плата (з нарахуваннями) 44 258 44 258 44 258
- витрати на збут 45 497 45 568 45 924
Умовно-постійні витрати, в т.ч.: 561 441 560 038 553 182
- Заробітна плата (з нарахуваннями) 15 550 15 550 15 550
- Оренда - - -
- Експлуатаційні витрати 424 993 424 352 423 996
- Допоміжні матеріали 34 746 34 746 34 746
- Технологічне забезпечення 86 152 85 440 78 890
Загальні виробничі витрати 4 003 149 4 001 867 3 995 317
Виробничий прибуток 1 396 851 1 398 133 1 404 683
Адміністративні та інші витрати 248 203 247 776 247 420
Амортизаційні відрахування 54 571 54 571 54 571
Прибуток до сплати % та податків 1 094 077 1 095 786 1 102 692
Прибуток до оподаткування 594 077 595 786 602 692
Податок на прибуток 178 223 178 736 180 807
Прибуток після оподаткування 415 854 417 050 421 884

Згідно зведених розрахунків таблиці 3.5 прибуток за рік при виробництві 7120 тук. нових шпалер складає 415 854 тис. дол. в перший рік, та 417050 тис. дол. , 421884 тис. дол. в наступні роки відповідно.

Розрахунок основних техніко-економічних показників

Згідно діючих нормативів 1 тук. = 10,78 тис.рул тоді виробнича собівартість одного рулону шпалер – 602,42 х 0,00178 ≈ 10,07 дол.(8,08 грн)

1) На основі цих даних розрахуємо ціну реалізації Цр:

Цр = Спрозр+ПДВ = 10,7 х 1,15 х 1,2 = 10,5 дол. (8,25 грн.)

Сп – повна собівартість – 10,7 дол.(8,08 грн.)

Прозр – розрахунковий прибуток 15%

ПДВ – 20%

2) Об’єм товарної продукції по цінам (валовий обіг):

Vтпц = Nр х Цр = 4 000 000 х 1,5 = 6 000 000 дол.( 48 000 000 грн.)

3) Очікуваний прибуток від продажу складе:

Пр=Vпр х (Цр – Сп) = 4 000 000 х (1,5 – 1,07) = 1 720 000 дол.(9 460 000 грн.)

4) Валові витрати складуть:

ВД = Vпр х Сп = 4 000 000 х 1,07 = 4 280 000 дол. (32 540 000 грн.)

5) Рентабельність виробництва:

Урр = 1 720 000 / 6 000 000 х 100% = 28,67 %

6) Рентабельність продукції:

Урпр = 1 720 000 / 4 280 000 х 100% = 40,20 %

7) Матеріалоємність продукції:

Мп = 3 050 350 / 4 280 000 = 0,71 дол.

8) Фондовіддача, грн./грн.:

Фв = об’єм товарної продукції / вартість основних виробничих фондів

Фв = 745 380 / 55 712 = 12,60 грн./грн. (поточний рік)

Фв = 754 000 / 63 412 =1 2,43 грн./грн. (наступний рік)

9) Фондоозброєність, тис.грн./чол.:

Фв = вартість основних виробничих фондів/ чисельність персоналу

Фв = 55 712 / 1377= 40,45 тис.грн./чол. (поточний рік)

Фв = 63 412 / 1392 = 45,55 тис.грн./чол. (наступний рік)

10) Витрати на 1 грн. товарної продукції:

Втп = 77410 / 145 380 = 0,54 грн. (поточний рік)

Втп = 82 000 / 154 000 = 0,53 грн. (наступний рік)

Розраховані вище показники наведемо у вигляді таблиці 3.6

Таблиця 3.6 Техніко-економічні показники

  Показник 2013 рік   2014 рік (прогноз) Темп росту
Випуск продукції, тук. 77 410 82 000 106%
Виручка від реалізації, тис.грн. 145 380 154 000 106%
Балансовий прибуток, тис.грн. 10 906 15 400 141%
Основні засоби, тис.грн. 55 712 63 412 114%
Обігові кошти, тис.грн. 213 580 113%
Середня чисельність, чол. 101%
Продуктивність на 1 прац. 105,6 110,6 105%
Рентабельність виробництва 28,40 28,67 101%
Рентабельність продукції 40,10 40,20 100%
Фондовіддача, грн. /грн. 2,60 2,43 93%
Фондоозброєність, грн./чол. 40,45 45,55 113%
Витрати на 1 грн. тов.продукції 5,4 5,3 98%

 

Ці дані в цілому характеризують майбутній фінансово-економічний стан підприємства.Для забезпечення беззбитковості роботи підприємства по випуску продукції, необхідно розрахувати критичний об’єм виробництва, при якому витрати на виробництво будуть виправдовуватись. На основі вище наведених розрахунків таблиці 3.6 проведемо аналіз розрахунку критичного рівня виробництва (точка беззбитковості), графічним (див. Рис. 3.4 ) методом.

 

Рис. 3.4 – Графік розрахунку беззбитковості виробництва

Точка беззбитковості при виробі 1600 тук. на суму 1200 тис.грн. це приблизно 1600 / 7120 х 100% = 22,50% від річного випуску, (або 2,7 місяці).

 

3.3.Резерви підвищення результативності рішень в покращанні управління ПАТ КФТП

Основними цілями будь-якої організації є отримання прибутку, забезпечення добробуту працівників, забезпечення потреб ринку відповідною продукцією а саме – шпалерами, крейдованим, етикетковим папером, продукцією ширвжитку та інше. Цілі підприємства на даний час є досяжними та визначеними тому їх зміни не передбачається. Основними споживачами продукції підприємства є приватні фірми, роздрібні торговці, окремі громадяни, державні підприємства і установи, будівельні організації. Продукція ПАТ КФТП використовується для оздоблення офісів, помешкань і т.д. Висновки згідно розділу 2.2 дозволяють зробити висновки що ринок шпалер в Україні та СНД досить стійкий, крім того має тенденцію до збільшення. Прогнозовані спади продаж шпалер себе не виправдали а збільшення головної долі ринку говорить про зворотне. Аналіз теперішнього фінансово-економічного стану підприємства говорить про досить високий рівень підприємства, на підприємстві вже склалась розвинена система постачання та збуту продукції. Все це позитивними чинниками що впливають на стан підприємства на ринку шпалер, стан підприємства можливо охарактеризувати як стан “обмеженого росту” при якому характерне знімання “зливок” та обмежене зростання обсягів виробництва але це не може тривати вічно. Тому насамперед потрібно думати про майбутнє, розробляти нові прогресивні методи виробництва та друку, нові види шпалер, тому цей проект призваний зберегти провідні позиції підприємства в майбутньому і в тому числі досягти своєї головної мети – отримання прибутку. Існуючі ринки збуту: Україна, Росія, Білорусь, Молдова та інші. Сектор ринку на якому працює підприємство, можна охарактеризувати наступним чином: 55 % продукції імпортується в Росію, 40 % - реалізується на Україні, 5 % - в інших країнах. Реалізація програми дозволить збільшити експорт шпалер, приблизно, на 10%. Біля 80 % шпалер в нашій країні реалізується через дилерську мережу. Представництва ПАТ КФТП засновані в містах: Києві, Чернігові, Дніпропетровську, Хмельницькому, Харкові, Луганську.

При реалізації проекту можлива ступінь ризику проекту обумовлюється загальним станом економіки України та розподіляється на можливе виникнення форс мажорних обставин, а також коливання курсів валют по відношенню до національної валюти. У зв’язку з загостренням конкурентної боротьби на ринку, ймовірним є ризик втрати прибутків в наслідок дій конкурентів. Враховуючи значну залежність виробництва від імпорту паперу, фарб, друкарських форм, можливий значний ризик внаслідок коливання курсу гривні та змін законодавства. Безумовно самою сильною стороною для прийняття господарських рішеннях підприємства являються його працівники, в наявності є роками згуртований колектив який складається з технічних, економічних працівників що мають чималий виробничий досвід та бажання працювати що підтримується різноманітними мотивуючими чинниками. Також сильною стороною підприємства є наявність виробничого обладнання що відповідає останньому слову техніки і може конкурувати з будь яким виробником у СНД, а також його висока завантаженість що свідчить про високий рівень її використання. Наявні технології розроблені та патентно захищені власним виробничим відділом. Широко розвинена дилерська мережа що сприяє розповсюдженню продукції. Слабими сторонами є залежність від нинішнього нестабільного стану економіки та політики, досить велика частка хазяйських витрат, сезонність попиту на головний продукт (шпалери), залежність від імпортних виробників сировини та матеріалів. Альтернативою цьому є пошук найбільш вірогідних постачальників. Цілями та завданнями стратегічного плану розвитку підприємства буде стратегія пошуку нових ринків збуту разом з введенням в виробництво нових сучасних та прогресивних технологій виробництва шпалер. Даний проект виробництва кашированих шпалер є одним із етапів реалізації стратегічного плану прийняття обґрунтованого господарського рішення, що повинно збільшити наш сегмент ринку шпалер за рахунок збільшення об’ємів продаж за нижчими цінами з відмінною якістю. Технічний рівень виробництва в сукупності з реалізацією запланованих на заходів по випуску нових шпалер, підвищенню якості повинно створити умови, достатні для стабільного забезпечення приросту обсягів виробництва, оновлення асортименту, зниження питомих витрат сировини і енергоносіїв. Прогнозовані обсяги виробництва можуть бути забезпечені основними видами сировини як з України так і по імпорту в межах існуючих каналів та комерційних схем поставок. Враховуючи це, основними пріоритетами для успішної реалізації основних цілей підприємства можна вважати в сфері прийняття обґрунтованого господарського рішення для виробництва: - підвищення якості та гарантовані обсяги виробництва продукції при мінімальних обсягах запасів готової продукції; - технічне забезпечення зниження питомих норм витрат сировини, хімікатів, енергоносіїв та запланованих рівнів продуктивності основного технологічного обладнання; - розробка та ведення в виробництво нових сучасних технологій. В сфері маркетингової діяльності: - розширення діяльності фабрики на ринку паперової продукції; - створення більш ефективної ділерської мережі в Україні, раціоналізація системи розрахунків і активна рекламна діяльність в зонах потенційних споживачів

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав