Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Читайте также:
  1. II. Загальні положення
  2. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання. Загальні положення
  3. Додаткові відомості
  4. Загальні вимоги
  5. Загальні вимоги
  6. Загальні вимоги безпеки
  7. Загальні вимоги до оформлення письмової екзаменаційної (дипломної) роботи
  8. Загальні відомості
  9. Загальні відомості

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Острозька академія»

 
Кафедра фінансів, обліку і кредиту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу «Охорона праці» у випускних, дипломних та магістерських роботах для студентів напряму підготовки 6.030508 та спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» за освітньо – кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»

Рекомендовано радою економічного факультету

НУ «ОА»

 

Протокол № 6 від 19.02. 2013 р.

Острог, 2013

Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у випускних, дипломних та магістерських роботах для студентів напряму підготовки 6.030508 та спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» за освітньо – кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» /О. І. Дем’янчук - Острог: НУ«ОА», 2013 - 15 с.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Випускна, дипломна або магістерська робота є заключним етапом у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Вони повинні не лише грамотно проводити фінансову оцінку, аналіз, планування та прогнозування сучасних фінансових відносин та економічних процесів, які відбуваються у різних сферах фінансової системи, але і виконувати це із урахуванням існуючих вимог, норм і правил з охорони праці.

Наказом Міністерством освіти України № 420 “Про удосконалення навчання з охорони праці і безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України” передбачено включення окремих розділів (питань) охорони праці до програм переддипломної практики, а також до дипломних робіт.

Враховуючи це, у випускній, дипломній чи магістерській роботі, в обов'язковому порядку, необхідно розглянути законодавчі і організаційні питання охорони праці, які пов'язані із безпечним виконанням робіт, гігієною праці та виробничою санітарією, в тому числі фізіологією та психологією.

Всі прийняті у випускній, дипломній чи магістерській роботі рішення, як технічні, так і організаційні, повинні відповідати вимогам Закону України «Про охорону праці», Кодексу Законів про працю, а також вимогам нормативних актів про охорону праці України (НПАОП), державних стандартів України (ДСТУ, системи стандартів безпеки праці (ССБТ), будівельних норм і правил (ДБН, СНиП), санітарних норм і правил (ДСанПіН), Закону України «Про пожежну безпеку», тощо.

Означені вимоги визначають задачі та зміст розділу «Охорона праці» у випускній, дипломній чи магістерській роботі. При розробці цього розділу студент – дипломник повинен показати уміння самостійно приймати правильні рішення щодо забезпечення оптимальних та безпечних умов праці.

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Завдання до випускної, дипломної чи магістерської роботи з розділу «Охорона праці» (далі ОП) видає керівник випускної, дипломної чи магістерської роботи, яке записується у завдання. Студент-дипломник і керівник з розділу ОП обговорюють та конкретизують питання, що підлягають розробці.

Консультації проводяться у дні, що встановлені кафедрою фінансів, обліку і аудиту.

При підготовці розділу ОП дипломник повинен керуватися даними вказівками, одночасно враховуючи також і вказівки керівника.

За прийняті технічні та організаційні рішення відповідальність несе дипломник.

Задача керівника з розділу ОП - надавати допомогу студенту і перевіряти правильність виконання розрахунків, прийнятих рішень, відповідність їх існуючим правилам, нормам, стандартам та ін.

ОФОРМЛЕННЯ І ОБСЯГ РОЗДІЛУ «Охорона праці»

Обсяг розділу ОП повинен складати 8-10 % від загального обсягу випускної, дипломної чи магістерської роботи або до 7 - 10 сторінок машинописного тексту і відповідати темі випускної, дипломної чи магістерської роботи .

Розділ ОП представляє собою окрему главу - складову частину випускної, дипломної чи магістерської роботи.

Розділ “Охорона праці” повинен містити: аналіз діяльності системи управління охороною праці на підприємстві (організації, установі) та стану умов і безпеки праці; оцінку ефективності заходів з охорони праці; рекомендації, направлені на поліпшення охорони праці на даному підприємстві (організації, установі).

Усі прийняті рішення та приведені нормативні величини необхідно обгрунтувати посиланнями на нормативні документи, якими користувався дипломник при розробці розділу ОП. Перелік документів наводиться в розділі ОП або в кінці пояснювальної записки у переліку літератури.

У завданні на випускну, дипломну чи магістерську роботи повинен бути підпис викладача-консультанта з розділу ОП.

Зміст розділу повинен мати конкретний, діловий та науковий характер. Неприпустимі загальні міркування, перепис нормативних положень, правил, вказівок, переліків та ін.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав