Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз стану охорони праці. Загальна характеристика.

Читайте также:
  1. Автоматизований вибір заходів (АВЗ) з профілактики виробничого травматизму з охорони праці
  2. Активные операции коммерческих банков, структура активов банка, их качественная характеристика.
  3. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.
  4. Аналіз виробничого освітлення
  5. Аналіз виробничого травматизму на підприємстві.
  6. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
  7. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
  8. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  9. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  10. аналіз і прогнозування травматизму та професійних захворювань

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА І БЕЗПЕКА ПРАЦІ

На виконання ст.13 Закону України «Про охорону праці» система управління охороною праці у Головному управлінні статистики у Львівській області (далі-головне управління) призначена для забезпечення створення в кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці умов праці у відповідності з вимогами нормативних актів, а також забезпечення прав працюючих, гарантованих законодавством про охорону праці. Вказані цілі прописані у Положенні про систему управління охороною праці в Головному управлінні статистики у Львівській області.

У відповідності з цілями, вказаними в пункті цього положення система управління охороною праці вирішує наступні основні завдання:

1. навчання працюючих безпеки праці та пропаганда питань охорони праці;

2. забезпечення безпеки виробничого обладнання;

3. забезпечення безпеки будівель і споруд;

4. нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

5. забезпечення оптимальних режимів роботи і відпочинку працюючих;

6. санітарно-побутове обслуговування працюючих;

7. професійний відбір працюючих по окремих спеціальностях.

 

4.1.1 Структура управління охороною праці.

1. Загальне керівництво системою охорони праці у головному управлінні покладається на начальника.

2. Керівництво роботою по забезпеченню безпечності виробничого обладнання та автомобільної техніки покладається на начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення та контролю виконання.

3. Керівництво роботою по управлінню охороню праці в структурних підрозділах, персональна відповідальність за створення та забезпечення безпечного виконання робіт, виконання нормативних актів з охорони праці, електро-, газо-, пожежобезпеки, правил поводження з машинами та механізмами покладається на керівників цих структурних підрозділів.

4. Керівництво роботою по забезпеченню оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих, виконанню Правил внутрішнього трудового розпорядку головного управління покладається на начальника кадрового забезпечення та державної служби.

5. Забезпечення планування фінансування мироприємств по охороні праці, контроль за правильним використанням коштів на ці цілі покладається на головного бухгалтера.

6. Керівництво роботою по забезпеченню електробезпеки покладається на відповідального за електрогосподарство.

7. Керівництво роботою по забезпеченню газобезпеки покладається на відповідального за газогосподарство.

8. Керівництво роботою по забезпеченню пожежної безпеки покладається на заступника начальника головного управління.

9. Керівництво роботою по контролю за виконанням вимог законодавчих і нормативних актів по охороні праці, надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів по виконанню цього напрямку роботи покладається на відповідального з охорони праці.

 

4.1.2 Загальні обов’язки посадових осіб головного управління у системі управління охороною праці.

У відповідності до цього Положення начальник головного управління зобов’язаний:

· створити відповідні служби та призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, розглянути та затвердити їхні посадові інструкції з конкретизацією покладених на них обов’язків;

· за участю профспілкового комітету (уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці) розробляти і реалізовувати комплексні міроприємства по досягненню встановлених нормативів з охорони праці;

· забезпечити усунення причин, які викликають нещасні випадки та виконання профілактичних заходів, визначених комісіями по результатах розслідування цих причин;

· організовувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці;

· розглядати і затверджувати Положення, Інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, які діють в межах головного управління;

· через службу охорони праці і структурні підрозділи головного управління здійснювати постійний контроль за виконанням робіт у відповідності з вимогами з охорони праці, електро-, газо- і пожежобезпеки;

· організовувати пропаганду безпечних методів праці, співробітничати з працівниками в сфері охорони праці;

У відповідності з цим Положенням начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення та контролю виконання зобов’язаний:

· знати обладнання, яке представляє собою підвищену небезпеку для навколишнього середовища, життя і здоров’я працюючих;

· очолювати експертну комісію по проведенню оцінки небезпечних виробничих факторів;

Загрузка...

· розробляти, погоджувати та затверджувати в установленому порядку міроприємства по підвищенню рівня безпеки виробництва, передбачаючи на це необхідні матеріальні засоби;

· розробляти плани по ліквідації можливих аварій та проведенню аварійно-рятувальних робіт;

· забезпечити своєчасне виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту автомобільної техніки головного управління, звертаючи особливу увагу на обладнання з підвищеним фактором ризику;

· чітко знати і керуватися в повсякденній діяльності вимогами Правил безпеки руху;

· здійснювати жорсткий контроль за виконанням вимог інструкцій з охорони праці, електро-, газо-, пожежобезпеки в своєму структурному підрозділі;

· виконувати реєстрацію автомобільної техніки в ДАЇ і органах Держнаглядохоронпраці;

· вести облік напрацювання автотехніки і розробляти плани її ремонту і обслуговування.

У відповідності з цим Положенням керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

· чітко знати всі виробничі процеси в підпорядкованому структурному підрозділі;

· організовувати і забезпечувати трудову та навчальну діяльність на кожному робочому місці в суворій відповідності з вимогами законодавчих та нормативних актів по охороні праці, норм та правил по електро-, газо- і пожежобезпеці;

· розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку програми інструктажів, інструкції з охорони праці та ін.;

· особисто проводити первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці, вести необхідну документацію;

· не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж та не здали заліки по питаннях охорони праці;

· контролювати виконання підлеглими на робочих місцях інструкцій з охорони праці, правил електро-, газо- і пожежобезпеки;

· відсторонювати від роботи осіб, які порушують вимоги інструкцій з охорони праці, ухиляються від проходження обов’язкових медичних оглядів та ін.;

· забезпечувати надання першої медичної допомоги постраждалим при нещасних випадках;

· приймати участь в роботі комісії по розслідуванню нещасних випадків в структурному підрозділі;

· притягувати до відповідальності підлеглих, які винні в порушенні норм і правил охорони праці, електро-, газо- і пожежобезпеки.

У відповідності з цим Положенням начальник кадрового забезпечення та державної служби зобов’язаний:

· розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку Правила внутрішнього трудового розпорядку, здійснювати контроль за його виконанням усіма категоріями працюючих;

· при оформленні документів при прийомі на роботу направляти працівника до інженера з охорони праці і контролювати проходження ним вступного інструктажу з охорони праці, доводити під розписку працівника, вимоги колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

· очолювати комісію по визначенню Переліку посад з ненормованим робочим днем та визначенню кількості днів додаткової оплачуваної відпустки, затверджувати цей Перелік у встановленому порядку;

· при прийомі на роботу жінок, неповнолітніх та інвалідів суворо дотримуватись вимог ст. 55, 63, 172-200 КЗПП України, Законом України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», наказів Міністра охорони здоров’я України від 10.12.93 р. № 241, від 29.12.93 р. № 256, від 31.03.94 р. № 45, від 31.04.94 р. № 46, іншими нормативними документами;

· при зміні посад посадових осіб в межах головного управління своєчасно інформувати відповідального з охорони праці для прийняття заходів по їх навчанню та атестації по охороні праці.

У відповідності з цим Положенням головний бухгалтер головного управління зобов’язаний:

· вносити свої пропозиції щодо відсотків відрахування прибутку від госпрозрахункової діяльності (з наступним затвердженням в колективному договорі) для включення в фонд охорони праці підприємства;

· здійснювати контроль за правильністю використання коштів Фонду охорони праці підприємства у відповідності з «Переліком заходів, виконання яких може виконуватися за рахунок фонду охорони праці підприємства», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 2.06.99 р. № 102;

У відповідності з цим Положенням відповідальний за електрогосподарство головного управління зобов’язаний:

· чітко знати і керуватися в повсякденній діяльності вимогами правил по забезпеченню електробезпеки у головному управлінні;

· приймати заходи по забезпеченню електробезпеки на всіх об’єктах головного управління;

· здійснювати загальне керівництво роботою, надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів по забезпеченню електробезпеки на робочих місцях;

· мати та своєчасно вести комплект виконавчо-технічної документації по електробезпеці головного управління;

· розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку інструкції по електробезпеці у головному управлінні, своєчасно доводити їх до керівників структурних підрозділів головного управління;

· не рідше одного разу на рік організовувати і проводити навчання по питаннях охорони праці, пожежно-технічному мінімуму з електротехнічним персоналом , приймати участь в роботі комісії по прийманню заліків в цієї категорії працівників.

У відповідності з цим Положенням особа, відповідальна за газове господарство головного управління (інженер-теплотехнік) зобов’язана:

· чітко знати та керуватися в повсякденній діяльності вимогами правил по забезпеченню газової безпеки головного управління;

· приймати необхідних заходів по забезпеченню газової безпеки на всіх об’єктах головного управління;

· мати і своєчасно вести комплект виконавчо-технічної документації по газовій безпеці на підприємстві;

· розробляти, погоджувати та затверджувати в установленому порядку інструкції по газовій безпеці на підприємстві, своєчасно доводити їх до керівників структурних підрозділів;

· проводити інструктажі по газовій безпеці зі всіма категоріями осіб, яких приймають на роботу у котельню.

У відповідності з цим Положенням відповідальний за пожежну безпеку у головному управлінні заступник начальника головного управління зобов’язаний:

· чітко знати і керуватися в повсякденній роботі вимогами правил забезпечення пожежної безпеки головного управління;

· здійснювати загальне керівництво роботою, надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів по забезпеченню пожежної безпеки на робочих місцях;

· мати і своєчасно вести комплект виконавчо-технічної документації по пожежній безпеці головного управління;

· розробляти, погоджувати та затверджувати в установленому порядку інструкції по пожежній безпеці головного управління, своєчасно доводити їх до керівників структурних підрозділів;

· проводити інструктажі по пожежній безпеці зі всіма категоріями осіб, яких приймають на роботу у головне управління;

· не рідше одного разу на рік організовувати і проводити заняття по охороні праці, пожежно-технічному мінімуму зі всім персоналом, приймати участь в роботі комісії по прийому заліків у працівників.

У відповідності з цим Положенням відповідальний з охорони праці головного управління зобов’язаний:

· здійснювати оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці головного управління;

· керувати складанням комплексного плану заходів по охороні праці, приймати участь в створенні розділу «Охорона праці» в колективному договорі;

· забезпечувати проведення вступного інструктажу з охорони праці всім категоріям працівників, яких приймають на роботу;

· очолювати комісію по розслідуванню нещасних випадків, аварій на підприємстві; приймати участь в роботі комісій по прийманню відремонтованих споруд, будівель та приміщень підприємства;

· надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів в розробці та реалізації заходів з охорони праці;

· контролювати виконання законодавчих і нормативних актів з охорони праці в структурних підрозділах, доповідати про всі виявлені недоліки начальнику головного управління;

 

4.1.3. Права посадових осіб головного управління у системі управління охороною праці.

Всі посадові особи головного управління, які перераховані в розділі 2 цього Положення мають право:

1. вносити вмотивовані пропозиції по організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних заходів, які направлені на запобігання нещасним випадкам та аваріям в процесі виробництва;

2. в межах своєї компетенції, передбаченої розділом 3 цього Положення, Посадовою інструкцією, зупиняти роботу і відсторонювати від роботи осіб, які грубо порушують вимоги нормативних актів з охорони праці, норм та правил по забезпеченню електро-, газо- та пожежної безпеки, про що треба терміново повідомляти начальника головного управління;

3. клопотати перед начальником головного управління про заохочення працівників за ініціативу та добросовісне відношення до роботи по охороні праці, а також притягнення до відповідальності осіб, які порушують вимоги нормативних актів по охороні праці, норм і правил електро-, газо-, пожежної безпеки.

 

4.1.4 Відповідальність посадових осіб головного управління у системі
управління охороною праці.

Всі посадові особи головного управління, перераховані в розділі 2 цього Положення несуть персональну відповідальність за :

1. невідповідність прийнятих ними рішень вимогам існуючих в Україні законодавчих та нормативних актів по охороні праці;

2. невиконання своїх обов’язків, передбачених розділом 3 цього Положення, Посадовими інструкціями;

3. недостовірність інформації, яка надається начальнику головного управління, про положення справ в системі управління охороною праці на дорученій дільниці;

4. низька якість ведення документації, передбаченої системою управління охороною праці, невідповідність переданих даних фактичному положенню справ на дільниці.


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав