Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Саясаттану теориясы

Читайте также:
  1. Л.Н.Гумилевтің пассионарлық теориясы
  2. М.Вебердің әлеуметтік құрылым теориясы
  3. Саясаттану пәнінің жобалық баяндама, реферат сұрақтары
  4. Семинар 1. Саясаттану ғылымына кіріспе.
  5. Семинар 2,3. Саясаттану ғылымының даму тарихы және оның қалыптасу кезеңдері.
  6. Ші сурет.В-лимфоциттердің антигенге тәуелді дифференциялануы үрдісі кезіндегі клонды-сұрыптау теориясы

1 Ерте грек тілінен “politicos” сөзінің аудармасы

А) қала- мемлекет С) қоғам

В) саясат D) қала-полис тұрғыны, азаматы

Е) адамзат қоғамы

2 Саясат туралы, саясаттың адам және қоғам арасындағы қарым-қатынастары туралы жинақталған ғылым

А) демография D) философия

В) саясаттану Е) әлеуметтану

С) тарих

3 Осы ғасырдан бастап саясаттану пән ретінде қалыптасты

А) XX ғ. D) XIX ғ. бірінші жартысы

В) XIX ғ. екінші жартысы Е) XVII ғ.

С) XVIII ғ.

4 Бұл ұйымның басшылығымен 1949 ж. саяси ғылымдардың халықаралық ассоциациясы құрылды

А) ООН D) ОПЕК

В) НАТО Е) Қызыл Крест

С) ЮНЕСКО

5 Ірі әлеуметтік топтар мен таптар, ұлттар мен мемлекеттер арасындағы қатынастар, негізінен алғанда, билік мәселесі жөніндегі қызмет

А) парадигма D) демократия

В) саясат Е) дұрыс жауап жоқ

С) саяси институт

6 Зерттеу жүргізуді ұйымдастыру тәсілі

А) әдіс D) нұсқа

В) тәжірибе Е) қызмет

С) теория

7 Саясаттану пәнінің әдістері (артығын алып тастаңыз)

А) диалектикалық D) тәжірбиелік

В) жүйелеу Е) бихевиористік

С) салыстырмалы

8 Әр түрлі елдердегі саяси құбылыстардың бір-бірімен байланысты дамуын, олардың жалпы жақтары мен жеке ерекшеліктерін ажыратуды, бағалауды зерттейтін саясаттану әдісі

А) салыстырмалы D) тарихи

В) жүйелеу Е) бихевиористік

С) әлеуметтік

9 Саяси құбылыстарды басқа күрделі құрылымның бір бөлігі ретінде қарап, оны құрайтын элементтердің әлеуметтік өмірдегі орнын, қызметін айналадағы ортамен, басқа құбылыстармен байланысты зерттейтін саясаттану әдісі

А) салыстырмалы D) тарихи

В) жүйелеу Е) бихевиористік

С) әлеуметтік

10 Саясатты қоғам өмірінің экономикалық, әлеуметтік құрылымы мен мәдениеті және т.б. жағдайына байланысты анықтайтын саясаттану әдісі

А) салыстырмалы D) тарихи

В) жүйелеу Е) бихевиористік

С) әлеуметтік

11 Саяси құбылыстарды заманына қарай, бұрынғы, қазіргі және болашақтағы байланысын айқындай отырып қарастыратын саясаттну әдісі

А) салыстырмалы

В) жүйелеу D) тарихи

С) әлеуметтік Е) бихевиористік

12 Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда өздерін қалай ұстауын талдауға негізделетін саясаттану әдісі

А) салыстырмалы D) тарихи

В) жүйелеу Е) бихевиористік

С) әлеуметтік

13 Қоғамдық игілік қамтамасыз ететін немесе әуел бастан адамға тән табиғи құқықты іске асыруға барлық мүмкіндікті жасайтын саяси құрылыстың түрін іздейтін саясаттану әдісі

А) салыстырмалы D) тарихи

В) нормативтік Е) бихевиористік

С) әлеуметтік

14 Саясаттанудың қызметтері (артығын алып тастаңыз)

А) танымдық D) демографиялық

В) бағалау Е) болжау

С) реттеушілік, басқару

15 Саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға саяси баға беретін саясаттану қызметі

А) танымдық D) болжау

В) бағалау Е) дұрыс жауап жоқ

С) реттеушілік, басқару

16 Адамдардың саяси өмірінде өзін-өзі ұстауына, іс-әрекетіне тікелей әсер ететін саясаттану қызметі

А) танымдық D) болжау

В) бағалау Е) дұрыс жауап жоқ

С) реттеушілік, басқару

17 Саяси білім қоғамдағы оқиғаларды танып-білуге, олардың саяси мәнін түсінуге және болашақты болжауға мүмкіндік беретін саясаттану қызметі

А) танымдық

В) бағалау

С) реттеушілік, басқару

D) болжау

Е) дұрыс жауап жоқ

18 Белгілі бір саяси жағдайларда алдыңғы қатарлы, озық саяси өзгерістер жасауға бағытталған ғылыми негізделген болжаумен аяқталатын саясаттану қызметі

А) танымдық

В) бағалау

С) реттеушілік, басқару

D) болжау

Е) дұрыс жауап жоқ

19 Зерттелетін мәселені шешу үшін үлгі ретінде алынған теория

А) сәйкестендіру

В) парадигма

С) тарихи

D) салыстырмалы

Е) нормативтік

20 Саясаттану парадигмалары (артығын алып тастаңыз)

А) теологиялық

В) натуралистік

С) әлеуметтік

D) тиімді

Е) нормативтік

2 Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері (Антика мен Орта ғасыр кезеңдері)

1 «Мемлекет», «Саясатшы», «Заңдар», «Софист», «Парменид» еңбектерінің авторы:

A) Аристотель D) Августин

B) Платон E) Аквинский

C) Цицерон

2 Мына философ мемлекет пайда болу туралы осындай пікірлер айтқан: адамдар қажеттіліктерін жеке-дара өтей алмайды. Олар өмір сүру үшін тамақ, киім өндірулері, үй салулары және т.т. жасаулары керек. Біреулері егіншілікпен, екіншілері тігіншілікпен, үшіншілері құрылысшылықпен, төртіншілері етікшілікпен және т.с.с айналысады. Сөйтіп, олардың бәрі бірігіп қана қажеттіліктерді өтейді. Осы бірігудің арқасында қоғам, мемлекет пайда болады:

A) Аристотель D) Августин

B) Платон Е) Аквинский

C) Цицерон

3 Платонның саяси көзқарастары бойынша адамдардың үш үлкен әлеуметтік тобын көрсетіңіз:

A) әкімдер, қорғаушылар, абыздар

B) әкімдер, әскери қолбасшылар, абыздар

C) әкімдер, қорғаушылар, егіншілер

D) абыздар, әскери қолбасшылар, өндірушілер

E) әкімдер, қорғаушылар, өндірушілер

4 Платон ойынша мемлекеттің негізгі түрлері:

A) аристократия, тимократия, олигархия, демократия, тирания

B) аристократия, полития, монархия, республика, тирания

C) монархия, республика, автократия, демократия, тирания

D) монархия, республика, автократия, демократия, полития

E) монархия, республика, автократия, демократия, тимократия

5 Платон ойынша аристократия -

A) мемлекет күшпен басып алушы қолында болады

B) мемлекет халықтың қолында болады

C) мемлекет азғантай топ қолында болады

D) мемлекеттік билік бір адам қолында болады

E) мемлекетті ақсүйектер билейді

6 Платон ойынша тимократияның ерекшелігі:

A) мемлекет күшпен басып алушы қолында болады

B) мемлекет халықтың қолында болады

C) мемлекет азғантай топ қолында болады

D) мемлекеттік билік бір адам қолында болады

E) мемлекетті ақсүйектер билейді

7 Платон ойынша олигархия -

A) мемлекет күшпен басып алушы қолында болады

B) мемлекет халықтың қолында болады

C) мемлекет азғантай топ қолында болады

D) мемлекеттік билік бір адам қолында болады

E) мемлекетті ақсүйектер билейді

8 Платон ойынша демократия -

A) мемлекет күшпен басып алушы қолында болады

B) мемлекет халықтың қолында болады

C) мемлекет азғантай топ қолында болады

D) мемлекеттік билік бір адам қолында болады

E) мемлекетті ақсүйектер билейді

9 Тирания дегеніміз:

A) мемлекет күшпен басып алушы қолында болады

B) мемлекет халықтың қолында болады

C) мемлекет азғантай топ қолында болады

D) мемлекеттік билік бір адам қолында болады

E) мемлекетті ақсүйектер билейді

10 Платон ойынша ең жақсы мемлекет, бұл -

A) аристократия D) демократия

B) тимократия Е) тирания

C) олигархия

11 Саясаттанудың әкесі деп қай философ болып саналады?

A) Аристотель C) Цицерон D) Августин

B) Платон Е) Аквинский

12 «Саясат», «Афиналық полития», «Этика», «Риторика» еңбектерінің авторы:

A) Аристотель C) Цицерон D) Августин

B) Платон E) Аквинский

13 Қай философ мемлекет – қауымның дамыған түрі, ал қауым – отбасының дамыған түрі, мемлекетке адамдар белгілі бір игілікке жету үшін бірігеді ұсынды?

A) Аквинский C) Платон D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

14 «Мемлекет туралы», «Заңдар туралы», «Міндеттер туралы» еңбектерінің авторы:

A) Аквинский C) Платон D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

15 Антикалық заманның қай ойшылы басқарушы мен басқарылушылар арасындағы байланыстың құқықтық принципін құрды?

A) Аквинский C) Платон D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

16 Христиан философиясының негізгі қағидаларын зерттеген тұлға. Оның саяси көзқарастары «Құдай қаласы туралы» деген еңбегінде баяндалған:

A) Аквинский C) Платон D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

17 Мына философ барлық әлеуметтік, мемлекеттік және құқықтық мекемелер мен заңдарды адамның күнәсінің нәтижесі деген:

A) Аквинский C) Платон D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

18 Христиан дінінің саяси теориясын жасап, шыңына жеткізген монахы, «Билеушілердің басқаруы туралы», «Теологияның жиынтығы» деген еңбектерінің авторы:

A) Аквинский C) Платон D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

19 Қай философ ойынша, билік құдайдың құдыретімен орнайды, сондықтан патшалық билік жоғары діни билікке бағынуы керек. Онық түсіндіруінше, аспанда құдай, жерде Рим папасы билеуі тиіс:

A) Аквинский D) Цицерон

B) Августин E) Аристотель

C) Платон

20 Мына философ Аристотельдің адам қоғамдық және саяси тірі жәндік деген пікірін пайдаланды:

A) Аквинский

B) Августин

C) Платон

D) Цицерон

E) Аристотель


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав