Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодія української літературної мови з територіальними діалектами та іншими слов’янськими мовами.

Читайте также:
  1. Архаїчні джерела української культури
  2. В чому ви вбачаєте здобутки та прорахунки української дипломатії у сучаснихгеополітичних перетвореннях?
  3. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага, надлишок, дефіцит
  4. Взаємодія туризму і навколишнього середовища.
  5. Видатні діячі української діаспори та їх внесок у розвиток культури.
  6. Гіпотези про походження української мови.
  7. Громадянська війна:Криза Української козацьої держави60-80-ті роки ХУІІст
  8. Ділова мова як основа формування норм донаціональної літературної мови. Мова українських грамот ХІV–ХV ст.
  9. Європейське Відродження як контекст української культури. Гуманізм та універсалізм художньої картини епохи Відродження.

 

Мова художньої літератури („Слово о полку Ігоревім”).

З художньої літератури періоду України-Русі зберігся тільки один твір — «Слово о полку Ігоревім». Його особливість, на відміну від західноєвропейських героїчних епосів, полягає в тому, що він не стандартний, а суто авторський, хоч ім’я його творця й не збереглося.
Автор «Слова» майстерно використовує постійні епітети, характерні для східнослов’янського фольклору. Ще одна особливість авторської мови полягає в тому, що епітети-означення, часто перебуваючи стосовно іменника в постпозиції, посилюють емоційну насиченість епічної оповіді. В основі метафор лежить антропофікація предметів і явищ навколишнього середовища. Мова «Слова» ритмізована. Цей ритм не можна окреслити жодним із тепер побутуючих розмірів, але він існує.

З морфологічних рис привертає до себе увагу характерне для південноруської мови закінчення -ть у формах дієслів теперішньомайбутнього часу. У поемі є такі слова і форми, які пізніше локалізувалися в українській мові. Використовуються і церковнослов’янізми, особливо тоді, коли в руській мові немає слова для позначення певного поняття або ж для посилення урочистості звучання.

_____4_____

Концептуальні термінологічні поняття курсу. Розмежування понять „літературна мова”, „мова художньої літератури”, „народнорозмовна мова”, „старослов’янська (церковнослов’янська) мова”, „слов’яноруська (слов’яноукраїнська) мова”.

Літерат́урна мóва — це оброблена, унормована форма національної мови, як в писемних так і в усних різновидах, що обслуговує культурне життя народу та всі сфери його суспільної діяльності: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей. Вона характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, стилістичною диференціацією.

Мова художньої літератури (Поетична мова) — мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб створення естетичної реальності, найповніше виявляє творчі можливості кожної національної мови. М.х.л. співвідноситься з літературною (унормованою і кодифікованою) мовою та художнім мовленням, але зв'язок з літературною мовою трактують по-різному, нерідко розглядають як один із функціональних стилів, літературної мови, а також інтерпретують як мову в її естетичній функції, як матеріал мистецтва (при цьому йдеться вже не про окремий стиль, а про особливий модус мови взагалі). У М.х.л. входять усі структурні рівні літературної мови та елементи розмовної мови, діалектів. Ця естетично організована мовна система виявляє себе у певних стилях (белетристичному, поетичному тощо) та в сукупності індивідуальних стилів (ідіостилів) кожного з письменників і реалізується в їх художньому мовленні (текстах).

Народно-розмовна мова – стилістично більш низька, менш нормована форма мови. В неї найширший мовний колектив, адже вона доступна індивідам з будь-яким рівнем освіти.

Народно-розмовна мова - це загальноприйнята форма існування мови, яка не є внормованою і застосовується в повсякденному житті народу. Народно-розмовна форма ґрунтується на узусі звичаї , тобто на загальноприйнятому вживанні слів і речень у мовленні. Народно-розмовна мова має додаткову підсистему, яка називається просторіччям. Просторіччя - це сукупність засобів усного, розмовного мовлення, які не мають системного характеру, не є внормованими, характеризуються грубуватістю через неосвіченість носіїв.

СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА — перша писемно зафіксована слов’ян. літ. мова, створена Кирилом і Мефодієм на базі одного з праслов’ян. діалектів — солунського — для репрезентації слов’ян. мовою богослужб. і каноніч. книг. С. м. близька до праслов’янської мови і зберігає багато архаїзмів, утрачених ін. слов’ян. мовами. Обслуговувала переважно культові потреби. С. м. називають ще староцерковнослов’янською.

Слов'яноруська (славенороська) мова, назва, що виникла наприкінці 16 ст. і була спопуляризована Павлом Житецьким (1889) для тогочасної українсько-білоруської книжної форми літературної мови, уживаної в науково-публіцистичних жанрах та вищому стилі художніх творів 15 — 18 ст. Слов'яноруська мова розвинулася з староукр. мови 11 — 14 ст., що в 14 — 15 ст. зазнала архаїзації й сер.-болг. і серб. Впливу. Від староукраїнської книжної літературної мови слов'янорруська мова різниться з лексично-словотвірного й стилістичного, погляду (латинізми, полонізми, калькові словоскладання). Слов'яноруську мову нормували граматики «Адельфотес» (1591), , Лаврентія Зизанія (1596), Мелетія Смотрицького (1619), разом з її скороченою переробкою, може, Атанасія Пузини, виданою 1638 у Крем'янці; лексичну кодифікацію подавали «Лексис…» Л. Зизанія (1596), «Лексикон славеноросский…» Памва Беринди (1627 і 1653); рукописні «Синоніма славеноросская» й версії латинослов. (1642 і пізніші копії)...

Загрузка...

 


Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав