Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
  1. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
  4. III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
  5. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  6. Викладач, який видав завдання____________________________________
  7. Вимоги й завдання до методики навчання плаванню
  8. Вихідні дані завдання й проміжні розрахунки
  9. Виховні завдання
  10. Вказівки по оформленню комплексного завдання.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

 

 

Програма

Нормативної навчальної дисципліни

Підготовки магістрів

Зі спеціальності

8.18010003 «судова експертиза» (шифр за ОПП: ГСЕД 1.1.1)

 

Донецьк

Рік


Форма № Н-3.03

 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

 

- д.філос.н., професор Гребеньков Г.В.

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою

 

“_______”__________________ 20___ року, протокол №__
ВСТУП

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності «судова експертиза».

Предметом навчальної дисципліни є людина як цілісна психосоціальна істота в комплексі її внутрішніх (духовних) то соціально-інструментальних явищ; структура та функціональні прояви людини на рівні її особистісних феноменів: характеру, характерологічної типології, типології правової особистості.

Міждисциплінарні зв’язки: «Криміналістичне вчення про сліди злочинів», «Професійно-психологічна підготовка працівників експертних установ», «Судова почеркознавча експертиза», «Судова портретна експертиза».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Людина як предмет філософсько-психологічного та правового знання.

2. Людина в правовому бутті: соціальна антропологія в контексті кримінально-правових досліджень.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ” є придбання та засвоєння основних знань про людину як соціокультурну істоту в її структурно-функціональному й динамічному вимірах в контексті соціально нормативного та девіантного типу життєдіяльності.

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ” є формування системних уявлень про особистість як суб’єкту і об’єкту суспільного життя; накопичення знань про зміст розвитку, формування, становлення, соціальної адаптації та соціалізації особистості; висвітлення проблемних аспектів, які пов’язані з поведінкою особистості, а саме правомірною та неправомірною (кримінальною) поведінкою. Особливу увагу слід звернути на прояви кримінальної поведінки особистості у вимірі сучасного соціального простору.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти магістратури повинні:

знати:методологічні і теоретичні засади соціальної антропології; особливості особистості, її життєдіяльності; структуру особистості; закономірності та механізми формування соціалізації та соціально-психологічної адаптації особистості; особливості психічних явищ особистості, у тому числі характеру; розуміння сутності характеру, його структури, формування рис характеру, гармонічний та дисгармонічний розвиток характеру, наявність акцентуацій характеру, взаємозв’язок характеру та правомірної поведінки.

вміти:визначати особливості індивідуальності людини з точки зору гармонічності чи дисгармонічності характеру; диференціювати рівні поведінки особистості та характеризувати їх сутність й розуміти їх вплив на суспільство; відрізняти за сутністю кримінальну поведінку, виділяти основні детермінанти цієї поведінки як психологічного, так і соціального характеру; враховувати особливості особистісної комунікації в аспекті психологічної та педагогічної роботи з «кримінальною» особистістю.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредита ECTS.

 


Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Электронная коллекция| Змістовий модуль 2. Людина в правовому бутті: соціальна антропологія в контексті кримінально-правових досліджень.

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав