Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 1. Конституційне процесуальне право України як галузь, юридична наука та навчальна дисципліна.

Читайте также:
  1. A) предложения вправо.
  2. C) осуществление правосудия только судом
  3. I Нормативные правовые акты
  4. I-IV Государственные Думы в России. Избирательные законы. Полномочия, правовой статус депутатов
  5. I. Количественные данные об объекте Мониторинга правоприменения.
  6. I. Профилактику экологических правонарушений.
  7. II. Нормативно-правовые акты делятся на: законы и подзаконные акты.
  8. II. Оценка объекта мониторинга правоприменения.
  9. IV. Христианская этика и светское право
  10. Quot;МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

(2 год)

Під час вивчення теми необхідно визначити поняття «Конституційного процесуального права України», окреслити її предмет як галузі права, а також виявити та проаналізувати спільне і відміне у сутності понять та предметі правового регулювання «Конституційного процесуального права України» і «Конституційного права України». Необхідно окреслити метод правового регулювання даної галузі права, а також визначити місце конституційного процесуального права в національній системі права України та зміст його зв’язків з іншими галузями права.

В межах аналізу «Конституційного процесуального права України» як галузі права необхідно торкунутися увагою таких категорій як: конституційно-процесуальні норми (їх особливості та класифікація); конституційно-процесуальні відносини: поняття та зміст, суб’єкти та об’єкти; юридичні факти; конституційно-процесуальні строки: поняття, види, початок і перебіг; поняття та види конституційних процедур тощо. Важливим для розуміння сутності конституційних процесів є з’ясування джерел «Конституційного процесуального права України» та місця Конституції України в них.

Аналізу підлягають також поняття і предмет «Конституційного процесуального права України» - як галузевої юридичної науки, а також як навчальної дисципліни.

Питання для обговорення:

1. Поняття, предмет і метод конституційного процесуального права як галузі права. Місце конституційно-процесуального права в системі права України.

2. Принципи конституційного процесуального права.

3. Джерела конституційного процесуального права.

4. Конституційно-процесуальні норми, їх особливості та класифікація. Відмінності норм конституційного процесуального права від норм матеріального права та процесуальних норм інших галузей права.

5. Конституційно-процесуальні відносини: поняття та зміст, суб’єкти та об’єкти. Юридичні факти.

6. Конституційне процесуальне право як наука: становлення і розвиток. Методологія, джерела та завдання науки конституційно-процесуального права.

7. Конституційне процесуальне право України як навчальна дисципліна.

 

Термінологічне завдання:

Конституційна процедура; конституція; конституційно-процесуальні норми; конституційно-процесуальне право; предмет правового регулювання; метод правового регулювання; методологія; методи юридичної науки; система права; система конституційно-процесуального права; норма права; інститут права; галузь права; джерела права; джерела конституційного процесуального права; нормативно-правовий акт; закон; принципи права; принципи конституційно-процесуального права; конституційно-процесуальні відносини; конституційно-процесуальні строки; конституційно-процесуальні гарантії.

Контрольні запитання:

1. Перелічіть ознаки, які дають змогу ідентифікувати конституційне процесуальне право як самостійну галузь права.

2. Окресліть особливості предмета і метода конституційно-правового регулювання.

3. Дайте класифікацію джерел конституційного процесуального права.

4. Розкрийте суть та значення санкції в конституційно-процесуальному праві.

5. Охарактеризуйте поняття та види конституційних процедур.

6. Дайте характеристику конституційно-процесуальним строкам: поняття, види, початок і перебіг.

7. Розкрийте місце Конституції як основного джерела конституційного процесуального права.

8. Визначте зв’язок конституційного процесуального права з конституційним правом України та іншими галузями права.

Методичне завдання (виконати письмово):

1. Назвіть номери статей Конституції України, які містять конституційно-процесуальні норми (свою відповідь обґрунтуйте).

2. Наведіть приклади конституційних процедур, що регулюються статтями Конституції України.

3. Користуючись Законом України «Про вибори Президента України» та Конституцією України:

а) проаналізуйте структуру конституційно-процесуальної норми та прокласифікуйте її за різними ознаками (не менше 3 норм);

б) наведіть приклади конституційно-процесуальних правовідносин, визначте суб’єкти, об’єкт, зміст правовідносин та наведіть юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи припинення цих право відношень (не менше 3).

4. Керуючись ЗУ «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року здійсніть тлумачення терміну «практика Європейського суду з прав людини як джерело права».

Реферати:

1. Конституція як форма (джерело) конституційного права України.

2. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни.

3. Конституційно-процесуальні строки: поняття, види, початок і перебіг.

4. Матеріальні та процесуальні норми в Конституції України.

5. Конституційний процес у вітчизняній конституційно-правовій науці: еволюція поглядів щодо розуміння поняття, сутності та значення.

Література:

1. Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. Ярославль, 1980.

2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2000.- С. 3-7..

3. Бориславський Л. Форми реалізації конституційно-правових норм // Вісник Львівського університету. Серія юридична.-2000.-Випуск 35.- С.176-180.

4. Бориславський Л.В. Державно-процесуальні строки: поняття, види. В кн. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 2 регіональної конференції. Л., 1996.

5. Васильев А.М. О правоприменении в процессуальном праве. В кн. «Проблемы соотношения материального и процесуального права», М. 1980.

6. Горшенев В.М. О природе процессуального права. Правоведение. 1974, №2.

7. В.М.Горшенев, П.С.Дружков. О системе процесуального права в советском государстве. Вопросы правоведения. 1970, вып.5

8. И.А.Ким: В.С.Основин. Государственно-правовые процесуальные нормы и их особенности. «Правоведение», 1967, №4.

9. Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К.: Український центр правничих студій, 1999. - 376с.

10. Конституційне право України. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / За ред. В.Ф.Погорілка. - 4-е вид. - К.: Наукова думка. - 2003.- 732 с.

11. Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.- 544 с.

12. Кутафин О.Е.Источники конституционного права Росийской Федерации. – М.:Юристь, 2002. – 348 с.

13. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристь, 2001. – 444 с.

14. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Навч.посібник.- К.:Юрінком Інтер, 2000. - С.5-27.

15. В.О.Лучин Процесуальные нормы в советском государственном праве. М.1976.

16. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения.- М., 1997.

17. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М.: Норма, 2003.

18. Муніципальне право України: Підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.- К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.5-51.

19. В.С.Основин. Процесуальные отношения в советском государственном праве.// Сов.гос. и право. 1982, №8.

20. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61;

21. М.Пухтинський. Конституційно-правова відповідальність у системі місцевих Рад. В зб. Правова держава. Вип.2, К.: «Наукова думка», 1992.

22. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. М., 1972.

23. Степанюк О. Норми конституційного права України., Чернівці, 1994

24. В.Тацій, Ю.Тодика. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрун­тованості. Віче, 1995, №4.

25. Теория юридического процеса. Под ред. Горшенева В.М. Харьков, 1985.

26. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: «Фолио»: «Райдер», - 1998.- 292

27. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Підручник. - К.:Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.

28. Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. - 1999. - № 6.

29. Шемшученко Ю., Погорілко В. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(33)-3(34).- c.213-214.

30. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61;

31. Бориславський Л.В. Державно-процесуальні строки: поняття, види. В кн. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 2 регіональної конференції. Л., 1996.

32. Бориславський Л.В. Форми реалізації конституційно-правових норм. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія юридична. Вип.35, Л.2000, с.176 – 179.

33. Горшенев В.М. О природе процессуального права. Правоведение. 1974, №2.

34. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения.- М., 1997.

35. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М.: Норма, 2003.

 

Тема 2. Виборчий процес в Україні

(2 год)

Характеризуючи виборчу систему України сліз звернути увагу на те, що вибори є процесом формування представницьких органів та обрання службових осіб. Важливим в цьому аспекті є дослідження різноманітних класифікацій виборів та правової основи їх проведення, яке повинно здійснюватися сааме через ааналіз джерел виборчого права України та через дослідження ступеня реалізації принципів виборчого права та процесу. В межах вивчення даної теми доцільним буде аналіз поняття виборчого процессу, його засади. Також актуальним буде вивчення такого явища як виборча кампанія та її стадії: підготовча, основна, агітаційна, підсумкова. Важливим в цьому аспекті є ознайомлення з інститутом визнання виборів такими, що не відбулися або недійсними. Не можна оминути увагою важливість гласності при підготовці і проведенні виборів, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення виборів.

Питання для обговорення:

1. Вибори як процес формування представницьких органів та обрання посадових осіб. Види виборів. Законодавче регулювання порядку проведення виборів.

2. Виборчий процес: поняття, суб’єкти та стадії (підготовча; основна; агітаційна; підсумкова).

3. Організація і проведення виборів Президента України:

а) проведення заходів по підготовці виборів. Порядок висування та реєстрації кандидатів у Президенти України;

б) проведення передвиборної агітації та реалізація гарантій діяльності кандидатів. в)Процедура голосування та визначення результатів виборів.

4. Організація проведення виборів народних депутатів України:

а) порядок призначення виборів народних депутатів України;

б) форми ведення передвиборної агітації. Обмеження та заборони проведення передвиборної агітації.

в) організація голосування та встановлення результатів виборів та вступ на посаду народного депутата України.

5. Вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів:

а) порядок і строки призначення виборів депутатів і голів рад, організаційні заходи по підготовці виборів;

б) процедура висування кандидатів, реєстрація кандидатів, організація та проведення голосування;

в) встановлення підсумків голосування та результатів виборів. Порядок повторного голосування та повторних виборів.

 

Термінологічне завдання:

Виборчий процес; виборче право; вибори; виборча квота; відкріпні посвідчення; виборча комісія; виборча дільниця; народний депутат; повторні вибори; позачергові вибори; голосування; передвиборча агітація; одномандатний виборчий округ; Центральна виборча комісія; мажоритарна виборча система; пропорційна виборча система; змішана виборча система; виборчий округ; багатомандатний виборчий округ.

 

Контрольні запитання:

1. Якими правовими актами визначаються строки початку і закінчення окремих етапів виборчого процесу?

2. Хто є суб’єктами виборчого процесу?

3. Якими процесуальними правами наділені на виборах народних депутатів політичні партії?

4. Який порядок утворення виборчих дільниць?

5. Який порядок утворення виборчих комісій?

6. Які основні особливості складання списків на виборах народних депутатів України?

7. Які особливості голосування за відкріпними посвідченнями?

8. Які особливості голосуваня за місцем перебування виборців?

9. Як проводиться підрахунок голосів на виборчій дільниці? У яких випадках проводиться повторний підрахунок голосів?

10. Як визначається виборча квота?

11. Який порядок реєстрації обраних народних депутатів України?

12. Яка процедура заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені?

13. Які особливості висування і реєстрації кандидатів на посаду сільского, селищного, міського голови?

14. Яка процедура формування виборчих комісій на місцевих виборах?

Методичне завдання:

І. Вкажіть (із посиланням на відповідну норму права) які з перелічених дій члена ДВК порушують чинне законодавство:

1. Вимога надати бюлетень для огляду, висловлена під час сортування бюлетенів.

2. Сортування бюлетенів з олівцем у руці.

3. Перерахунок бюлетенів, поданих за кандидатів, після того, як підрахунок зробив визначений головою член комісії.

4. Вимога голови ДВК до офіційного спостерігача залишити приміщення, де

ведеться підрахунок голосів.

5. Розпечатування пакету із предметами після завершення підрахунку бюлетенів.

6. Член ДВК бере пачку бюлетенів зі столу і виходить убік для перерахунку.

7. Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем.

8. Член ДВК, який виконує сортування бюлетенів, кожен бюллетень показує всім присутнім.

9. Член ДВК вимагає не враховувати бюлетені, які вийнято зі скриньки, в якій відсутній контрольний лист.

10. Підписання частково заповненого протоколу про підрахунок голосів.

Практичне завдання:

1. На дільниці у районній лікарні головний лікар подав до ДВК відомості про хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, за 11 днів до виборів. ДВК склала список виборців. За 3 дні до виборів (22 березня) до ДВК звернулась з заявою уповноважена осоаба блоку, в якій вона стверджує, що більше половини хворих з лікарні виписались, натомість прибули інші.

Які дії має вчинити ДВК для забезпечення виборчих прав громадян, які перебувають на лікуванні?

 

2. Від 6.15 аж до 7.00 на виборчій дільниці немає кворуму дільничої виборчої комісії – присутні не більше половини складу комісії. О 7.00 потрібно починати голосування.

Якими мають бути дії ДВК?

 

3. О 6.15 до до виборчої комісії звернувся один із кандидатів із проханням ще почекати 10-15 хвилин із початком підготовчого засідання та проведенням підготовчих процедур, опечатуванням виборчих скриньок, тому що трохи затримуються офіційні спостерігачі (зокрема, від міжнародних організацій).

Як поступити у цій ситуації ДВК?

Реферати:
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав