Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Й нарешті, на завершення теми, необхідно зупинитись на системі міжнародного права, яку утворює велика кількість галузей та інститутів.

Читайте также:
  1. Административное наказание в виде лишения специального права, предоставленного физическому лицу. Производство по исполнению постановления о данном административном наказании.
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  3. Ваш правовой статусправа, обязанности и ответственность от рождения до достижения совершеннолетия
  4. Великая Отечественная война
  5. Великая отечественная война (1941-1945гг.)
  6. Великая Отечественная война и ее итоги. Роль СССР во II Мировой войне.
  7. Великая Отечественная война советского народа.
  8. Великая отечественная война.
  9. Великая Отечественная война. Коренной перелом и победоносное завершение.
  10. Великая Отечественная война: основные этапы, события. Хронология событий.

 

Тема 2. Історія міжнародного права

Об’єктивні причини розвитку зовнішніх зв’язків між народами. Розвиток міжнародних відносин як передумова виникнення міжнародного права. Теорії щодо моменту виникнення міжнародного права. Дискусійність питання про періодизацію історії міжнародного права.

Загальні риси міжнародного права Давнього світу. Особливості становлення міжнародного права у різних країнах.

Міжнародне право Давньої Греції та Риму. Особливості таких інститутів, як право війни, право міжнародних договорів, посольське право. Загальні риси правового статусу громадян та іноземців. Інститут проксенів як прообраз консульських установ Давній Греції. Зародження права міжнародних організацій на прикладах міждержавних союзів давньогрецьких міст–полісів. Роль давньоримського jus gentium для розвитку міжнародного права. Інститут патронату як прообраз консульських установ у Римській імперії. Морське право Давнього Риму. Категорія „mare nostrum” як визначальна для формування морського права Давнього Риму.

Міжнародне право давніх країн Сходу (Індія, Китай). Особливості, характеристика основних інститутів міжнародного права того періоду. Право війни Давньої Індії як взірець гуманності. Політика „цаньши” як визначальна риса права війни Давнього Китаю.

Загальні риси міжнародного права Середньовіччя. Визначальна роль християнської церкви у формуванні норм міжнародного права. Початок глобалізації міжнародних відносин. Право війни. Війна як легальний засіб вирішення міжнародних спорів. Початок розвитку інституту мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Право міжнародних договорів Середньовіччя. Способи забезпечення виконання міжнародних договорів. Загальні риси посольського права. Виникнення консульського права. Особливості правового статусу іноземців. Міжнародне морське право Середньовіччя. Початок формування підходів до розмежування морських просторів: територіальні море, відкрите море. „Mare Liberum” Гуго Гроція як основа формування сучасного режиму відкритого моря. Особливості статусу держави як суб’єкта міжнародного права. Формування поняття „суверенітет” як необхідної риси держави.

Міжнародне право Київської Русі, його визначальні характеристики. Стосунки Київської Русі із прилеглими державами.

Міжнародне право у період переходу від феодальних до буржуазних суспільних відносин. Конгреси суверенів Європи як нова форма співпраці держав. Визначальна роль Вестфальського мирного договору 1648 р. для розвитку міжнародного права.

Загальні риси класичного міжнародного права. Дискусійність питання щодо періодизації класичного міжнародного права.

Особливості міжнародного права у період з 1648 до 1815 рр. (між підписанням Вестфальського мирного договору та проведенням Віденського конгресу). Роль Великої французької буржуазної революції для зміни європейського правопорядку. Французька Декларація прав людини та громадянина 1789 р. як основа формування міжнародного гуманітарного права. Французька Декларація міжнародного права 1795 р.

Особливості міжнародного права у період з 1815 до 1919 рр. (між проведенням Віденського конгресу та створенням Версальсько–Вашингтонської системи). Міжнародні конгреси як провідна форма міжнародних відносин ХІХ ст. Віденський конгрес 1814–1815 рр., Паризький конгрес 1856 р., Берлінський конгрес 1878 р. Гаазькі конференції миру 1899 та 1906–1907 рр. Особлива роль гаазьких конвенцій для гуманізації воєнних дій та підвищення ролі мирних засобів вирішення міжнародних спорів.

Створення перших міжнародних організацій як форми міжнародного співробітництва. Визначення правового статусу різноманітних просторів земної поверхні: міжнародні ріки, міжнародні канали, міжнародні протоки.

Перша світова війна як результат кризи міжнародних відносин. Перегрупування воєнно–політичних сил у світі як наслідок війни. Особливості міжнародного права у період з 1919 до 1945 рр. (між створенням Версальсько–Вашингтонської системи та створенням ООН). Версальсько–Вашингтонська система. Створення та діяльність Ліги Націй. Кодифікація міжнародного права у її актах. Пакт Бріана–Келлога 1928 р. – перша спроба відмови від війни як засобу вирішення міжнародних спорів. Ідеологізація міжнародних відносин. Неспроможність Ліги Націй у справі збереження миру та міжнародної безпеки наприкінці 20–х – 30–х рр. ХХ ст. Друга світова війна та її наслідки для міжнародного співтовариства.

Сучасне міжнародне право. Створення ООН. Статут ООН 1945 р. як основа сучасного міжнародного правопорядку. Загальні риси сучасного міжнародного права, його антивійськова, антиколоніальна спрямованість, гуманітарний характер. Основні напрямки розвитку міжнародного права як системи міжнародно–правових норм у ХХ ст. Пріоритетна роль міжнародного договору як джерела міжнародного права. Кодифікація норм міжнародного права. Міжнародні організації як основна постійна форма міжнародного співробітництва. Деідеологізація та універсалізація міжнародних відносин та міжнародного права. Глобалізаційні проблеми сучасності. Напрямки розвитку міжнародного права у ХХІ ст.

Питання:

1. Дайте періодизацію історії міжнародного права.

2. Охарактеризуйте міжнародне право Древньої Греції і Древнього Риму.

3. Назвіть інститути міжнародного права, що діяли в середні віки

4. У чому полягає значення Вестфальского світу 1648 року для розвитку міжнародного права?

5. У чому полягають особливості міжнародного права ХIХ століття?

6. У чому полягає відмінність класичного міжнародного права і сучасного міжнародного права?

Література:

1. Баскин 10. А., Фельдман Д. И. История международного права. М., 1990.

2. Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основи теорії: підручник для студентів вищ. навч. закладів / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 605 с.

3. Гердеген М. Міжнародне право / Гердеген М. – Перек. з нім. 9-го вид., перероб. і доп. – К.: К.І.С., 2011. – 516 с.

 

Тема 3. Норми та джерела міжнародного права

Поняття, правова природа, характерні риси та значення норм міжнародного права. Структура норми міжнародного права та особливості її створення. Класифікація норм за сферою дії, колом суб’єктів, формою закріплення, предметом регулювання, способом регулювання, функціональним призначенням. Імперативні та диспозитивні норми. Особливість норми jus cogens. Співвідношення договірно-правових и звичаєво-правових норм міжнародного права.

Поняття і сутність джерел міжнародного права. Форми правотворчої діяльності в міжнародному праві. Міжнародний договір – головне джерело сучасного міжнародного права. Соціальна і юридична природа міжнародного договору. Форми угод суб’єктів міжнародного права. Міжнародний звичай як джерело міжнародного права. Значення міжнародного звичаю в сучасному міжнародному праві. Засоби формування міжнародних звичаїв. Особливості реалізації міжнародних звичаїв. Класифікація міжнародних звичаїв. Співвідношення міжнародного звичаю і міжнародного договору. Допоміжні засоби врегулювання міжнародних відносин.

Семінарське заняття (1 год.)

 

Питання:

1. Охарактеризуйте основні етапи утворення норм міжнародного права.

2. У чому полягає вираження opinio juris при формуванні договірних та звичаєвих міжнародно-правових норм?

3. Чи містить, на Вашу думку, ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН перелік джерел міжнародного права?

4. Наведіть основні ознаки міжнародного звичаю. Який статус отримає звичаєве правило поведінки за умови відсутності згоди держав на його юридичну обов’язковість?

5. Перерахуйте допоміжна засоби для врегулювання міжнародних відносин. Чому їх не можна вважати джерелами права?

Література:

4. Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основи теорії: підручник для студентів вищ. навч. закладів / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 605 с.

5. Гердеген М. Міжнародне право / Гердеген М. – Перек. з нім. 9-го вид., перероб. і доп. – К.: К.І.С., 2011. – 516 с.

6. Даниленко Г. М. Звичай в сучасному міжнародному праві / Даниленко Г. М. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

7. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юр. факультетов и вузов / Лукашук И. И. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 415 с.

8. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе международного публичного права / Смбатян А.С. – М.: Статут, 2012. – 270 c.

Нормативні джерела:

1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. (ратифікована із застереженням і заявою Президією Верховної Ради УРСР 14 квітня 1986 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/995_118 – Назва з екрана.

2. Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010 – Назва з екрана.

3. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15– Назва з екрана.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав