Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники структури майна (активів) СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  2. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  3. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  4. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
  5. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  6. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.
  7. Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  8. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  9. б) показники, які характеризують результати праці економіста по фінансовій роботі
  10. БАНКРОТСТВО И ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Показник 2011р. 2012р. 2013р. Відхилення (+,-), в.п.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,005 0,000 0,001 -0,003
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,317 0,228 0,173 -0,144
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,421 0,929 0,994 -0,427
Коефіцієнт платоспроможності 0,005 0,000 0,001 -0,003
Коефіцієнт критичної ліквідності 1,421 0,929 0,994 -0,427
Коефіцієнт покриття запасів 1,475 1,652 1,376 -0,099

 

За даними табл. 2.4 значення коефіцієнта абсолютної ліквідності зменшилося на 0,003 в.п. Це означає, що рівень покриття поточних зобов’язань і забезпечень високоліквідними оборотними активами в 2011 році становив 0,5 %, а в 2013 році покриття поточних зобов’язань і забезпечень високоліквідними оборотними активами зменшилися до 0,02 %. Порівняння цього показника з нормативним значенням (≥0,2, або ≥20 %) свідчить про недостатню грошову платоспроможність підприємства.

Фактичне значення коефіцієнта швидкої ліквідності знизилося на 0,144 (із 0,317 до 0,173), загальної ліквідності - на 0,427 (із 1,421 до 0,994). Вони не відповідають нормативному значенню (≥0,7 і ≥1,0), і це вказує на низький рівень розрахункової та майнової платоспроможності підприємства. Так станом на кінець 2011 року поточні зобов’язання і забезпечення перевищують оборотні активи у 14,2 раза, а на кінець 2013 року – в 9,9 раза.

Фактичні значення допоміжних відносних показників оцінювання ліквідності та платоспроможності: коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт критичної ліквідності та коефіцієнт покриття запасів станом на кінець 2011 і 2013 років не відповідають нормативним значенням (відповідно ≥0,1, ≥1,0, ≥1,0), що підтверджує попередні висновки про неплатоспроможність підприємства.

Зниження у динаміці значень більшості основних і допоміжних коефіцієнтів ліквідності вказує на зниження рівня платіжних можливостей підприємства щодо виконання поточних зобов’язань і забезпечень з урахуванням використання відповідних груп платіжних засобів.

Фінансова стійкість - це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. До основних факторів, що визначають фінансову стійкість підприємства, належить фінансова структура капіталу (співвідношення позикових і власних коштів, а також довгострокових і короткострокових джерел коштів) і політика фінансування окремих складових активів (насамперед необоротних активів і запасів). Тому, проаналізуємо структуру фінансових ресурсів для оцінки фінансової стійкості СТОВ «НІКА»

Таблиця 2.5

Відносні показники оцінювання фінансової стійкості СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр. (станом на кінець року)

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення (+,-), в.п.
Показники структури джерел формування капіталу
Коефіцієнт фінансової автономії 0,324 0,103 0,095 -0,229
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,676 0,897 0,905 +0,229
Коефіцієнт фінансового ризику 2,086 8,734 9,535 +7,449
Коефіцієнт фінансової стабільності 0,479 0,114 0,105 -0,374
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів - - - -
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань і забезпечень - - - -
Коефіцієнт поточних зобов'язань і забезпечень 1,000 1,000 1,000 -
Коефіцієнт страхування бізнесу 0,006 0,004 0,003 -0,004
Коефіцієнт страхування власного капіталу 0,019 0,038 0,027 +0,007
Коефіцієнт страхування зареєстрованого кап. 4,983 4,902 4,902 -0,082
Показники стану основного капіталу
Коефіцієнт майна виробничого призначення 0,691 0,670 0,753 +0,062
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів 0,040 0,165 0,099 +0,059
Коефіцієнт нагромадження амортизації 0,043 -0,035 0,136 +0,093
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів 24,032 5,022 8,964 -15,068
           

 

Результати виконаних розрахунків (табл. 2.5) свідчить про наявність як позитивних, так і негативних тенденцій і ознак фінансової стійкості підприємства. Так, значення коефіцієнта концентрації позикового капіталу вказує на те, що на кінець 2013 року його частка у валюті балансу становить 90,5%. Це на 2,3 в. п. більше порівняно з 2011 роком. Коефіцієнт автономії відповідно зменшився з 0,324 до 0,095.

За коефіцієнтом фінансового ризику в 2011 році на 1 грн власного капіталу припадало 2,1 грн позикового капіталу, а в 2013 році – 9,5 грн. Відповідно значення коефіцієнта фінансової стабільності показує, що в 2011 році власний капітал перевищував позиковий капітал у 0,497 рази, а в 2013 році – у 0,105 рази.

Коефіцієнт майна виробничого призначення збільшився із 0,691 у 2011 році до 0,753 у 2013 році, коефіцієнт реальної вартості основних засобів збільшився з 0,040 до 0,099, що вказує на позитивну динаміку зростання частки основних засобів у валюті балансу.

Незважаючи на збільшення коефіцієнта нагромадження амортизації з 0,043 до 0,136, рівень зношеності основних засобів і нематеріальних активів залишається низьким, хоча і спостерігається певне погіршення функціонального стану необоротних активів підприємства.

За динамікою коефіцієнта співвідношення оборотних і необоротних активів підприємство знизило рівень забезпеченості необоротних засобів оборотними коштами. Якщо в 2011 році на 1 грн необоротних активів припадало 24,03 грн оборотних, то в звітному році – 8,96 грн.

Оцінка ділової активності передбачає визначення результа­тивності діяльності суб'єкта господарювання шляхом застосу­вання комплексної оцінки ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідно­шення темпів зростання основних показників, а також зумовлю­ють проміжні та кінцеві результати діяльності.

Метою аналізу ділової активності підприємства є розраху­нок відповідних аналітичних показників, виявлення тенденцій і причин їх змін для дослідження досягнутого рівня ефективності виробничо-господарської діяльності та визначення потенційних можливостей підприємства щодо підвищення останнього. Проаналізуємо динаміку показників оборотності активів і пасивів, які характеризують ділову активність СТОВ «НІКА».

 

 

Таблиця 2.6
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 60 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав