Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  3. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  4. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  5. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  6. Аналіз дебіторської заборгованості
  7. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  8. Аналіз діяльності конкурентів
  9. Аналіз існуючого ринку готельних послуг
Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення (+;-)
абсолютне відносне, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)       +39010 у 4,5 р. б.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       -37333 у 8,3 р. м
Середньорічна вартість активів   62208,5 97772,5 +73967,5 у 6,1 р. б
Середньорічна вартість оборотних активів 22855,5     +62579,5 у 4,7 р. б.
Середньорічна вартість запасів   34874,5 58194,5 +42723,5 у 4,8, р.б.
Середньорічна величина поточної дебіторської заборгованості   6886,5 9146,5 +5883,5 у 2,8 р. б.
Середньорічна вартість власного капіталу 7472,5     +2108,5 +28,2
Середньорічна величина поточної кредиторської заборгованості   48295,5   +53941 у 6,8 р. б.
Коефіцієнт обертання активів 0,798 0,991 0,593 -0,205 -25,6
Тривалість одного обороту активів, днів       +156 +34,5
Коефіцієнт обертання оборотних активів 0,831 1,124 0,679 -0,152 -18,3
Тривалість одного обороту оборотних активів, днів       +97 +22,4
Коефіцієнт обертання запасів 0,561 1,862 0,791 0,230 +41,0
Тривалість одного обороту запасів, днів       -187 -29,1
Коефіцієнт обертання поточної дебіторської заборгованості 5,820 8,956 6,341 +0,521 +9,0
Тривалість одного обороту поточної дебіторської заборгованості, днів       -5 -8,2
Коефіцієнт обертання власного капіталу 2,542 5,294 6,054 +3,512 у 2,4 р. б.
Тривалість одного обороту власного капіталу, днів       -82 -58,0
Коефіцієнт обертання поточної кредиторської заборгованості 0,611 1,344 0,675 +0,064 +10,5
Тривалість одного обороту поточної кредиторської заборгованості, днів       -56 -9,5
Тривалість операційного циклу, днів       -192 -27,2
Тривалість фінансового циклу, дн.   -34 -21 -136 у 2,2 р. м.

Результати розрахунку та аналізу динаміки показників ділової активності підприємства (табл. 2.6) свідчать про наявність як позитивних, так і негативних тенденцій щодо оцінювання оборотності активів і пасивів. Так, тривалість одного обороту активів збільшилася на 156 дні, що становить 34,5 %, запасів – зменшилася на 187 днів (-29,1%). Ці зміни пояснюються випереджаючим зростанням середньорічної вартості активів і запасів порівняно із зростанням показників чистого доходу.

Водночас негативним можна вважати уповільнення оборотності оборотних активів (на 97 днів, або 22,4 %), власного капіталу (на 82 дні, або 58,0 %), поточної дебіторської заборгованості (на 5 днів, або 2,8 %) та кредиторської заборгованості (на 9,5 %).

За формою №3 «Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)» за три роки проведемо комплексний аналіз руху грошових коштів на СТОВ «НІКА».

Таблиця 2.7

Аналіз руху грошових коштів на СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення (+;-)  
 
Чистий рух коштів від операційної діяльності       +1144  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -     +528  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності -   - -  
Чистий рух коштів за звітний період       +616  
Залишок коштів на початок року -     +23  
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів -     +1444  
Залишок коштів на кінець року       -805  

 

З урахуванням показників чистого руху коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності чисте надходження у 2011 році становило 938 тис. грн, а у 2013 році становило − 1554 тис. грн. Залишок коштів на кінець року зменшився з 938 до 133 тис. грн, або на 805 тис. грн, що відповідає інформації балансів. Отже, рух грошових коштів на підприємстві за видами діяльності в цілому є ефективним.

Таблиця 2.8
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 72 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав