Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. Cімейне консультування як вид діяльності
  2. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  3. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  4. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  5. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  6. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  7. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  8. Аналіз дебіторської заборгованості
  9. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  10. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
Показник 2011 р. 2012р. 2013 р. 2013р у % до 2011р.
сума, тис.грн частка,% сума, тис.грн частка,% сума, тис.грн частка,%
Чистий доход від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) 18992,0 х 61675,0 х 58002,0 х у 6,5 р.б.
Операційні витрати 19050,0 100,0 75595,0 100,0 56203,0 100,0 у 3 р.б.
у тому числі:              
а)собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) 8676,0 45,5 64928,0 85,9 46009,0 81,9 у 10,3 р.б.
б)адміністративні витрати 1321,0 6,9 2034,0 2,7 2603,0 4,6 у 4 р.б.
в)витрати на збут 2619,0 13,7 3047,0 4,0 5461,0 9,7 у 4,1 р.б.
г)інші операційні витрати 6434,0 33,8 5586,0 7,4 2130,0 3,8 +33,1
Валовий прибуток(збиток) 10316,0 х -3253,0 х 11993,0 х у 2,2 р.б.
У % до доходу від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) х 54,3 х - х 20,7 х
Інші операційні доходи   х   х   х +44,4
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток (збиток)   х -6359 х   х +72,1
Фінансові та інвестиційні доходи   х   х   х у 2,8 р.б.
Фінансові та інвестиційні витрати - х   х   х -
Фінансові результати до оподаткування: прибуток (збиток)   х -7502 х   х +50,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток - х - х - х -
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)   х -7502 х   х +45,4
Продовж. табл.2.8
А              
У % до чистого доходу від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) х 39,0 х - х 5,8 х
У % до валового прибутку х 71,8 х - х 28,1 х

 

За даними табл. 2.8 у 2013 році порівняно з 2011 роком чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)збільшився у 6,5 рази. Частка валового прибутку в доході від реалізації продукції знизилася з 54,3 до 20,7%. У структурі операційних витрат частка собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилася з 45,5 до 81,9%. По інших їх видах спостерігається зниження частки, що пояснюється скороченням адміністративних витрат (із 6,9 до 4,6%), витрат на збут (із 13,7 до 9,7%), інших операційних витрат (із 33,8 до 3,8%). У 2011 році частка чистого прибутку в чистому доході від реалізації продукції становила 39,0%, а у валовому прибутку – 71,8%. А у 2013 році частка чистого прибутку в доході від реалізації продукції становила 5,8 %, а у валовому прибутку – 28,1%.

Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. За даними форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форми №2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» проведемо розрахунки та проаналізуємо динаміку показників рентабельності та окупності СТОВ «НІКА»

 

Таблиця 2.9

Показники рентабельності та окупності СТОВ «НІКА»
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 52 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <== 10 ==> | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав