Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  2. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  3. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  4. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  5. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  6. Аналіз дебіторської заборгованості
  7. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  8. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  9. Аналіз діяльності конкурентів
  10. Аналіз існуючого ринку готельних послуг
Вид активів (майна) 2011р. 2012р. 2013р. Зміни (+,-)
сума, тис.грн у % до підс-умку сума, тис.грн у % до підс-умку сума, тис.грн у % до підс-умку сума, тис.грн частки, в.п. у %
За сферою розміщення
Оборотні активи у сфері виробництва   41,9   24,2   35,1 +18830 -6,9 у 2,1 р.б.
Оборотні активи у сфері обігу   58,1   75,8   64,9 +43565 +6,9 у 2,7 р.б.
Усього   100,0   100,0   100,0 +62395 - у 2,4 р.б.
За формою
Оборотні активи в матеріальній формі   69,8   60,9   72,7 +46640 +2,9 у 2,5 р.б.
Оборотні активи в розрахунках і грошовій формі   30,2   39,1   27,3 +15755 -2,9 у 2,2 р.б.
Усього   100,0   100,0   100,0 +62395 - у 2,5 р.б.
За джерелами формування
Власні оборотні активи   29,6 -4868 -7,6 -645 -0,6 -14146 -30,2 -у 2,4 р.м
Оборотні активи,сформовані за рахунок позикових коштів   70,4   107,6   100,6 +75264 +30,2 у 4,3 р.б.
Усього   100,0   100,0   100,0 +61118 - у 2,4 р.б.
За рівнем ліквідності
Високоліквідні   0,3   0,0   0,1 -18 -0,2 -11,9
Середньоліквідні   22,0   25,8   18,9   -3,1 у 2,7 р.б.
Низьколіквідні   77,7   74,2   81,0   +3,3 у 2,5 р.б.
Усього   100,0   100,0   100,0   - у 2,4 р.б.
                     

За результатами аналізу складу, структури та динаміки оборотних активів підприємства (табл. 3.2) можна сформулювати такі висновки:

− у структурі оборотних активів за сферою розміщення станом на кінець 2013 року переважають оборотні активи у сфері обігу (58,1 %), які збільшилися на 43565 тис.грн. Оборотні активи у сфері виробництва збільшилися на 18830 тис грн;

− за формою оборотні активи в матеріальній формі зросли на 46640 тис. грн (у 2,5 рази), а оборотні активи в розрахунках і грошовій формі збільшилися на 15755 тис. грн (у 2,2 рази). У результаті частка оборотних активів у матеріальній формі підвищилася з 69,8 % у 2011 році до 72,7 % у 2013 році, а частка оборотних активів у розрахунках і грошовій формі знизилася відповідно з 30,2 до 27,3 %;

− за ознакою джерел формування маємо зменшення абсолютної величини власних оборотних активів на 14146 тис. грн (у 2,4 рази), і збільшення оборотних активів, сформованих за рахунок позикових коштів, − на 75264 тис. грн (у 4,3 рази). Підсумком цих змін стало зменшення частки власних оборотних активів в оборотних активах із 29,6 до -0,6 % і, відповідно, зростання частки оборотних активів, сформованих за рахунок позикових коштів, − із 70,7 до 100, 6 %;

− у структурі оборотних активів за рівнем ліквідності частка високоліквідних активів зменшилася з 0,3 до 0,1 %, середньоліквідних − з 22,0 до 18,9 %, а низьколіквідних – збільшилася з 77,7 до 81,0 %.

На підприємстві, амортизацію основних засобів нараховують, застосовуючи прямолінійний метод, за яким сума амортизації визначається діленням амортизаційної вартості на очікуваний період часу використання об’єкту основних засобів.

Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) понад один рік, вартістю до 1000 гривень за одиницю, вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкту в розмірі 50% його вартості, а решта 50% вартості – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визначення активом.

Матеріальні активи, які використовуються не більше одного року, уважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП).

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключають із складу активів (списування з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Будь-яке підприємство формує свої активи за рахунок власних і залучених джерел (капіталу), що визначаються як його пасиви. За концепцією фінансової природи капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами, державою, суб’єктами господарювання.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

За формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» проведемо аналіз власного капіталу СТОВ «НІКА».

За результатами горизонтального і вертикального аналізу власного капіталу підприємства (табл. 3.3) у 2013 році порівняно з 2011 роком його вартість зросла на 3366 тис. грн, що становить 42,6 %. Це відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку (на 11513 тис. грн). Що стосується додаткового капіталу, то його вартість зменшилася на 8148 тис. грн, а його частка у власному капіталі знизилася з 52,9 до 0 %. У цілому склад і структура власного капіталу підприємства сприяють ефективному його використанню.

 

 

Таблиця 3.3
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 65 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | <== 13 ==> | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав