Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Горизонтальний і вертикальний аналіз джерел формування капіталу СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. Cистема вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції
  2. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  3. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  4. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  5. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  6. Аналіз дебіторської заборгованості
  7. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  8. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  9. Аналіз діяльності конкурентів
  10. Аналіз існуючого ринку готельних послуг
Вид пасивів (джерел формування капіталу) 2011р. 2012р. 2013 р. Зміни (+,-)
сума, тис.грн у % до підс-умку сума, тис.грн у % до підс-умку сума, тис.грн у % до підс-умку сума, тис.грн частки, в.п. у %
Джерела формування капіталу-всього   100,0   100,0   100,0 +3799 - +3,3
1.Власний капітал   13,4   10,3   9,5 -4136 -3,9 -26,9
1.1.Зареєстрований (пайовий) капітал   0,1   0,1   0,1 +1 - +1,7
1.2.Резервний капітал   0,3   0,4   0,3 - - -
1.3.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   6,0 -609 -0,8   9,2 +4011 +3,2 +58,2
2.Зобов'язання і забезпечення   28,0   89,7   90,5 +75264 +62,5 у 4,3 р.б.
2.1.Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - - - - - - - -
2.2.Поточні зобов'язання і забезпечення   28,0   89,7   90,5 +75264 +62,5 у 4,3 р.б.
2.2.1.Поточна кредиторська заборгованість   24,3   89,3   57,0 +39697 +32,7 у 2,4 р.б.
2.3.Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - - - - - - - - -

 

Результати горизонтального і вертикального аналізу джерел формування капіталу (табл. 3.4) свідчать про наявність переважно негативних ознак і тенденцій у майновому стані підприємства за інформацією пасиву балансу, а саме:

− у 2013 році порівняно з 2011 роком вартість джерел формування капіталу збільшилася на 3799 тис. грн, або 3,3 %. При цьому власний капітал зменшився на 4136 тис. грн (26,9 %), а зобов’язання і забезпечення збільшилися на 75264 тис. грн (у 4,3 рази). Така динаміка складових пасиву балансу зумовила зменшення частки власного капіталу в джерелах формування капіталу з 13,4 до 9,5 % (на 3,9 в. п.) і, відповідно, збільшення частки зобов’язань і забезпечень з 28,0 до 90,5 %. Отже, підприємство знизило рівень фінансової стійкості за критерієм забезпеченості власним капіталом;

− у складі власного капіталу нерозподілений прибуток (непокритий збиток) збільшився на 4011 тис. грн, або 58,2 %. Його частка в джерелах формування капіталу збільшилася на 3,2 в.п.

− у балансі не міститься сум за «негативними» статтями пасиву: неоплачений капітал, вилучений капітал;

− збільшилася залежність підприємства від поточних зобов’язань і забезпечень на 75264 тис. грн (у 4,3 рази);

поточна кредиторська заборгованість збільшилася на 39697 тис. грн (у 2,4 рази). Збільшення її частки в джерелах формування капіталу свідчить про погіршення стану розрахунків підприємства з кредиторами.

Власний капітал СТОВ «НІКА» складається з зареєстрованого (пайового) капіталу, додаткового капіталу та резервного капіталу.

Резервний фонд господарства утворюється за рахунок прибутку для покриття витрат (збитків), пов’язаних з господарською діяльність підприємства.

Чистий прибуток, який залишається після сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні господарюючого суб’єкта і використовується ним самостійно на цілі, визначені Статутом підприємства.

Одним із напрямів використання чистого прибутку є поповнення резервного фонду.

Рух грошових коштів підприємства відображається у формі №3 «Звіт про рух грошових коштів». Проаналізуємо види грошових надходжень по операційній та інвестиційної діяльності, так, як рух коштів у результаті фінансової діяльності не відбувається.

Таблиця 3.5
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | <== 14 ==> | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав