Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. Cімейне консультування як вид діяльності
  2. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  3. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  4. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  5. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  6. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  7. Аналіз дебіторської заборгованості
  8. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  9. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  10. Аналіз діяльності конкурентів
Показник 2011р. 2012р. 2013р. Відхилення (+,-)
Надходження від:        
реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)       +50513
повернення податків і зборів - - - -
у тому числі податку на додану вартість - - - -
цільового фінансування - - - -
покупців і замовників авансів -     +8456
повернення авансів - - - -
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках       -174
боржників неустойки (штрафи, пені) - - - -
Надходження фінансових установ від повернення позик - - - -
Інші надходження -     +48
Разом надхождення        
Витрачання на оплату:        
товарів (робіт, послуг)       +31697
праці       +3463
відрахувань на соціальні заходи       +1245
зобов'язань з податків і зборів -     +788
з податку на додану вартість       +307
з інших податків і зборів - - - -
авансів - - - -
повернення авансів - - - -
Витрачання фінансових установ на надання позик - - - -
Інші витрачання -     +20626
Разом витрачань        
Чистий рух коштів від операційної діяльності       +747

 

За даними табл. 3.5 надходження коштів у результаті операційної діяльності включає такі напрями: від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (у 2013 році порівняно з 2011 роком збільшення на 50513 тис. грн); надходження від покупців і замовників авансів (збільшення на 8456 тис. грн); відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (зменшення на 174 тис. грн); інші надходження (збільшення на 48 тис. грн). Загальна сума надходження грошових коштів зросла з 19055 тис. грн у 2011 році до 77898 тис. грн у 2013 році, тобто на 58843 тис. грн. У структурі надходження коштів найбільша частка припадає на надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Що стосується напрямів витрачання коштів у результаті операційної діяльності, то маємо таку динаміку: зросли витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (на 31697 тис. грн), оплату праці (на 3463 тис. грн), відрахувань на соціальні заходи (на 1245 тис. грн), зобов’язань з податку на додану вартість (на 307 тис. грн), інші витрачання (на 20626 тис. грн). Загальна сума витрачання грошових коштів збільшилася з 18087 тис. грн у 2011 році до 76213 тис. грн у 2013 році, тобто на 58126 тис. грн. У структурі витрачання найбільша частка припадає на оплату товарів (робіт, послуг).

Зростання надходження коштів порівняно зі зростанням їх витрачання забезпечило збільшення чистого руху коштів від операційної діяльності на 747 тис. грн. Отже, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності можна вважати ефективним із позитивною динамікою.

Таблиця 3.6
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | <== 15 ==> | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав