Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.

Читайте также:
  1. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  2. Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  3. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.
  4. Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  5. б) показники, які характеризують результати праці економіста по фінансовій роботі
  6. Відтворення населення, показники його природного і механічного руху
  7. Горизонтальний і вертикальний аналіз джерел формування капіталу СТОВ «НІКА» (станом на кінець року) за 2011-2013 рр.
  8. За 2011-2013 рр.
  9. Завдання по темі 2. Облік грошових коштів
  Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення(+,-)
абсолютне відносне
1. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), тис.грн   -7502   -3251 -49,1
2. Амортизація, тис. грн       +1324 +1557,6
3. Грошовий потік (Cash-Flow), тис.грн   -7131   -1927 -28,8
4. Довгострокові кредити банків, тис. грн: а) на початок року - - - - -
  б) на кінець року - - - - -
5. Короткострокові кредити банків, тис.грн: а) на початок року - - - - -
  б) на кінець року - -   +39192 ×
6. Гроші та їх еквіваленти, тис. грн: а) на початок року -     +23 ×
  б) на кінець року       -18 -11,9
7. Ліквідний грошовий потік, тис.грн -151     +39233 -25982,1
8. Чистий грошовий потік, тис.грн       +616 +65,7
9. Погашення позик, тис. грн - - - - -
10. Приріст запасів, тис. грн       +6267 +20,3
11. Сплата дивідентів, тис. грн - - - - -
12. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку 0,030 0,082 0,042 +0,011 +37,7
13. Поточні зобов'язання і забезпечення, тис.грн       +75264 +234,2
14. Поточні фінансові інвестиції, тис.грн - - - - -
15. Заборгованість (нетто), тис. грн       +75282 +235,4
16. Коефіцієнт достатності Cash-Flow 0,210 × 0,045 -0,165 -78,8
17. Поточна кредиторська заборгованість тис. грн       +39697 +142,1
18. Коефіцієнт співвідношення Cash-Flow і поточної кредиторської заборгованості 0,240 × 0,071 -0,169 -70,6
19. Додатний грошовий потік, тис. грн       +1144 +122,0
20. Від'ємний грошовий потік, тис.грн - -11243 -528 -528 ×
21. Коефіцієнт ефективності грошових потоків - -1,058 -3,943 -3,943 ×

 

За даними табл. 3.8 у 2013 році порівняно з 2011 роком показник грошового потоку (Cash-Flow) зменшився на 1927 тис. грн (28,8 %), у тому числі за рахунок чистого збитку – на 3251 тис. грн (49,1 %).

Коефіцієнт достатності Cash-Flow, який визначається відношенням грошового потоку до заборгованості (нетто), у 2011 році становив 0,210, а в 2013 році зменшився до -0,165, тобто на 78,8 %. Коефіцієнт співвідношення Cash-Flow і поточної кредиторської заборгованості зменшився з 0,240 у 2011 році до -0,169 у 2013 році.

Коефіцієнт ефективності грошових потоків, який визначається відношенням додатного грошового потоку до від’ємного грошового потоку та характеризує синхронність надходження і витрачання грошових коштів, у 2013 році має значення менше 1. Такий рівень вказує на нераціональні пропорції руху коштів на підприємстві.

У забезпеченні сільськогосподарських підприємств коштами, потрібними для збільшення нормальної виробничої діяльності, велику роль відіграють кредити банків. Значення кредитів банків як джерела фінансування виробничо-господарської діяльності особливо зростає у періоди, коли надходжень коштів за реалізовану продукцію ще немає або їх не досить у зв’язку з відсутністю в певні періоди року продукції для реалізації.

Кредитні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку ґрунтуються на кредитних договорах між банком і підприємством.

Основним видом кредиту СТОВ «НІКА» є банківський кредит. Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором (банком) та позичальником (підприємством) на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається даному підприємству у грошовій формі.

Оцінювання кредитоспроможності позичальника починається після звернення його до банку із заявою на отримання кредиту, де подаються вихідні відомості про позику: мета, розмір, вид і стоки кредиту, пропоноване забезпечення. До заявки обов’язково додається пакет супровідних документів (статут (Додаток А), картка із зразками підписів, завірена банком, довідка банку про залишки коштів на рахунках і наявність заборгованості за позичками) і фінансова звітність позичальника. Детальний аналіз цих документів проводиться після того, як співробітник банку перевіряє правовий статус клієнта, проведе попередню бесіду із заявником і зробить висновки про перспективність угоди.

При вивченні заявки на кредит співробітник банку відвідує підприємство і на місці спілкується з провідними посадовими особами. Оскільки, СТОВ «НІКА» добре відоме на ринку, має високий імідж і власну марку, продукція і послуги користуються високим попитом співробітник банку за підсумками вирішує продовжувати роботу з клієнтом, і банк переходить до наступного етапу – бального (рейтингового) оцінювання фінансового стану позичальника.

В умовах ринкової економіки зростає значущість фінансового планування на макрорівні. Оскільки кожний крок підприємств пов’язаний з ризиком і може як принести доходи, так і завдати збитків, то необхідними є попередні розрахунки та обґрунтування в різних варіантах, перш ніж буде прийнято рішення. Планування пов’язане, з одного боку, із запобіганням помилковим діям в галузі фінансів, з іншого – зі зменшенням кількості невикористаних можливостей.

Ринкова економіка вимагає від підприємницьких структур якісно нового планування, бо за всі негативні наслідки й прорахунки розроблюваних планів відповідальність несуть самі підприємства. Розрізняють перспективне, поточне та оперативне фінансове планування.

Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства і прогнозування фінансової діяльності. Розробка фінансової стратегії являє собою особливу галузь фінансового планування, оскільки вона є складовою частиною загальної стратегії розвитку підприємства. Вона повинна узгоджуватися із цілями та напрямами, визначеними загальною стратегією. У цілому фінансова стратегія являє собою особливий вид практичної діяльності людей – фінансової роботи, яка полягає у розробці стратегічних фінансових рішень (у формі прогнозів, програм і планів), що передбачають висування таких цілей і стратегій фінансової діяльності підприємства, реалізація яких забезпечує їх ефективне функціонування у довгостроковій перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.

Результатом перспективного фінансового планування є розробка трьох основних документів:

− прогноз звіту про прибутки та збитки – показує обсяг прибутку, який буде одержано в наступному періоді;

− прогноз руху грошових коштів (баланс грошових потоків) – дає можливість визначити джерела капіталу й оцінити його використання в наступному періоді; за допомогою прогнозу можна визначити, скільки грошових коштів необхідно вкласти в господарчу діяльність підприємства, синхронність надходження і витрачання грошових коштів, що дає можливість визначити потребу в залученні капіталу й перевірити майбутню ліквідність підприємства; після його складання розробляється стратегія фінансування підприємства;

− прогноз балансу активів та пасивів підприємства.

Головною метою розробки документів є оцінка фінансового плану підприємства на кінець планованого періоду. Згідно із законодавчими вимогами до звітності за її періодизацією складають поточний фінансовий план на рік з розбивкою по кварталах. Дані, включені у поточний фінансовий план, характеризують такі параметри:

- фінансову стратегію підприємства;

- результати фінансового аналізу за попередній період;

- плановані обсяги виробництва і реалізації продукції, а також інші економічні показники операційної діяльності підприємства;

- систему розроблених на підприємстві норм і нормативі витрат окремих видів ресурсів;

- чинну систему оподаткування;

- чинну систему норм амортизаційних відрахувань;

- середні ставки кредитного та депозитного процентів на фінансовому ринку тощо.

Оперативне планування доповнює поточне планування і використовується з метою контролю за надходженням поточної виручки на розрахунковий рахунок і витрачанням наявних фінансових ресурсів. На СТОВ «НІКА» фінансове планування заходів здійснюється за рахунок зароблених ним коштів, а це вимагає ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів. Для здійснення оперативного планування фінансової діяльності розробляються комплекси короткострокових планових завдань щодо фінансового забезпечення основних напрямів господарської діяльності підприємства.

Оперативне фінансове планування включає складання та використання платіжного календаря, касового плану і розрахунку потреби у короткостроковому кредиті.

Для складання платіжного календаря необхідно вирішувати такі завдання:

- організувати облік погодження у часі грошових надходжень і майбутніх витрат підприємства;

- сформувати інформаційну базу щодо руху грошових потоків;

- вести щоденний облік змін в інформаційній базі;

- аналізувати неплатежі (за сумами та джерелами виникнення), проводити конкретні заходи для їх подолання;

- розраховувати потреби у короткостроковому кредиті та активно придбавати позикові кошти;

- розраховувати (за сумами і строками) тимчасово вільні грошові кошти підприємства;

- аналізувати фінансовий ринок з позиції найбільш вигідного та надійного розміщення тимчасово вільних грошових коштів підприємства.

Засоби підприємства знаходяться в постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше відбувається кругообіг ресурсів, тим більше продукції підприємство може виробити і реалізувати при сталій їх величині. Сповільнення оборотності потребує додаткового вкладення засобів і може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.

Перевіримо дотримання підприємством «золотого правила економіки підприємства».

Таблиця 3.9.

Аналіз показників динаміки для перевірки дотримання «золотого правила економіки підприємства»

Показник 2011р. 2012р. 2013р. Темп зростання, %
Середньорічна вартість активів, тис. грн 23800,0 62208,5 99772,5 419,2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 18992,0 61675,0 58002,0 305,4
Чистий фінансовий результат: прибуток, тис. грн 7408,0 - 3365,0 45,4

 

«Золоте правило економіки підприємства» буде дотримуватися при наступному співвідношенні показників динаміки:

ТЧП> ТЧД А > 100%

де ТЧП – темп зростання (зниження) чистого прибутку;

ТЧД – темп зростання (зниження) чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ТА – темп зростання (зниження) величини активів (валюти балансу).

419,2>100%

За результатами розрахунку темпів зростання показників балансу і звіту про фінансові результати (табл. 3.9) у 2013 році порівняно з 2011 роком середньорічна вартість активів збільшилася у 8,2 рази, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився у 6,5 раза. Отже, виконується умова «золотого правила економіки підприємства»: темп зростання середньорічної вартості активів більше 100 %. Отже, «золоте правило економіки підприємства»:в повному обсязі не виконується.

Проаналізувавши оборотні активи підприємства, виявлено, що у звітному році порівняно з базовим роком оборотні активи в цілому збільшилися на 61118 тис. грн. При цьому запаси зросли на 45001 тис.грн, що зумовило підвищення їх частки в оборотних активах із 67,8 до 71,1 %. Поточні біологічні активи збільшилися на 1639 тис. грн, а їх частка в оборотних активах зросла на 1,5 в.п. За результатами горизонтального і вертикального аналізу власного капіталу у звітному році порівняно з базовим роком його вартість зросла на 3366 тис. грн, що становить 42,6 %. Це відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку (на 11513 тис. грн).

Надходження коштів у результаті операційної діяльності включає такі напрями: від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (у звітному році порівняно з базовим роком збільшення на 50513 тис. грн); надходження від покупців і замовників авансів (збільшення на 8456 тис. грн); відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (зменшення на 174 тис. грн); інші надходження (збільшення на 48 тис. грн). Рух коштів від інвестиційної діяльності підприємства включає придбання фінансових інвестицій у звітному році на 528 тис. грн.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | <== 16 ==> | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав