Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Значення і основні принципи бухгалтерської звітності на малих підприємствах

Читайте также:
  1. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  2. Автоматизація процесу призначення IP-адрес вузлам мережі - протокол DHCP
  3. Аналіз психолого-педагогічних підходів до визначення понятійного апарату дослідження
  4. базове значення результативного показника.
  5. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  6. Безумовні вроджені рефлекси та їх значення в розвитку новонародженої дитини.
  7. Будова, загальні властивості та значення аналізаторів.
  8. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  9. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва
  10. визначення збалансованих структур споживання для усього світу, що Земля зможе витримати протягом тривалого часу.

Бухгалтерська (фінансова) звітність на малих

Підприємствах

Значення і основні принципи бухгалтерської звітності на малих підприємствах

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про діяльність підприємства «ТройдБуд». Для одержання інформації про результати такої діяльностідані поточного обліку необхідно узагальнювати в певній системі показників, щозабезпечує наявність достовірної, своєчасної, узагальненої, економічної інформаціїта досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерськогообліку.

Звітність - це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітнийперіод.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і

складання фінансової звітності визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 На 996- ХІV із змінами та доповненнями, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку В Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів [11 ст.625].

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період [1]. Вона розрахована, насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, Кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є

надання користувачам для прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух

грошових коштів підприємства.

Використання фінансової звітності для управління має провідне значення, так як дані представлені в звітності дають конкретні дані про фінансовий стан

підприємства, що дозволяє оперативно оцінити фінансовий стан та зробити висновки щодо подальшої діяльності.

Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" фінансова звітність малого підприємства складається з Балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м).

Згідно до Постанови Кабінету Міністрів України фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам. Квартальна фінансова звітність подається підприємствами органам, зазначеним вище, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - непізніше 20 лютого наступного за звітним року... Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"

Для того щоб забезпечити інформаційні потреби користувачів, облік повинен бути організований згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", розділ ІІІ. організація та ведення бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер – Андрущишин Світлана Олегівна, на яку покладено

ведення бухгалтерського обліку підприємства «ТройдБуд» забезпечує:

Ø дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

Ø організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

Ø бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

А саме, бухгалтер виходячи із цілі бухгалтерського обліку повинен забезпечити реалізацію конкретних задач обліку, таких як:

Ø дотримуватися методологічних основ ведення бухгалтерського обліку на основі законодавчих та нормативно-правових актів;

Ø неперервне, взаємозв'язане та документальне спостереження за економічними явищами та процесами;

Ø забезпечення контролю за закономірністю та раціональністю здійснюваних господарських операцій; _

Ø установлення контролю за збереженням майна та раціональним використанням всіх видів ресурсів;

Ø створення вихідної інформаційної бази для контролю, аналізу та планування діяльності підприємства [1].

Вимоги щодо якісних характеристик наведені в П(С)БО №І "Загальні вимоги до фінансової звітності" і полягають в наступному: інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації; фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому; фінансова звітність повинна бути достовірною (див. рис.1), тобто, вона є достовірною, якщо не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності; фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди.

Також, інформація, що відображається повинна відповідати принципам

підготовки фінансової звітності у відповідності з П(С)БО №І "Загальні вимоги до фінансової звітності", а саме таким принципам: автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників [8]. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства; безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності; історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей; повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на ії основі; послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності; обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

 

Інформація що розкривається у фінансових звітах на підприємстві має дані про:

· підприємство; -

· дату звітності та звітний період;

· валюту звітності та одиницю її виміру;

· відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

· іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

При цьому інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності включає:

· назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства;

· короткий опис основної діяльності підприємства;

· середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

А також, кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця ії виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 45 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | <== 23 ==> | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав