Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст та структура Балансу

Читайте также:
  1. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. II. Структура курсовой работы
  3. II. Структура реферата
  4. III. Структура выпускной квалификационной работы
  5. L Структура деятельности.
  6. Oslash;Олигополия – это рыночная структура, где оперируют:небольшое количество конкурирующих фирм
  7. А. Структура системы управления корпоративными финансами
  8. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  9. Аккреционная структура Сихоте-Алинь-Сахалинской области, основные тектонические элементы и этапы формирования
  10. Акты применения права: понятие, структура и виды. Правоприменительные акты в органах юстиции Российской Федерации

Найважливішою з обов'язкових форм звітності є бухгалтерський баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал [14].

Бухгалтерська звітність суб'єктами малого бізнесу складається у порядку,

установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за №161/4382, із змінами та доповненнями.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до Балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату [9].

Відповідно до П(С)БО Кві "Загальні вимоги до фінансової звітності", баланс, як і будь-яка форма фінансової звітності, включає заголовок, основні ії елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:

· назва підприємства, його організаційно-правова форма та місце знаходження;

· назва звіту;

· дата, на яку складено звіт;

· валюта, в якій складено звіт та рівень ії точності.

Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:

· активи;

· зобов'язання;

· та власний капітал..

Баланс підприємства - це звіт про фінансовий стан підприємства, який

відображає на певну дату стан його активів, зобов'язань і капіталу [8].

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому [8].

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів

підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після

вирахування його зобов'язань [9].

Активи і зобов'язання не підлягають згортанню, за винятком випадків,

передбачених окремими стандартами.

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу[7]. Склад активів показує, як розміщені засоби підприємства (див. рис. 3). Склад пасивів показує джерела фінансувння активів, тобто зобов'язання підприємства (див. рис. 4).

 

 
 

 

 


Рисунок 3. Склад активів балансу

 

Активи відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

 

 


Рисунок 4. Склад пасиву балансу

Форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва є додатком до

Положення (стандарту) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

(додаток 2).

Статті активу й пасиву Балансу поєднані в розділи, яких у активі три, а в пасиві - п'ять. Особливістю групування статей у розділи є взаємний зв'язок Балансу та Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Актив Балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

ІІ. Оборотні активи.

ІІІ. Витрати майбутніх періодів.

І. "Необоротні активи" відображають вартість об'єктів, які віднесено до складу необоротних активів згідно з існуючими положеннями (стандартами). Окремо відображають первісну і залишкову вартість необоротних активів, а також нараховану в установленому порядку суму зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У статті " Незавершене будівництво" (рядок 020) відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій, але в даному звіті відсутні дані за цими статтями, що відображаються по 151 рахунку та є підставою відображенням у звіті.

У статті "Основні засоби" (рядки 030-032) наводиться вартість власних та

отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних

державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів. У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу. До підсумку балансу включається залишкова вартість,яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу.

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" (рядок 040) відображаються

фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові

інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

У статті "Інші необоротні активи" (рядок 070) наводяться суми інших

необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 65 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | <== 26 ==> | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав