Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дозвільна система як напрям адміністративної діяльності органів внутрішніх справ

Читайте также:
  1. BreathMaker исправляет речь между губами и ушами.
  2. Cімейне консультування як вид діяльності
  3. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  4. ERP-система
  5. I Объективные характеристики (потребление материальных благ; продолжительность жизни; система образования; время труда; показатель преступности);
  6. I Справка по содержанию аргументов финансовых функций
  7. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  8. II. Подготовка исторической справки по теме дипломного (курсового) исследования.
  9. III. Материалы для подготовки и проведения занятия (тексты, информационная справка о методах, реализуемых на занятии)
  10. Internet/Intranet-технологии в корпоративных информа­ционных системах.

 

Дозвільна система – це законодавчо врегульованний порядок обмеженного обігу певних видів майна, що є джерелом підвищеної небезпеки за попереднім дозволом компетентних органів. Слід зазначити, що будь-яка держава має свою дозвільну систему: або більш жорстку, або більш ліберальну. Це вже справа загального стану правової культури, національних традицій тощо

Призначення дозвільної системи:

· попередження порушень правил придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та знищення предметів і речовин, на які встановлений особливий режим користування;

· попередження використання підконтрольних об’єктів і предметів не за призначенням і зі злочинних цілях;

· перешкоджання викрадення, втрат і загублення предметів і речовин, на які встановлена дозвільна система;

· застосування до порушників порядку і правил дозвільної системи передбачених законом заходів адміністративно-правового впливу;

· здійснення взаємодії з іншими відомствами у сфері наведення належного порядку на об’єктах дозвільної системи [6, с. 89].

До предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини І – II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань І – II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань І – II групи патогенності і токсинами.

До органів державного управління (суб'єктів), компетенцією яких є адміністративна діяльність у сфері дозвільної системи належать:

· Міністерство внутрішніх справ України;

· Міністерство охорони здоров'я України;

· Міністерство екологічної безпеки України;

· Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці);

· Державний комітет України по гідрометеорології (Держкомгідромет);

· Державний департамент України з питань ядерної енергетики Міністерства енергетики України (Держдепартамент з питань ядерної енергетики) [7, с. 113].

До виключної компетенції кожного з вказаних суб'єктів віднесені відповідні види майна та певне коло об'єктів де це майно в рамках дозвільної системи здійснює обіг.

Адміністративна діяльність посідає перше місце тому, що вона є найбільш значною й великою за обсягом, в її реалізації задіяно більшість працівників органів внутрішніх справ.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ є підзаконною. Вона здійснюється згідно з приписами законів та інших правових актів і будується у відповідності з цілями і в межах, визначених законом, а також на основі використання відповідних законних засобів. Під час здійснення цієї діяльності працівники органів внутрішніх справ зобов’язані діяти за правилом: законне все те, що дозволено законом та відповідає його цілям.

Адміністративна діяльність має також виконавчо-розпорядчий характер, її головною метою є виконання чинного законодавства з питань, які входять до компетенції органів внутрішніх справ. Разом з тим для належного здійснення своїх виконавчих функцій вони наділені владними повноваженнями, які передбачають можливість застосування заходів адміністративного впливу [9, с. 114].

Необхідно виділити ще одну властивість зазначеної діяльності, а саме - її організаційний, творчий характер. Він виявляється, по-перше, у тому, що в процесі здійснення своїх адміністративних повноважень органи внутрішніх справ повинні забезпечити встановлення та підтримання певного порядку суспільних відносин, який базується на виконанні посадовими особами та громадянами своїх громадських обов’язків і здійснення ними прав та свобод. По-друге, органи внутрішніх справ та їх посадові особи реалізують надані їм повноваження, враховуючи особливості конкретних умов, що складаються. При виборі способів організації управлінського апарату та засобів адміністративного впливу вони зобов’язані уникати шаблонних дій і приймати найоптимальніші рішення, виходячи з обстановки, яка склалась на даний момент.

Діяльність органів внутрішніх справ по здійсненню дозвільної системи досить складна і різноманітна як і будь-яка управлінська діяльність. Сутність її полягає у розробці та втіленні в життя комплексу заходів, спрямованих на

недопущення шкоди, яку може бути заподіяно громадським та державним інтересам, власності, особистій безпеці громадян внаслідок безконтрольного володіння і використання об’єктів, на які поширюється зазначена система. Ця діяльність будується відповідно до завдань, що ставляться перед органами внутрішніх справ різними нормативними актами. Основними з них є:

1) здійснення систематичного контролю за додержанням правил виготовлення, зберігання та використання предметів (речовин), на які поширюється дозвільна система, попередження та припинення порушень її правил;

2) перевірка осіб, які оформляються на роботу, пов’язану з використанням, зберіганням, виготовленням та перевезенням зазначених предметів і (речовин), а також організація контролю за такими особами;

3) підготовка і своєчасне проведення профілактичних заходів по недопущенню крадіжок (втрат) зброї, боєприпасів та інших предметів та речовин, на які поширюється дозвільна система, запобігання випадкам протиправного їх використання;

4) виявлення і усунення (нейтралізація) причин та умов, що сприяють порушенням правил дозвільної системи;

5) вжиття до порушників правил дозвільної системи передбачених законодавством заходів впливу [7, с. 103].

Як форма об’єднання сил та засобів (відповідних служб) органів внутрішніх справ організація за своїм змістом становить відповідну побудову апаратів конкретної служби, тобто її структуру. Органи внутрішніх справ організують роботу по здійсненню дозвільної системи через структурні підрозділи адміністративної служби міліції: відділ дозвільної системи Головного управління адміністративної служби міліції МВС України, управління (відділи) адміністративної служби міліції управлінь(головних управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в складі яких створено відділення (групи) дозвільної системи, управління внутрішніх справ на транспорті, відділ по організації роботи органів внутрішніх справ на закритих об’єктах, міськрайліноргани внутрішніх справ, старших інспекторів, інспекторів дозвільної системи в міськрайорганах, а також дільничних інспекторів міліції.

Діяльність по здійсненню дозвільної системи зазначеними підрозділами складається з ряду напрямків, до основних з яких належать:

· оформлення та видача відповідних дозволів;

· підготовка та ведення документації на об’єкти дозвільної системи;

· проведення планових та позапланових перевірок об’єктів;

· організація профілактики порушень правил дозвільної системи;

· організація та здійснення прийому громадян, розгляд та перевірка їх заяв, скарг;

· здійснення взаємодії з іншими службами органів внутрішніх справ, а також з іншими державними органами та громадськими організаціями;

· аналіз стану роботи на закріплених підприємствах та в установах;

· складання звітів, інформацій і т і. [6, с. 95].

Таким чином, дозвільну систему яку здійснюють органи внутрішніх справ, можна визначити як організаційно-правову діяльність щодо забезпечення встановленого порядку управління, громадського порядку та громадської безпеки, що реалізується шляхом контролю та нагляду за додержанням загальнообов’язкових правил відкриття та функціонування суворо визначених об’єктів господарювання, виготовлення, придбання, реалізації, обліку, зберігання, перевезення, використання та знищення предметів і речовин, незаконне використання яких може завдати значної шкоди громадським та державним інтересам, а також безпосередньо життю та здоров’ю громадян. Думається, що наведене визначення в цілому відображає найбільш характерні особливості дозвільної системи. При цьому видача самого дозволу буде одним з елементів багатогранної діяльності, пов’язаної із її здійсненням.

Отже, дозвільну систему можна розглядати в двох площинах. З одного боку, це, так би мовити, “дозвільний порядок”, який регламентує певні юридичні дії, що здійснюються різними суб’єктами, з іншого - специфічна діяльність органів внутрішніх справ з організації нагляду за здійсненням спеціальних правил функціонування деяких об’єктів господарювання, а також поводження з предметами та речовинами підвищеної небезпеки, безконтрольне зберігання та використання яких може завдати суттєвої шкоди суспільним інтересам.

Події в різних “гарячих точках” планети, численні повідомлення засобів масової інформації про вчинення терористичних актів та інших небезпечних злочинів досить яскраво свідчать про те, до чого може призвести безконтрольне володіння об’єктами, на які поширюється дозвільна система, особливо це стосується зброї та вибухових матеріалів. В наш час на обліку в органах внутрішніх справ України перебуває велика кількість об’єктів дозвільної системи, причому, вона постійно збільшується. Зокрема, Верховною Радою України розглядається питання про спрощення порядку продажу зброї населенню, позитивне вирішення якого викличе значний зріст числа громадян-власників вогнепальної зброї. Все це вимагає від органів внутрішніх справ забезпечення чіткого і неухильного виконання всіх вимог законодавчих та інших нормативних актів, які регулюють порядок функціонування таких об’єктів.

Значення дозвільної системи найбільш виразно виявляється у завданнях, які покладаються на органи внутрішніх справ у зв’язку із її здійсненням. Відповідно до чинного законодавства до них належить: попередження порушень правил придбання, обліку, зберігання, перевезення, використання та знищення предметів і речовин, щодо яких встановлено особливий режим реалізації права власності; недопущення використання підконтрольних об’єктів та предметів не за призначенням, із злочинною чи іншою протиправною метою; запобігання крадіжкам та втраті предметів і речовин, на які встановлено дозвільну систему; застосування до порушників правил дозвільної системи передбачених законом заходів адміністративного впливу. Як видно із сказаного, основне значення діяльності органів внутрішніх справ по здійсненню дозвільної системи полягає у її профілактичній спрямованості. При цьому мається на увазі попередження не тільки і не стільки адміністративних правопорушень, а й багатьох злочинів, на що звертається увага в кримінологічній літературі) [5, с. 113].

Крім цього, варто звернути увагу також на значення дозвільної системи для забезпечення нормальної діяльності самих органів внутрішніх справ по виконанню своїх завдань та функцій. Мається на увазі забезпечення особистої безпеки працівників міліції, які виїжджають на затримання правопорушників, розв’язання різних побутових чи інших конфліктів тощо. З цією метою в чергових частинах органів внутрішніх справ ведуться облікові картки володільців вогнепальної, газової, пневматичної та холодної зброї, що дозволяє співробітникам одержати відповідну інформацію і належним чином підготуватися до виконання своїх обов’язків.

Сказане свідчить про те, що дозвільна система, яку здійснюють органи внутрішніх справ, відіграє важливу роль в їх повсякденній, безперервній діяльності по охороні правопорядку і боротьбі з правопорушеннями, і ця роль має тенденцію до постійного зростання.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 66 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | <== 41 ==> | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав