Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бухгалтерський баланс

Читайте также:
 1. I. Бухгалтерский Баланс. Форма № 1.
 2. Азотистый баланс
 3. Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса
 4. Анализ актива баланса
 5. Анализ баланса доходов и расходов предприятия
 6. Анализ динамики активов и пассивов баланса
 7. Анализ динамики и структуры баланса
 8. Анализ динамики состава и структуры имущества предприятия (актив баланса)
 9. Анализ динамики состава и структуры источников финансовых ресурсов (пассив баланса)
 10. Анализ источников финансирования по данным пассива баланса

Економічні ресурси є матеріальною основою діяльності підприємств, установ, організацій. Від раціональності їх використання залежить ефективність дія­льності всіх структурних підрозділів підприємства. Керівництву підприємства (засновникам, раді директорів, кредиторам, інвесторам тощо) необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про необоротні та оборотні активи, їх наявність у господарстві, стан і розміщення, а також про джерела їх формування — власний капітал та зобов’язання. Таку інформацію, узагальнену та згруповану у відповідному порядку, отримують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс – це спосіб економічного групування і узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських активів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату ( як правило на перше число місяця)

Бухгалтерський балансзгідно П(С)БО — це звіт про фінансово-майновий стан підприємст­ва, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату.

Для окремого показу активів та їх джерел формування бухгалтерський баланс будують у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом,показують склад і розмі­щення активів підприємства, а в правій, що називається пасивом,— ка­пітал, забезпечення та зобов’язання підприємства.

Баланс складається із 3-х розділів активу і 4-х розділів пасиву.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив Пасив
І. Необоротні активи І. Власний капітал
ІІ. Оборотні активи ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
  Іv. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс Баланс

Особливості бухгалтерського балансу

1) Загальний підсумок активу дорівнює загальному підсумку пасиву.

Це обов’язкова умова правильності складання бухгалтерського балансу. Рівність підсумків активу і пасиву зумовлена тим, що в обох його частинах відображені в грошовому виразі одні й ті самі господарські активи,але згруповані за різними ознаками : в активі – за складом і розміщенням, в пасиві – за джерелами їх утворення. На цьому ґрунтується назва балансу.

2) Статті балансу показують тільки в грошовому виразі.

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків. Числа, які відображаються в балансі дужках ( ) є відємними.

План рахунків – це економічно обгрунтований систематизований перелік рахунків, необхідних для поточного обліку господарської діяльності підприємств, організацій.

План рахунків об’єднує однорідні за економічним змістом рахунки в розділи (класи). План рахунків поділяється на 10 класів рахунків: 1 – 9 – балансові, 0 – позабалансові:

 1. Необоротні активи.
 2. Запаси.
 3. Кошти, розрахунки та інші активи.
 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань.
 5. Довгострокові зобов’язання.
 6. Поточні зобов’язання.
 7. Доходи і результати діяльності.
 8. Витрати за елементами.
 9. Витрати діяльності.
 10. Позабалансові рахунки.

5. Документація і документообіг

Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування. Без належно оформленого документа не може бути бухгалтерського запису, від нього залежать повнота і достовірність облікової інформації для користувачів.

Документ (лат. dokumentum) буквально означає свідоцтво, доказ. У широкому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що його використовують у процесі спілкування, на якому за допомогою різних засобів і способів зафіксовано в доцільній для сприйняття формі інформацію.

Бухгалтерський документ — письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення.

Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки служить для первинного спостереження за господарськими операціями, і обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час господарської операції.

Первинні документи мають бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях.

Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Своєчасний і якісний облік забезпечується певним порядком організації складання й опрацювання документів, або документооборотом.

Документооборотом називаються порядок і шляхи руху документів з моменту їх складання або надходження до моменту здачі в архів.

Головне завдання документообороту — прискорення руху документів, і чим коротше і швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень.

6. Реквізити документів

Повнота і достовірність показників обліку значною мірою залежать від якості оформлених документів.

Щоб бути доказовим і мати юридичну силу, документ має містити обов'язкові реквізити.

Термін "реквізити" походить від лат. requisitum, що означає "потрібне, необхідне". Такими реквізитами для будь-якого первинного бухгалтерського документа є:

· назва документа (форми);

· дата і місце складання;

· назва підприємства, від імені якого складено документ;

· зміст та обсяг господарської операції;

· одиниця виміру господарської операції;

· посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

· особистий підпис або інший знак, що дає змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операцій до первинних документів можуть бути внесені додаткові реквізити:

· ідентифікаційний код підприємства чи особи;

· номер документа;

· підстава для здійснення операції;

· дані про документ, що засвідчує особу;

· інші додаткові реквізити.

Якщо у первинному документі немає будь-якого обов'язкового реквізиту такий документ недоказовий і не може бути підставою у бухгалтерському обліку. Такі документи, як правило, є причиною ретельного вивчення органами перевірки і контролю і накладення штрафних санкцій.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав