Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Біржова угода: ознаки, сутність, зміст,класифікація

Читайте также:
  1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  2. Гуманітарний та соціальний розвиток Збройних Сил України: сутність, мета та принципи
  3. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.
  4. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення
  5. Професійний стрес: поняття, ознаки, причини
  6. Синдроми тривалого стискання, ознаки, перша медична допомога.
  7. Сутність, компоненти та рівні стратегії. Складові корпоративної стратегії
  8. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
  9. Сутність,принципи та методи прогнозування на підприємстві

 

Метою проведення біржових торгів є укладання біржових угод. Біржова угода - зареєстрований біржею договір (угода), що укладається між учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході біржових торгів. Змістом біржової угоди є угода сторін про взаємну передачу прав і обов'язків відносно майна, допущеного до обороту на біржі. Біржові угоди здійснюються із застосуванням вільних цін і підлягають обов'язковій реєстрації.

Згідно із Законом України „Про товарну біржу” біржовими визнаються угоди, що відповідають наступним критеріям:

ü угода являє собою купівлю-продаж, постачання і обмін товарів, допущених до обігу на даній біржі (включена в „біржовий товар”);

ü учасники угоди є членами біржі;

ü угода зареєстрована не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Угоди, здійснені на біржі, але не відповідають наведеним ознакам, не є біржовими й біржа не гарантує їхнє виконання.

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.

Угоди, які зареєстровано на біржі, не підлягають нотаріальному засвідченню.

На біржі не підлягають реєстрації:

1) угоди з купівлі-продажу товарів контрактів однією особою безпосередньо або через підставних осіб, що мають своєю метою вплинути на динаміку цін;

2) будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою вплинути на динаміку цін;

3) будь-які угоди, укладені на основі закритої службової інформації, отриманої від посадових осіб біржі.

Розслідуванням вказаних порушень займається Комітет з правил біржової торгівлі.

Розрізняють правову, економічну, організаційну й етичну сторони біржових угод.

Правова сторона біржових угод стосується дій, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків учасників (контрагентів) таких угод.

Під організаційною стороною розуміється встановлення їхніх учасників, видів біржових угод, а також порядку виконання певних дій, що ведуть до укладання біржових угод і відображення їх у конкретних документах.

Економічна сторона визначає мету укладання біржової угоди. Це може бути задоволення конкретних потреб, реалізація біржового товару, встановлення ціни, одержання прибутку, спекуляція і т.д.

З етичної сторони біржові угоди пов’язані із відношенням суспільства до них і біржової торгівлі в цілому, обов’язковим дотриманням біржових законів, традицій, норм і правил поведінки. Етичний аспект відбиває ступінь довіри й бажання інвесторів вкладати свої інвестиції в біржові угоди.

На кожній біржі розроблені спеціальні правила стосовно підготовки й укладання угоди, оформлення укладеної угоди, її виконання, розрахунків по угодах і відповідальності за їхнє виконання і вирішення суперечок.

Обов’язковими параметрами під час укладання угод є:

ü об’єкт операції, тобто найменування і якість біржового товару, що купується або продається;

ü обсяг операції – кількість біржових товарів, яка запропонована для продажу або потрібна для купівлі;

ü ціна, за якою буде укладена угода, й форма оплати за куплений товар;

ü термін виконання угоди, тобто коли продавець повинен поставити, а покупець прийняти біржові товари;

ü розподіл витрат з транспортування, зберігання і страхування товару;

ü термін розрахунку за угодою, тобто коли покупець повинен сплатити за куплені біржові товари.

Важливою умовою біржової угоди є ціна товару.

Клієнт брокерської контори, який доручає укласти угоду, може обумовити (поставити певні вимоги) ціну купівлі (продажу).

Угода може бути укладена:

ü за поточною ціною біржового дня (ціна, зафіксована в момент укладання угоди - оголошена або встановлена під час аукціону);

ü за заданою ціною;

ü за лімітною ціною (в обумовлених межах коливання цін: від і до);

ü за ціною на певну дату (перший день, другий,....останній день торгу);

ü за довідковою ціною, зафіксованою на момент відкриття або закриття біржі.

Зміст біржової угоди, за винятком найменування товару, кількості, ціни, місцезнаходження товару й терміну виконання, може бути комерційною таємницею відповідно до біржового статуту й угоди сторін і не підлягати розголошенню. Ця інформація може бути представлена тільки на вимогу органів слідства і суду.

Біржові угоди (крім ф’ючерсних і опціонних, що здійснюються на біржі за спеціальними правилами, затвердженим Біржовою радою) проходять такі етапи:

ü угода фіксується реєстратором шляхом внесення до протоколу торгів основних параметрів угоди на основі усної заяви сторін про намір укласти угоду;

ü угода укладається брокером продавця і брокером покупця шляхом оформлення договору купівлі-продажу предмета угоди;

ü угода реєструється в кліринговому центрі;

ü угода виконується шляхом проведення розрахунків між сторонами угоди й одержання товару покупцем.

Залежно від способу укладання угоди з біржовими товарами їх поділяють на затверджені й незатверджені.

Затверджені угоди не вимагають додаткового узгодження умов або звіряння параметрів угоди, тобто для таких угод життєвий цикл буде включати укладання, кліринг і розрахунки, виконання угоди.

До затверджених відносять угоди, укладені в письмовій формі, комп’ютерні (електронні) і угоди, що мають взаємне узгодження умов і розрахунків за ними.

Незатверджені угоди складаються усно або по телефону, потребують додаткового узгодження умов угоди та розрахунків за ними.

Біржові угоди не можуть відбуватися від імені й за рахунок біржі, оскільки укладання угод є функцією учасників біржових торгів.

У процесі біржового торгу угоди з купівлі - продажу або обміну продукції можуть укладатися між:

ü двома біржовими посередниками;

ü біржовими посередниками й відвідувачами;

ü біржовими посередниками й членами біржі;

Розірвання біржових угод в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків, передбачених законом або договором купівлі-продажу.

Учасники біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть здійснювати угоди, зв’язані з наступними умовами.

ü взаємною передачею прав і обов’язків відносно реального товару (з негайною поставкою або з відстроченим строком поставки) – угоди з реальним товаром;

ü взаємною передачею прав і обов’язків відносно стандартних контрактів на поставку біржового товару - ф’ючерсні угоди;

ü поступкою прав на майбутню передачу прав і обов’язків відносно біржового товару або контракту на поставку біржового товару - опціонні угоди.


 

 

4.3. Угоди з реальним товаром

Угоди з реальним товаром на біржі відігравали основну роль у той період, коли самі біржі були центрами міжнародної товарної торгівлі.

Угода з реальним товаром - угода, за якою продавець передає товар покупцям на обговорених в договорі між ними умовах і сплачує його в момент надходження товару у власність покупця. Така угода не підлягає ліквідації і завершується дійсним переходом товару від продавця до покупця, тобто здаванням - прийманням реального товару на біржовому складі (або права розпорядження ним).

Угоди на реальний товар можна класифікувати за різними ознаками.

 

Залежно від термінів поставки розрізняють:

 

- угоди з негайною поставкою товару, або угоди на наявний товар (угоди «спот» - 15 діб, або „кеш”-5 діб)

Метою угод з негайною поставкою є фізичний перехід товару від продавця до покупця.

Ознаки угоди на наявний товар:

ü товар перебуває під час торгу на території біржі в складах, що належать біржі;

ü товар очікується до прибуття на біржу в день торгу або до закінчення біржового торгу;

ü товар перебуває в дорозі;

ü не відвантажений або готовий до відвантаження товар, що перебуває на складі продавця;

Згідно із законодавством України залежно від умов ознайомлення з наявним товаром угоди на нього можуть бути укладені:

ü без попереднього огляду товарів (за зразками, стандартами, за обумовленою середньою або мінімальною якістю товару).

ü на основі попереднього огляду всієї партії товару або окремих його зразків. На більшості товарних бірж України обладнані спеціальні кімнати або стенди зразків товарів, представлених до торгів. Якщо до торгів пропонуються товари, які внаслідок своїх фізико - хімічних властивостей або великих габаритів не можуть бути представлені на біржі, продавець вказує, де знаходяться ці товари і як покупець може ознайомитись з ними.

Відповідно до контракту за такою угодою продавець реального товару поставляє його на один із складів, затверджених комітетом біржі, у межах терміну, передбаченого типовим біржовим контрактом. За зданий товар продавець одержує складське (про зберігання) свідоцтво - варант, що є товаророзпорядчим документом, за яким здійснюються угоди на біржі та розрахунки. Продавець зберігає варант у своєму банку, і коли настає термін поставки, зобов’язаний надати його покупцю, оплатити вартість зберігання на складі й страховку. Продавець віддає варант покупцю, одержавши від нього чек про оплату товару. За варантом покупець одержує товар з біржового складу.

Оплата товару за угодами на наявний товар може здійснюватися:

ü у момент передачі товару;

ü заздалегідь - у вигляді передоплати;

ü після одержання товару;

При здійсненні таких угод звертають увагу на розподіл витрат по зберіганню товару на складі біржі. До здійснення угоди ці витрати оплачує продавець, а після здійснення - покупець.

Виконання угоди починається з моменту її укладання, що унеможливлює біржову гру на коливаннях цін, тому угоди на наявний товар вважаються найбільш надійними. На вітчизняних товарних біржах цей вид біржових угод є переважаючим (особливо „ спотові”) і, по суті, являє собою угоди купівлі – продажу оптових партій товарів за допомогою біржі (при її посередництві)

- форвардні угоди, тобто угоди з поставкою товару в майбутньому за ціною, зазначеною в контракті в момент укладання.

Форвардна угода на товарній біржі – це угода на товар певної кількості і якості, що передається продавцем у власність покупця на обговорених сторонами умовах поставки й розрахунків у заздалегідь установлені договором місце й строк у майбутньому (як правило, через 3 або 6 місяців). Така угода являє собою взаємну передачу прав і обов’язків відносно реального товару з відстроченим строком поставки.

Тривалість терміну поставки товару стандартизується для окремих товарів або їх груп, тобто передбачається правилами торгівлі на даній біржі.

Переваги форвардної угоди:

1. Продавець має змогу продати ще незроблений товар за ціною, що покриває витрати на виробництво.

2. Покупець гарантує забезпечення свого виробництва сировиною і матеріалами за прийнятною ціною.

3. Форвардні угоди прискорюють рух товарів, знижують витрати на транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, перевірку якості, витрати на складування продукції, яка буде потрібна лише через кілька місяців.

4. При масовому укладанні форвардних угод формуються майбутні ціни на товари, що визначають стратегію підприємств - виробників з погляду середнього прибутку й споживачів - з погляду витрат.

Форвардні угоди мають і ряд недоліків:

1. З форвардними угодами пов’язаний ризик втрат через зміну реальної ціни товару до терміну його поставки за контрактом, унаслідок чого один з біржових контрагентів за угодою може зазнати фінансових втрат.

2. Виникає ризик непостачання товару в зв’язку з виробничими умовами, що змінилися, бо форвардна угода укладається на товар, якого, як правило, у продавця немає в наявності.

До різновидів форвардних біржових контрактів, що не змінюють їх суті, але покликані знизити ступінь ризику контр агентів у біржовій торгівлі, належать наступні угоди (рис. 3).

 
 

 

 

 


 

Рис. 3 – Види форвардних угод

 

Угода із заставою – договір, в якому один контрагент виплачує іншому контрагенту в момент укладання договору суму, визначену договором між ними як гарантії виконання своїх зобов’язань. Розмір заставимо може коливатися від 1 до 100%. Застава може забезпечувати як інтереси продавця, так і інтереси покупця.

а) угода із заставою на купівлю

Платником застави є покупець, застава забезпечує інтереси продавця.

Покупець сплачує продавцеві встановлену суму, що забезпечує вимоги продавця в частині оплати товару, а також неустойок штрафів, пені, відшкодування збитків, пов’язаних з неналежним виконанням контракту покупцем.

У випадку безпідставної відмови або відхилення від оплати товару покупцем застава залишається у продавця. У випадку належного виконання зобов'язання покупцем сума застави може зараховуватися у взаємних розрахунках за згодою покупця;

б) угода із заставою на продаж

Платником застави є продавець, застава забезпечує інтереси покупця.

Під час підписання контракту сторони обмінюються гарантіями поставки й оплати товару. Продавець сплачує покупцеві станову суму, що забезпечує вимоги покупця про сплату неустойок, штрафів, пені, пов’язаних з неналежним виконанням контракту продавцем. У випадку належного виконання зобов’язань продавцем покупець зобов’язаний повернути заставу. У випадку неналежного виконання зобов’язань продавцем, застава залишається в покупця.

Угода з премією – договір, в якому один з контрагентів на підставі особливої заяви на певний день за встановлену винагороду (премію) одержує право відмовитися від угоди або видозмінити її початкові умови.

Розрізняють прості, подвійні, складні й кратні угоди з премією

а) проста угода з премією

У цій угоді сторона – платник премії одержує так зване право відступлення, тобто контрагент за сплату раніше встановленої суми відмовляється від виконання контракту в разі його невигідності або втрачає певну суму в разі виконання контракту.

Залежно від того, хто є платником премії, розрізняють угоди з умовним продажем і умовною покупкою.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 72 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | <== 19 ==> | 20 | 21 | 22 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав