Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз обсягів і структури виробництва продукції

Читайте также:
  1. PR как рационально структурированная система коммуникационного обеспечения деятельности организации
  2. АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  3. Аналіз взаємозв’язку: „витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктного виробництва.
  4. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  5. Аналіз дебіторської заборгованості
  6. Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів за 2011-2013 рр.
  7. Аналіз діяльності Благодійного фонду « Жива Надія».
  8. Аналіз діяльності конкурентів
  9. Аналіз існуючого ринку готельних послуг
  Оцінка обсягів та структури виробництва продукції розпочинається з порівняння фактичних даних з плановими в цілому по підприємству у розрізі його структурних підрозділів та окремих видів продукції.  

 

Одним із найважливіших напрямків аналізу обсягу виробництва продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі.

 

Під асортиментом розуміють перелік вироблюваних видів продукції із зазначенням обсягів випуску. Вужчим поняттям є номенкла­тура випуску, яка характеризує тільки обсяг, різноманітність продукції, що виробляється.

Структура — це співвід­ношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, ви­ражене здебільшого у відсотках. Зміна асортименту порівняно з планом спричинює асортиментні, а структури випуску — структур­ні зрушення. Загалом ці явища тісно пов'язані одне з одним, і то­му ми маємо єдині асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції.

 

Задача 7 – Проаналізувати виконання плану за асортиментом.

Вид продукції Випуск продукції, тис. гри Зараховується у виконання плану, тис. грн.    
    за планом фактично виконання плану, %
А        
Б        
В        
Г        
Д        
Е        
Є      
Разом        

 

 

Розрахунок показників виконання плану з асортименту здійс­нюють:
«Спосіб найменшо­го числа». Суть якого полягає у виборі меншої із двох сум, береться фактична сума, але за умови, якщо вона не пе­ревищує планового завдання. Найменшого відсотку - як загальний відсоток виконання плану за асортиментом приймається найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів. Коефіцієнт номенклатурності - співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану й кількості планових пози­цій

· Перший - у табл. 7 ці залікові суми разом становлять ____тис. грн. Звідси коефіцієнт асортиментності: Кас =

· Другий спосіб - _____ % (коефі­цієнт — ____).

· Третій спосіб: Кн =

Отже, за всіма способами план з асортименту ____________________________.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про проведенні аналізу особливу увагу приділяють вивченню плану випуску нових видів продукції, які вперше випускаються підприємством.

Структура - це співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. Виконати план за структурою продукції – означає зберегти у фактичному випуску продукції заплановане співвідношення окремих її видів.

Для розрахунку впливу структурних зрушень і усунення їх впливу на економічні показники, використовують наступні способи:

1. спосіб прямого розрахунку за всіма виробами з урахуванням зміни питомої ваги кожного виробу в загальному обсязі виробництва:

ΔВПпв = ОВ1 * (Σ ПВ1 і * Ц – Σ ПВ)

ΔВПпв = (ΣОВ1 заг * ПВ1 і– Σ ОВ1 заг*ПВ) * Ц

ВП – випуск продукції у вартісному вимірі;

ОВ - випуск продукції у натуральних вимірниках;

ПВ - питома вага і-го найменування;

Ц – ціна за одиницю;

2. спосіб прямого розрахунку за всіма виробами, враховуючи відсоток виконання плану:

ΔВП = Σ (ОВ * Ц – Σ ОВ* %Пзаг),

заг - відсоток виконання плану;

3. спосіб середніх цін:

ΔВП = [ Σ (ПВ1 і–ПВ) * Ц ] *ПВ1заг;

ΔВП = [ Σ (ПВ1 і * Ц - ПВ)] * ОВ1 заг.

Задача 8. Проаналізувати структуру обсягу промислової продукції, тис. шт.

Вид продукції Випуск продукції Структура продукції Зараховується Зміна обсягу промислової продукції за рахунок структури
план факт план факт фактично при плановій структурі У виконання плану за структурою
А              
Б              
В              
Г              
Д              
Усього              

Фактичний рівень при плановій структурі визначається множенням запланованого випуску по кожній позиції асортименту на середній відсоток виконання завдання з випуску продукції в цілому по підприємству, який становить __________ %(_____/______)*100, або шляхом множення загального фактичного випуску продукції на планову питому вагу кожного виробу.

Як видно з даних таблиці, підприємство порушило структуру випуску продукції. Оскільки питома вага виробу А з загальному обсязі продукції знизилася на _____% (_____ -____), а по виробу В – на ____% (____-_____), у структурі фактичного випуску не додано цих виробів на ______ тис. шт.. Отже із дотриманням планової структури фактично випущеної продукції в обсязі _______тис. шт., що становить _______% до плану випуску(_____/_________*100)
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 71 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав